S
Tagg
Porträtt
Jean Calvin (1509–1564)

Jean Calvin

Medan lutherska kyrkor utbredde sig i Norden och norra Tyskland, kom de västeuropeiska ländernas kyrkor att få en annan inriktning. De kom att kallas reformerta kyrkor. Deras grundare och lärofader var fransmannen Jean Calvin (1509-1564). Liksom Martin Luther betonade han läran om rättfärdiggörelse genom tro, ordets centrala roll och betydelsen av ett enkelt gudstjänstfirande. På flera punkter hade han dock avvikande uppfattningar i förhållande till Luther.

Utgångspunkten för Calvins teologi var tanken på Guds ära. Gud uppfattades som en enväldig och allsmäktig härskare. Människans uppgift är, enligt Calvin, att frukta och ära Gud. Guds vilja kommer till uttryck i Bibelns ord, som ska åtlydas. Bibeln är i första hand en lagbok. Calvins lära inkluderade bl.a. verbalinspiration, vilket innebär att Bibelns ord har tillkommit genom direkt gudomlig inspiration och således är bokstavligen sanna.

ANNONS

ANNONS

Ett uttryck för Guds allmakt är enligt Calvin att han har förutbestämt vissa människor till salighet (lycka/frälsning) och andra till förtappelse (fördärv/undergång). Denna lära om den s.k. dubbla predestinationen innebär att frälsningen inte är avsedd för alla människor. Enligt Calvin blir detta en sporre för människan att vara aktiv och strävsam. Ett tecken på att man har strävat framgångsrikt kan vara att man har framgång i sitt jordiska liv.

Kyrkans organisation var mycket viktig för Calvin. I Genève, där han länge verkade, försökte han skapa en "gudsstat" - ett samhälle efter bibliskt mönster.

LÄS MER: Protestantismen (och reformerta kyrkor)

LÄS MER: Reformationen

LÄS MER: Orsaker till reformationen


FÖRFATTARE

Text: Åke Magnusson och Börje Andersson, läromedelsförfattare
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Jean Calvin och reformert kristendom.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jean Calvin

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-02

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i bjärt kontrast till den lära som kyrkan predikade. Kritiken mot kyrkan kom under 1500-talet att växa och omfattade inte bara påvarnas och prästernas leverne utan alltifrån kyrkans handel med avlatsbrev till synen på nattvardsfirande och barndop. Reformationen splittrade katolska kyrkan inifrån...

+ Läs mer

Länkar om Jean Calvin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS