Tagg om första världskrigets orsaker
Bild:
Första världskrigets allianser i juli 1914.

Första världskrigets orsaker

Första världskriget 1914-1918 var det dittills största och blodigaste krig som någonsin inträffat. Det är bara andra världskriget som har överträffat första världskriget i antalet döda.

För att förstå orsakerna till första världskriget måste vi gå tillbaka till 1800-talet.

Under 1800-talet skedde en mängd händelser och skeenden som på olika sätt ledde fram till det stora kriget (som var den benämning som användes för konflikten innan det andra världskriget).

Några av de viktigaste orsakerna bakom första världskriget var:

  • Nationalismen
  • Industrialismen och kolonialismen
  • Tysklands enande
  • Kapprustning och alliansbyggen
  • Skotten i Sarajevo

Nationalismen
Under 1800-talet formades nationalstaterna i Europa. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att en nationalstat är en stat som är uppbyggd kring en nation, det vill säga olika företeelser och traditioner som förenar människor inom ett område, som exempelvis högtider, språk och historia. Landets politiska historia gjordes till allas (invånarnas) historia. Tanken var att den gemensamma historien skulle få folket att enas med sin nation (se nationalromantiken). Det är denna enighet kring gemensamma värden som kallas för nationalism. Nationalismen skapade en känsla av ”vi” och ”dem” mellan Europas stater som i sin förlängning skapade misstänksamhet och en känsla av konkurrens länderna emellan.

Industrialismen och kolonialismen
Industrialism och kolonialism bidrog starkt till att öka känslan av nationell konkurrens mellan Europas stormakter. Det handlade dels om att ingen ville hamna på efterkälken i den industriella utvecklingen, men konkurrensen gällde även vilka länder som hade flest och bäst (mest naturresursrika) kolonier. Den industriella revolutionen hade dessutom skapat en bredare och större medelklass som hade råd att konsumera. Detta krävde i sin tur naturresurser som fanns att hämta i kolonierna. Under senare delen av 1800-talet var i stort sett hela världen uppdelad mellan olika kolonialmakter. De europeiska kolonialmakterna, bland annat Storbritannien, Frankrike och Belgien utnyttjade sina kolonier till bristningsgränsen. Ingen kolonialmakt var villig att dela med sig av sina landområden till det nybildade tyska kejsardömet (Tyskland) som grundades 1871. Tyskland hade därför få kolonier, men ville ha fler.

Tysklands enande
Det tyska riket bestod fram till 1871 av en samling mindre kungadömen, grevskap och furstendömen. Det var under Preussen och dess ledare Otto von Bismarck (1815-1898), som det nya tyska riket (det tyska kejsardömet 1871-1918) enades.

Kejsardömet Tyskland (se karta) industrialiserades snabbt och i kombination med dess stora befolkning och starka militärmakt blev riket den största maktfaktorn på den europeiska kontinenten.

Bismarck var under slutet av sin aktiva tid som politiker (1880-talet) väl medveten om att ett europeiskt storkrig kunde få förödande konsekvenser för det nybildade tyska kejsardömet. Han ville därför hålla landet utanför en europeisk kraftmätning. Kejsaren Wilhelm II, och den högsta militärledningen i riket, var av en annan uppfattning då kejsaren såg det som sin främsta uppgift att skaffa kolonier och öka rikets gränser på bekostnad av andra stater. Efter att Bismarck tvingats avgå 1890 kom kejsarens utrikespolitiska drömmar och vilja att bli det som styrde Tysklands väg mot första världskriget.

Kapprustning och alliansbyggen
Det spända politiska läget bidrog till en kapprustning mellan de europeiska stormakterna. Under 1800-talets sista decennier började länderna ingå allianser för att försäkra sig om att få militär hjälp om fara för krig uppstod.

Under 1880-talet ingick tyska kejsardömet en allians men dubbelmonarkin Österrike-Ungern och Italien. Denna allians brukar benämnas för trippelalliansen eller centralmakterna. Senare, en bit in på första världskriget, lämnade Italien denna allians. Även Osmanska riket, (nuvarande Turkiet) stod på centralmakternas sida (fr.o.m. augusti 1914). Under 1890-talet ingick också Ryssland och Frankrike ett försvarsförbund som även Storbritannien anslöt sig till i början av 1900-talet (se karta).

Dessa alliansbyggen gav visserligen de enskilda staterna en känsla av trygghet, men samtidigt förband allianserna dess medlemmar att komma till hjälp om fara hotade. Europa var därmed som en stor krutdurk och det behövdes bara en gnista för att hela bygget skulle explodera då allianserna aktiverades och sattes i spel mot varandra. Gnistan kom från en revolver i Sarajevo.

Skotten i Sarajevo
Den 28 juni 1914 blev den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru ihjälskjutna på öppen gata i Sarajevo i Bosnien (som då var en provins som tillhörde Österrike-Ungern). Denna händelse har gått till historien som ”skotten i Sarajevo” och räknas som den utlösande orsaken till första världskriget. Gärningsmannen var en 19-årig student vid namn Gavrilo Princip som var medlem i den serbiska nationalistiska organisationen Svarta handen, vars målsättning var att befria de bosniska serberna från österrikiskt styre.

Händelsen i Sarajevo hade föregåtts av ett blodigt krig på Balkan där Serbien hade fördubblat sitt territorium. Den främsta konkurrenten till ett serbiskt rike var Österrike-Ungern. Organisationen Svarta handen, som hade förgreningar upp i den serbiska militärledningen, hoppades starta ett krig mellan Österrike-Ungern och Serbien. Baktanken var att Ryssland skulle komma till Serbiens undsättning och krossa rivalen Österrike-Ungern. Planen gick i lås. En månad efter skotten i Sarajevo förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien varefter Ryssland mobiliserade sin armé. Detta följdes av att Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Det stora kriget hade börjat.
 

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om orsaker till första världskriget.

Publicerad: 
12 februari 2018

Annons

Podcast om Första världskrigets orsaker

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

Artiklar om Första världskrigets orsaker

M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-20
Nationalismen utmynnade vid 1900-talets början i första världskriget. Det var under de varma sommardagarna i augusti 1914 som det dittills största kriget någonsin bröt ut. Detta krig kom i...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-16
I Öst- och Centraleuropa uppstod under 1800-talet myter om historiska motsättningar mellan germaner och slaver. Tysknationella (pangermanska) och panslaviska rörelser vann jordmån...
M
Carsten Ryytty
2013-12-08
Den 28 juni 1914 mördades Österrikes tronföljare Frans Ferdinand i Sarajevo. Aldrig har ett så illa planerat terrordåd orsakat så många människors död. Som en följd av attentatet utbröt första...

Länkar om Första världskrigets orsaker

Sortera efter:
          

Kort genomgång (7:54 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar om analytiskt tänkande inom historia. Här används orsaker och följder till första världskriget som exempel.

Spara som favorit
          

Artikel i Nya Arbetartidningen där du kan läsa om ”den svarta veckan” i juli 1914. Under denna period skedde en rad upptrappningar i de diplomatiska relationerna mellan de europeiska stormakterna som slutligen, på grund av alla allianser som slutits mellan länderna, innebar att första världskriget bröt ut. Här redogörs för de viktigaste dragen i denna upptrappning...

Spara som favorit
          

Genomgång (11:56 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om första världskrigets orsaker och bakgrund. Här fokuseras på nationalismen, Tysklands enande, allianser, konflikten på Balkan och skotten i Sarajevo.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:28 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om det långa 1800-talets huvuddrag och bakgrunden till första världskriget. Här berättas om Wienkongressen, nationalism, Tysklands enande, Italiens enande, Habsburgska väldet (Österrike-Ungern),  kolonialism och imperialism, brittiska imperiet, trippelententen och trippelalliansen, idustriell och teknisk utveckling o.s.v. 

Spara som favorit
          

Genomgång (14:12 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om skotten i Sarajevo - den utlösande orsaken till första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:58 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega berättar om socialism, liberalism, konservatism, nationalism samt om några av de mäktigaste länderna vid 1900-talets början. Genomgången passar bra som en del av bakgrunden till första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:26 min) av SO-läraren Petra Stark som berättar om orsakerna till första världskriget.

Spara som favorit
          

Sammanfattning (8:30 min) av några orsaker till första världskriget och enklare händelseförlopp av den Svarta veckan. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson. Obs! Ljudet är lågt inspelat på denna redovisning så du måste höja själv.

Spara som favorit
          

Här jämförs material för undervisning i historia utifrån populärhistoriska tidningar i fem länder: Sverige, Polen, England, Tyskland och Spanien. Tanken är att materialet ska kunna användas för att stimulera mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet i historieundervisningen. Materialet är framtaget inom ramarna för ett EU-projekt som drivs av några svenska universitet. Obs! Materialet får endast användas i undervisningssyfte. Du måste därför registrera dig innan du ges tillgång till allt material.

Spara som favorit
          

Föreläsning (13:58 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som ger en sammanfattning av första världskriget. Här berättas kortfattat om första världskrigets orsaker, händelseförlopp och följder.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där Dick Harrison berättar om första världskrigets utbrott. Det i särklass viktigaste skälet till att det blev storkrig för hundra år sedan var den europeiska storpolitiska kulturen, som präglades av bräcklig maktbalans...

Spara som favorit
          

Genomgång (9:46 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om bakgrunden till det första världskriget.

Spara som favorit
          

Föreläsning (11:15 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en sammanfattning av orsaker och följder av första världskriget. Filmen passar för både nian och gymnasiet.

Spara som favorit
          

TBS Sundsvall:s föreläsningsserie om första världskriget. I den här första delen (9:17) berättas kortfattat om krigets bakgrund, händelseförlopp och vapenutveckling. Fortsättningen hittar du här:
Första världskriget - del 2 - Nazismens framväxt (8:13)
Första världskriget - del 3 - Ekonomisk historia (11:26)

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:26) av SO-Sara som berättar kortfattat om bakgrund och orsaker till första världskriget.

Spara som favorit
          
Bild:

Pedagogisk genomgång (7:17) av SO-Sara som berättar kortfattat om händelseutvecklingen under den s.k. "svarta veckan" vars dominoeffekt-artade händelser resulterade i ett världskrig.

Spara som favorit
          

Presentation (23:51 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om första världskriget. Här berörs bl.a. varför första världskriget är viktigt, historiska förklaringsmodeller, orsaker till kriget, skotten i Sarajevo, krigets händelseförlopp samt krigets följder.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (34:45 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om vägen till första världskriget. Här berörs olika faktorer som ledde fram till kriget 1914, allianspolitiken, skotten i Sarajevo, de stridande parterna, Tysklands roll, nationalism, Balkanproblematiken, Rysslands roll, Storbritannien och Frankrikes roll, och mycket annat...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Peter Englund om upptakten till första världskriget. Under drygt fyra år hade den europeiska kontinenten skövlats och miljoner människor fått offra sina liv. Den gamla världen var död. Allt hade förändrats i grunden. Men kunde kriget ha undvikits?..

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia om första världskriget. Här kan du läsa om bakgrunden och upptakten till kriget, händelseförloppet, de olika fronterna och följder av kriget.

Spara som favorit

Sidor