Tagg om de globala målen

Globala målen

M

Tidigare historia:
Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för att en hållbar utveckling skulle uppnås i världen. Dessa mål, även kallade Millenniemålen, var åtta till antalet och skulle vara uppnådda till 2015. FN:s samtliga 193 medlemsländer var överens om millenniemålen, vilket var en förutsättning för att de skulle uppnås. De åtta millenniemålen var:

ANNONS

ANNONS

 1. Att utrota den extrema fattigdomen och hungern i världen.
   
 2. Att alla barn ska ha rätt till skolgång.
   
 3. Att jämställdheten mellan män och kvinnor ska förbättras.
   
 4. Att dödligheten bland barn ska minska.
   
 5. Att en bättre mödravård ska bli verklighet.
   
 6. Att dödliga sjukdomar som hiv/aids och malaria ska minska.
   
 7. Att miljön på jorden ska förbättras.
   
 8. Att utveckla ett globalt samarbete för utveckling.

Då FN utvärderade målen 2015 kom medlemsländerna fram till att mycket positivt har hänt och att vissa delmål uppfyllts, men att det fortfarande finns enormt mycket att göra för att en hållbar utveckling ska uppnås. Därför antog FN:s 193 medlemsstater i september 2015 det som kallas för Agenda 2030, vilket är 17 nya globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda fram till 2030.

ANNONS

De 17 nya globala målen i Agenda 2030 är:

 1. All fattigdom ska avskaffas.
   
 2. All hunger ska avskaffas och ett hållbart jordbruk ska eftersträvas.
   
 3. Människor ska förmås att leva hälsosamma liv och i välbefinnande.
   
 4. All utbildning ska vara likvärdig och främja ett livslångt lärande.
   
 5. Män och kvinnor ska vara jämställda.
   
 6. Tillgången till rent vatten och sanitet ska gälla alla.
   
 7. Den energi som används ska vara förnybar och hållbar.
   
 8. Den ekonomiska tillväxten i världen ska ske på ett hållbart sätt.
   
 9. Skapa en motståndskraftig infrastruktur och hållbar industrialisering samt främja innovation.
   
 10. Klyftorna och ojämlikheten mellan och inom olika länder ska minska.
   
 11. Städer och samhällen där människor bor ska vara säkra och trygga.
   
 12. Människors konsumtion och produktion ska ske på ett hållbart sätt.
   
 13. Klimatförändringarna ska bekämpas.
   
 14. Haven ska bevaras.
   
 15. Ekosystem på land ska bevaras och förlusten av en biologisk mångfald ska bekämpas.
   
 16. Fred och rättvisa ska eftersträvas.
   
 17. Det globala partnerskapet för hållbar utveckling ska säkerställas.

LÄS MER: Miljö och hållbarhetsfrågor

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som tar upp de globala målen.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
26 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Globala målen

Kreativitet på hållbar väg

av: Världsnaturfonden WWF
Mellanstadiet, Högstadiet

Kreativitet på hållbar väg är ett digitalt skolmaterial (inkl. handledning för pedagoger) som fokuserar på hur man kan arbeta kreativt och skapande med hållbar utveckling.

+ Läs mer

Tio lektioner om globala målen

av: UNICEF Sverige
Mellanstadiet, Högstadiet

Skolmaterial från UNICEF Sverige där du och dina elever i tio fristående lektioner kan arbeta med frågor kring de globala målen och vad de betyder för oss i Sverige.

+ Läs mer

Hållbara städer - Vår stad 2030

av: Världsnaturfonden WWF
Högstadiet, Gymnasiet

Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet.

+ Läs mer

Artiklar om Globala målen

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

M

Miljö, energi och energikällor

av: Energimyndigheten
2019-05-06

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet. Idag skiljer vi på förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan inte ta slut, till skillnad från de icke förnybara energikällorna som det bara finns en viss mängd av och som kommer ta slut...

+ Läs mer

L

Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan

av: Erik Hansson
2018-04-19

Att vi står inför allvarliga klimatförändringar känner de flesta till. Men lika allvarlig är förlusten av biologisk mångfald. Vi behöver många arter i naturen för att överleva...

+ Läs mer

M

Cykelns och cyklingens historia

av: Cecile Everett
2016-09-06

Redan på 1500-talet hade olika typer av fordon med hjul konstruerats där människans muskler var drivkraften. Resultaten var olika men under 1800-talet tog utvecklingen fart. Under uppfinningarnas århundrade rullade cykeln, tåget och bilen ut på räls och vägar och gjorde att människan kunde färdas fortare än hästen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Förenta nationerna (FN)

av: Per Jacoby, Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör...

+ Läs mer

Podcast om Globala målen

SO-rummet podcast icon
M

Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.

+ Läs mer

Länkar om Globala målen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS