M
Tagg
Logga

Globala målen

Tidigare historia

Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för att en hållbar utveckling skulle uppnås i världen. Dessa mål, även kallade Millenniemålen, var åtta till antalet och skulle vara uppnådda till 2015. FN:s samtliga 193 medlemsländer var överens om millenniemålen, vilket var en förutsättning för att de skulle uppnås. De åtta millenniemålen var:

ANNONS

ANNONS

 1. Att utrota den extrema fattigdomen och hungern i världen.
   
 2. Att alla barn ska ha rätt till skolgång.
   
 3. Att jämställdheten mellan män och kvinnor ska förbättras.
   
 4. Att dödligheten bland barn ska minska.
   
 5. Att en bättre mödravård ska bli verklighet.
   
 6. Att dödliga sjukdomar som hiv/aids och malaria ska minska.
   
 7. Att miljön på jorden ska förbättras.
   
 8. Att utveckla ett globalt samarbete för utveckling.

Då FN utvärderade målen 2015 kom medlemsländerna fram till att mycket positivt har hänt och att vissa delmål uppfyllts, men att det fortfarande finns enormt mycket att göra för att en hållbar utveckling ska uppnås. Därför antog FN:s 193 medlemsstater i september 2015 det som kallas för Agenda 2030, vilket är 17 nya globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda fram till 2030.

ANNONS

Nya globala mål

De 17 nya globala målen i Agenda 2030 är:

 1. All fattigdom ska avskaffas.
   
 2. All hunger ska avskaffas och ett hållbart jordbruk ska eftersträvas.
   
 3. Människor ska förmås att leva hälsosamma liv och i välbefinnande.
   
 4. All utbildning ska vara likvärdig och främja ett livslångt lärande.
   
 5. Män och kvinnor ska vara jämställda.
   
 6. Tillgången till rent vatten och sanitet ska gälla alla.
   
 7. Den energi som används ska vara förnybar och hållbar.
   
 8. Den ekonomiska tillväxten i världen ska ske på ett hållbart sätt.
   
 9. Skapa en motståndskraftig infrastruktur och hållbar industrialisering samt främja innovation.
   
 10. Klyftorna och ojämlikheten mellan och inom olika länder ska minska.
   
 11. Städer och samhällen där människor bor ska vara säkra och trygga.
   
 12. Människors konsumtion och produktion ska ske på ett hållbart sätt.
   
 13. Klimatförändringarna ska bekämpas.
   
 14. Haven ska bevaras.
   
 15. Ekosystem på land ska bevaras och förlusten av en biologisk mångfald ska bekämpas.
   
 16. Fred och rättvisa ska eftersträvas.
   
 17. Det globala partnerskapet för hållbar utveckling ska säkerställas.

LÄS MER: Miljö och hållbarhetsfrågor

PODCAST: Parisavtalet

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som tar upp de globala målen.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
26 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Globala målen

Om klimat för elever och lärare

av: SMHI
Högstadiet, Gymnasiet

På SMHI.se finns en utbildningssida om klimat för grundskolan (7-9) och gymnasiet. Sidan innehåller såväl faktatexter som poddar, spel och filmer.

+ Läs mer

Influence the future - Vår stad 2030

av: WWF
Högstadiet, Gymnasiet

Engagera unga för en hållbar framtid! Med WWF:s handledning Influence the future - Vår stad 2030 får ni stöd att arbeta med utmaningar i det omgivande samhället, där eleverna tar aktiv del.

+ Läs mer

Upptäck en värld med praktiska yrken som bygger vårt samhälle

av: Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)
Mellanstadiet, Högstadiet

Med “Upptäck en värld med praktiska yrken som bygger vårt samhälle” får dina elever upptäcka olika yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.

+ Läs mer

Hållbarhet genom kreativitet

av: Sveriges Konsumenter
Mellanstadiet

Vill du utforska hållbarhetsfrågorna på ett kreativt sätt tillsammans med dina elever? I ett Omskaparprojekt odlar ni hopp och handlingskraft för en hållbar värld med kreativitet som utgångspunkt.

+ Läs mer

Jordens mat

av: Naturskyddsföreningen
Högstadiet, Gymnasiet

Lektioner om mat och jord för åk 7-9 och gymnasiet.

+ Läs mer

Miljöanalys - undersök skolan

av: Naturskyddsföreningen
Högstadiet

Hur miljövänlig är er skola? Hur används energi och resurser och vem ser till att miljöarbetet går framåt? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

+ Läs mer

Artiklar om Globala målen

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: WHO

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera barn mot polio till att övervaka det internationella hälsoläget. Organisationen är FN:s fackorgan för hälsofrågor och har sitt huvudkontor i Genève...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: UNHCR

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

FN:s flyktingorgan UNHCR har uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över och att finna lösningar på flyktingproblem. UNHCR uppstod efter andra världskriget och den primära uppgiften var ursprungligen att hjälpa alla de miljoner människor som drivits på flykt i det Europa som då låg i ruiner. Tanken bakom organisationen var att låta dess arbete pågå under 3 år för att hjälpa de europeiska flyktingströmmarna...

+ Läs mer

M

Naturens rättigheter

av: Erik Hansson
2021-01-04

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv. Här i Sverige innebär det bland annat att vi har rätt att gå i skolan och få sjukvård. Om vi utsätts för ett brott så kan vi anmäla det till polisen och vi kan ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO) om vi anser oss orättvist behandlade. Begås ett brott mot oss kan vi ta fallet till en domstol och få hjälp av en person som är utbildad inom juridik. Även företag kan få fall prövade i domstol, men i de flesta länder har naturen inga rättigheter. Den kan inte vända sig till en domstol om en skog där det lever mängder av djur hotas att huggas ned. En relativt ny rörelse vill ändra på detta. De kallar sig Naturens rättigheter, “Rights of nature” på engelska, och de senaste åren har deras synsätt spritt sig i världen...

+ Läs mer

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

M

Miljö, energi och energikällor

av: Energimyndigheten
2019-05-06

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet. Idag skiljer vi på förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan inte ta slut, till skillnad från de icke förnybara energikällorna som det bara finns en viss mängd av och som kommer ta slut...

+ Läs mer

L

Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan

av: Erik Hansson
2018-04-19

Att vi står inför allvarliga klimatförändringar känner de flesta till. Men lika allvarlig är förlusten av biologisk mångfald. Vi behöver många arter i naturen för att överleva...

+ Läs mer

Podcast om Globala målen

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.

+ Läs mer

Länkar om Globala målen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS