Tagg om de globala målen
M

Globala målen

Tidigare historia:
Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för att en hållbar utveckling skulle uppnås i världen. Dessa mål, även kallade Millenniemålen, var åtta till antalet och skulle vara uppnådda till 2015. FN:s samtliga 193 medlemsländer var överens om millenniemålen, vilket var en förutsättning för att de skulle uppnås. De åtta millenniemålen var:

ANNONS

ANNONS

 1. Att utrota den extrema fattigdomen och hungern i världen.
   
 2. Att alla barn ska ha rätt till skolgång.
   
 3. Att jämställdheten mellan män och kvinnor ska förbättras.
   
 4. Att dödligheten bland barn ska minska.
   
 5. Att en bättre mödravård ska bli verklighet.
   
 6. Att dödliga sjukdomar som hiv/aids och malaria ska minska.
   
 7. Att miljön på jorden ska förbättras.
   
 8. Att utveckla ett globalt samarbete för utveckling.

Då FN utvärderade målen 2015 kom medlemsländerna fram till att mycket positivt har hänt och att vissa delmål uppfyllts, men att det fortfarande finns enormt mycket att göra för att en hållbar utveckling ska uppnås. Därför antog FN:s 193 medlemsstater i september 2015 det som kallas för Agenda 2030, vilket är 17 nya globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda fram till 2030.

De 17 nya globala målen i Agenda 2030 är:

 1. All fattigdom ska avskaffas.
   
 2. All hunger ska avskaffas och ett hållbart jordbruk ska eftersträvas.
   
 3. Människor ska förmås att leva hälsosamma liv och i välbefinnande.
   
 4. All utbildning ska vara likvärdig och främja ett livslångt lärande.
   
 5. Män och kvinnor ska vara jämställda.
   
 6. Tillgången till rent vatten och sanitet ska gälla alla.
   
 7. Den energi som används ska vara förnybar och hållbar.
   
 8. Den ekonomiska tillväxten i världen ska ske på ett hållbart sätt.
   
 9. Skapa en motståndskraftig infrastruktur och hållbar industrialisering samt främja innovation.
   
 10. Klyftorna och ojämlikheten mellan och inom olika länder ska minska.
   
 11. Städer och samhällen där människor bor ska vara säkra och trygga.
   
 12. Människors konsumtion och produktion ska ske på ett hållbart sätt.
   
 13. Klimatförändringarna ska bekämpas.
   
 14. Haven ska bevaras.
   
 15. Ekosystem på land ska bevaras och förlusten av en biologisk mångfald ska bekämpas.
   
 16. Fred och rättvisa ska eftersträvas.
   
 17. Det globala partnerskapet för hållbar utveckling ska säkerställas.

LÄS MER: Miljö och hållbarhetsfrågor

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som tar upp de globala målen.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
26 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Globala målen

Hur kan vi resa hållbart?

av: Nätverket Schyst resande
Högstadiet, Gymnasiet

Ett material för gymnasiet och högstadiet om resandets påverkan på människor, miljö och samhälle. Materialet innehåller tips och övningar kring hur vi kan göra mer medvetna val när vi reser.

+ Läs mer

Operation Dagsverke – arbeta med barnkonventionen på riktigt

av: UNICEF
Mellanstadiet, Högstadiet

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för skolor och kommuner att sätta barnets rättigheter i fokus.

+ Läs mer

Stadsliv

av: Världsnaturfonden WWF
Högstadiet, Gymnasiet

Stadsliv beskriver åtta olika städer, deras befolkning och utmaningar.

+ Läs mer

Artiklar om Globala målen

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

Sponsrad

Kostnadsfri workshop i hållbart resande

av: Nätverket Schyst resande
2019-07-15

Vill du att dina elever ska lära sig mer om hållbar utveckling, Agenda 2030 och hur de kan göra positiv skillnad när de reser? Schyst resande kommer till er skola och håller vår populära workshop där vi varvar diskussion med filmvisning, övningar, quiz och fakta.

+ Läs mer

Sponsrad
L

Arbeta med barns rättigheter på riktigt

av: UNICEF
2019-07-09

1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för kommuner och skolor att sätta barnets rättigheter i fokus...

+ Läs mer

Sponsrad

Värdegrundsarbete i skolan

av: Kunskapskraft & Media
2019-05-24

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens...

+ Läs mer

M

Miljö, energi och energikällor

av: Energimyndigheten
2019-05-06

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet. Idag skiljer vi på förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan inte ta slut, till skillnad från de icke förnybara energikällorna som det bara finns en viss mängd av och som kommer ta slut...

+ Läs mer

Podcast om Globala målen

SO-rummet podcast icon
M

Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.

+ Läs mer

Länkar om Globala målen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS