M
Tagg
Jordglob
Hur ser din världsbild ut?

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans ställning däri. Människans världsbilder har skiftat genom historien.

Vad är en världsbild?

En världsbild, ibland även kallad världsåskådning, är en individs eller en grupps samlade uppfattning och förståelse av världen. Den omfattar övertygelser, värderingar och antaganden om verkligheten och är formad av kulturella, historiska, religiösa, filosofiska, vetenskapliga och personliga influenser (se nedan). Världsbilden kan liknas vid en lins genom vilken man tolkar händelser, fattar beslut och samverkar med omvärlden. En världsbild är dynamisk och kan förändras över tid genom nya erfarenheter och kunskaper.

ANNONS

ANNONS

Genom att förstå olika världsbilder kan vi bättre förstå varandra och bygga broar över kulturella och personliga skillnader.

Olika perspektiv

Världsbilden beskriver hur vi uppfattar, tolkar och förstår världen omkring oss. Den påverkas av en rad olika faktorer och kan skilja sig markant mellan individer, kulturer och historiska epoker. Här nedan beskrivs begreppet ur olika perspektiv:

Kulturellt perspektiv

Olika kulturer har unika sätt att se på världen. En världsbild ur ett kulturellt perspektiv är påverkad av historia, traditioner, religioner och sociala normer. Till exempel kan världsbilder mellan västerländska och österländska kulturer skilja sig i synen på individualism och kollektivism.

Historiskt perspektiv

Mänsklighetens förståelse av världen har förändrats genom historien. Medeltidens Europa hade en religiöst förankrad världsbild, medan upplysningen medförde en mer vetenskapligt centrerad världsbild. Som exempel kan nämnas att man under medeltiden trodde att jorden - Guds främsta skapelse - utgjorde världsalltets centrum (en geocentrisk världsbild), medan den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet möjliggjorde spridandet av en heliocentrisk världsbild (där solen utgjorde världsalltets centrum).

Religiöst perspektiv

Religion har ibland stor roll i formandet av en individs eller en kulturs världsbild. Varje religion har sin egen tolkning av skapelsen, moral, livets mening och döden.

Filosofiskt perspektiv

Filosofer har i alla tider resonerat kring frågor om människans existens, verklighetsuppfattning och vad som är kunskap. Detta har bidragit till att forma olika världsbilder. Platon lade t.ex. grunden för en idealistisk världsbild medan existentialister fokuserade på individens frihet och ansvar.

Vetenskapligt perspektiv

Inom vetenskapen ska världen tolkas och förstås genom observation och experiment. Den vetenskapliga metoden - som utvecklas alltmer i samband med den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet - har gett oss en världsbild baserad på bevis och logik, vilket skiljer sig från mer personliga och ensidiga eller religiösa synsätt.

Personligt perspektiv

Varje individ har sin egen unika världsbild som är formad av personliga erfarenheter, utbildning, sociala sammanhang och psykologiska faktorer. Denna inre kompass styr hur vi tolkar händelser och fattar beslut.

LÄS MER: Icke religiösa livsåskådningar

LÄS MER: Religion och vetenskap

LÄS MER: Religionskunskap

LÄS MER: Politiska ideologier


Litteratur:
Carl Bråkenhielm, Världsbild och mening, Bokförlaget Nya Doxa, 2001
Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 1995
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
 

Här nedan presenteras material som kan relateras till olika världsbilder genom historien och idag.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Världsbild

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

av: Lars Hildingson
2023-09-10

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad kommer i så fall sedan? I äldre tider visste människor inte mycket om världen de levde i. De visste inte att vår jord är ett klot som går i en bana runt solen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Evolutionen - från bakterie till däggdjur

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2022-09-19

Det tog miljarder år för livet på jorden att uppstå och utvecklas. De djur och växter som lever idag fanns inte från början. När jorden var ny, blixtrade och mullrade det från åska och vulkaner. Meteoriter bombarderade marken. Jordbävningar ruskade och slet i klippor och berg. Från början fanns det inget vatten på jordens yta. Kometer förde med sig is som smälte. Ur vulkanerna sprutade vattenånga. Ångan bildade moln, och regnet började falla. Det regnade i miljarder år. Vattnet samlades i sprickor och sänkor. Floder forsade. Från djupa dalar höjde sig världshavet sakta men säkert...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Några viktiga begrepp inom astronomin

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2022-09-19

Här presenteras i bokstavsordning några viktiga astronomiska fakta och begrepp. Sammanställningen är ett komplement till den föregående artikeln i serien om universum. Ordlistan är i första hand tänkt som en källa för läraren i syfte att öka eller fräscha upp kunskaperna i ämnet för att kunna berätta mer levande och intressant för eleverna om världsrymden och Big Bang. Det är alltså på inga vägar någon heltäckande ”astronomisk ordlista”...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om universum

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2022-09-18

För 14 miljarder år sedan var allt material i hela universum sammanpressat till en tät kula. Kanske är den inte större än en fingertopp. Allt är liksom fångat i sig självt. Inget annat finns, inte ens tiden. Ingen vet vad som fanns innan, eller var allt kom ifrån. I "Big Bang" exploderar kulan. Ofantliga mängder gas och stoft kastas ut i rymden. Där dras de ihop till glödande klot. Miljarder stjärnor bildas. När de har brunnit i miljarder år exploderar de och slungar ut nya moln av gas och stoft. Molnen klumpar ihop sig och bildar nya stjärnor...

+ Läs mer

M

New Age - i religionens gränsmarker

av: Lennart Koskinen
2022-04-18

New Age kan liknas vid ett andligt smörgåsbord där man tar av de rätter som passar. Från slutet av 1960-talet framträdde en rad olika tankar som alternativ till de etablerade livsåskådningarna. New Age-tankarna, som är sinsemellan olika, saknar dogmer, fasta ritualer, fastställda heliga skrifter, centrala ledare och medlemsupptagning. Det finns heller ingen klar organisation och det ställs inga krav på att anhängare ska omfatta hela budskapet. New Age riktar sig till den enskilda individen men är ingen privatreligion utan öppet missionerande med skriftspridning, diskussionsutbyten, kurser, butiksförsäljning och träffar för andliga och mystiska upplevelser. Tankegodset kommer från olika religioner, främst indiska läror, från teosofin, från pyskoanalytikern CG Jung, från vetenskapen och från en rad - nutida och forntida - ockulta och magiska fenomen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Marxismen, del 3: Verkligheten

av: Lennart Koskinen
2021-09-30

Del 3 av 3 i en artikelserie och fördjupning om marxismen som livsåskådning. I den här artikeln kan du läsa om marxismens verklighetsuppfattning, s.k. dialektisk materialism.
Marxisterna säger sig ha en beskrivning av verkligheten som bygger på vetenskap. Den grundar sig på att allt i världen är materia eller har sitt ursprung i materia. Den kraft som styr materiens rörelser är en dialektik, ett spel mellan motsatser, vars resultat skapar nya egenskaper. Marxismens verklighetsuppfattning brukar därför kallas dialektisk materialism. Verkligheten beskrivs med hjälp av teser och lagar...

+ Läs mer

Podcast om Världsbild

SO-rummet podcast icon
M

Vad är kreationism?

av: Mattias Axelsson
2022-10-05

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om kreationism.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Läs mer

Länkar om Världsbild

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS