L
Tagg
Dop
Dopet utgör en "övergångsrit" där den döpta upptas i den kristna kyrkans gemenskap.

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att barnet eller den vuxne upptas i den kristna kyrkan (församlingen).

Bruket att döpa går tillbaka till Jesu tid och de första kristna. Jesus blev själv döpt av Johannes Döparen och befallde (Matt 28:19) också att hans lärjungar skulle döpas.

Dopet är en symbol för död (från det gamla livet) och uppståndelse (till livet med Kristus).

Man brukar säga att den som döps blir upptagen i den kristna församlingen.

ANNONS

ANNONS

Enligt kristen tro blir människan renad från synd genom dopet. Före dopet är barnet i det ondas våld. Genom dopet befrias barnet och kommer in under Guds beskydd.Eftersom dopet symboliserar en slags pånyttfödelse av individen har det också blivit tradition att förena barndop med namngivning.

LÄS MER: Kristendomens riter

LÄS MER: Kristna traditioner och högtider

S  Fördjupning

Förutsättningen för det kristna dopet är det frälsningsverk som Jesus fullbordade. Dopet blir därför Guds kallelse till människan att upptas i den kristna gemenskapen och därmed få del i frälsningen. Det som händer med människan i dopet beskrivs i Nya testamentet med uttryck som "det bad som återföder och förnyar" [Tit 3:5] och "låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder" [Apg 2:38].

Dopet hör i Nya testamentet nära samman med tron. Jesus uttalade själv detta samband i den s.k. dopbefallningen:

... gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.  [Matt 28:19-20]

Alla kristna samfund är överens om att dop och tro hör samman. Men meningarna går isär om ordningsföljden mellan de två begreppen. Kan dopet gå före tron? Eller måste tron vara en förutsättning för dopet?

I de flesta kristna samfund ses dopet som en handling där Gud aktivt, genom Anden, erbjuder människan en möjlighet att få del i frälsningen genom Jesus Kristus. Enligt denna dopsyn blir tron på Kristus en naturlig följd av dophandlingen och inte en given förutsättning. Dop av mindre barn är vanligt och motiveras med att barn döps till en tro som de sedan får växa in i. Föräldrar och församling har ansvaret för en kristen fostran. I samfund som tillämpar barndop spelar konfirmationen en viktig roll som bekräftelse på dopet vid en ålder då man har möjlighet att själv ta ställning. Barndop motiveras också med att dopet är nödvändigt för frälsningen. "Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds riket" [Joh 3:5].

De baptistiska samfunden menar att rätt dop måste bygga på en personlig tro på Kristus, s.k. trosdop, och avvisar därför barndop. För baptisterna är dopet en symbolisk handling - en bekräftelse på ett nytt liv som vunnits genom ett personligt avgörande.

Utöver dop i vatten förekommer också inom vissa samfund s.k. andedop som bygger på skildringen av den första pingstdagen i Apostlagärningarna. Som en följd av dopet i vatten skulle Gud ge helig ande som en gåva till församlingen och utrusta medlemmarna med speciella andliga gåvor. Man talar idag om andedop när människor får upplevelser som tolkas som Andens kraft. Uttryck för de andliga gåvorna är att kunna utföra krafthandlingar, ge profetior, tala i tungor, utföra helande osv. Andedop förekommer främst i de karismatiska rörelserna (karisma = nådegåva), bl.a. Pingströrelsen och Livets ord.
 


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare ; faktarutan om bibelsyner är skriven av Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop) och Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare). Det senare är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).
 

Här hittar du material som handlar om dop i ett historiskt eller nutida perspektiv.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Dop

M
Tårta och firande

Svenska ceremonier och seder - från vaggan till graven

av: Jan-Öjvind Swahn
2023-09-26

De senaste hundra åren har inneburit att de ceremonier som förr i tiden var förknippade med levnadsloppets stadier idag har förenklats från de överdådiga former de hade tidigare - ofta med syfte att framhäva någons rang. Istället har det numera blivit vanligt att tillämpa det som förr var en skam - strunta i dop, leva ihop utan vigsel och begravas i stillhet, det sistnämnda något som vid 1900-talets början var ett straff för självmördare och avrättade...

+ Läs mer

M

Kristna traditioner och högtider

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-11-26

Det finns många olika traditioner och högtider inom kristendomen och de flesta kretsar kring händelser i Jesus liv. I den här artikeln presenteras några av kristendomens viktigaste ritualer samt kyrkoårets mest betydelsefulla högtider...

+ Läs mer

M

Den kristna läran

av: Hanna Hägerland
2017-09-02

Kristendomen är världens största religion och har omkring 2,5 miljarder anhängare. I den här artikeln kan du läsa om grunderna i den kristna tron: synen på Gud, frälsning, dopet, nattvarden och så vidare...

+ Läs mer

L

Katolska kyrkans sakrament

av: Carsten Ryytty
2015-09-07

Ordet sakrament betyder "helig handling". Inom den katolska kyrkan finns det sju sakrament. Enligt katolsk tro har Gud gett människorna särskilda tecken på sin närvaro. Det är dessa synliga tecken som kallas sakrament...

+ Läs mer

M

Baptismen

av: Carsten Ryytty
2014-06-23

När baptismen kom till Sverige blev många präster oerhört rädda eftersom baptisterna inte döpte sina nyfödda barn. För de svenska prästerna innebar det att de odöpta skulle komma till helvetet. Det hände att baptisternas småbarn slets ur mödrarnas armar för att en präst skulle få tvångsdöpa dem...

+ Läs mer

Länkar om Dop

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS