L
Tagg
Fisksymbol
Namnet för fisk är på grekiska ICHTHUS. De tidigt kristna som var förföljda i romarriket använde ordet och fisken som symbol och igenkänningstecken.

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesus anhängare fortsatte att tro att han var Guds utsände Messias. De var övertygade om att Jesus hade uppstått från döden och tagits upp till Gud i himlen. Snart skulle han komma tillbaka till jorden och bli världens frälsare.

De första anhängarna i den första församlingen i Jerusalem var judar (som Jesus) och de ansåg inte alls att de hade skapat en ny religion. De levde som judar och följde de judiska lagarna och reglerna. Läs om judendomen >

Runt om i romarriket levde grupper av judar. Till dem reste Jesus efterföljare, exempelvis Petrus och Paulus. På vissa ställen lyckades de övertyga människor om att Jesus var Messias varefter det bildades olika kristna församlingar. De som ansåg att Jesus var Messias började säga Jesus Messias. I romarriket vid den här tiden var grekiskan de lärdas språk (ungefär som engelskans funktion idag), och ordet Messias heter Christós på grekiska. Snart började man säga Jesus Christós - Jesus Kristus - och i samband med det började församlingsmedlemmarna kalla sig för kristna.

ANNONS

ANNONS

Till en början förföljdes de kristna, men med tidens gång blev fler och fler romare kristna, även en stor del av överklassen. Detta innebar att det inte längre var möjligt att fortsätta med förföljelserna. År 313 förklarade kejsar Konstantin kristendomen som laglig. Nu behövde de kristna inte längre samlas i hemlighet, utan kunde verka öppet. Detta fick som följd att kristendomen på kort tid spreds ännu mer och att massor av kyrkor byggdes över hela romarriket.

Senare, under 380-talet, blev kristendomen statsreligion i hela det romerska riket. I samband med det blev kristendomen den enda tillåtna religionen. Nu blev biskopen i Rom kyrkans ledare. Han kom senare att kallas för påve.

År 395 delades det romerska riket i det Västromerska och det Östromerska riket.

Den östliga delen bildade en särskild kyrka som senare har kallats den grekisk ortodoxa, den andra delen blev katolska kyrkan. En orsak till splittringen var att de kristna i öst inte ville erkänna biskopen i Rom som påve och som ledare för alla kristna.

LÄS MER: Kristendomens historia och kyrkohistoria

LÄS MER: Kristendomens uppkomst

LÄS MER: De första kristna i romarriket

LÄS MER: Kristendomen under de första århundradena

LÄS MER: Jesus lärjungar

LÄS MER: Kristendomen blir romersk statsreligion

FÖRFATTARE

Text : Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som berör urkyrkan - kristendomens och kyrkans tidigaste historia. Du kan bl.a. läsa om dess spridning bland länderna runt Medelhavet och om förföljelserna av de kristna fram till dess att kristendomen antogs som romersk statsreligion på 300-talet e.Kr.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Urkyrkan

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

av: Carsten Ryytty
2023-08-09

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser. I dessa katakomber ligger mellan 700 000 och en miljon kristna begravda...

+ Läs mer

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

av: Magnus Västerbro
2021-09-24

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från Gud, den där dagen år 34 e.Kr, då han befalldes att sprida Jesus lära över världen? Hade vi idag ens vetat något om Jesus - den judiske mannen som några år tidigare avrättats av romarna efter att ha påstått sig vara judarnas Messias? Svaret på dessa frågor går bara att spekulera i, men klart är att Paulus utveckling av den kristna läran fick avgörande betydelse för kristendomens breda spridning i Medelhavsområdet under de första århundradena efter Jesus död. Genom Paulus insatser började kristendomen sin resa mot att bli en världsreligion...

+ Läs mer

S

Kristendomen under de första århundradena

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-03-13

Kristendomens tvåtusenåriga historia handlar om hur en liten skara människor i Palestina i tro på Kristus som världens frälsare startade en församling och började sprida ett budskap. Idag är församlingarna många och budskapet genom en miljardskara av troende spritt i hela världen. Den kristna läran har påverkat samhällens utveckling och blivit en världspolitisk maktfaktor. I den här artikeln kan du läsa om kristendomens allra tidigaste historia, under de första århundradena, då urkyrkan kämpade för sin existens...

+ Läs mer

M

Var Judas verkligen en förrädare?

av: Daniel Rydén
2020-12-14

Judas Iskariots svek mot Jesus har blivit sinnebilden av förräderiet. Men sålde han verkligen ut sin läromästare för trettio silverpenningar? Var Judas överhuvudtaget en förrädare? I den här artikeln kastar journalisten och författaren Daniel Rydén nytt ljus över mytbildningen kring Jesus död och uppståndelse...

+ Läs mer

M

Kristendomens tre huvudriktningar

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13

Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den katolska kyrkan med Rom som centrum, och en östlig gren, den ortodoxa kyrkan med Konstantinopel som centrum. På 1500-talet sker nästa stora brytning inom kristenheten då den protestantiska kyrkan bryter sig loss, eller stängs ute, från den katolska kyrkan...

+ Läs mer

M

Kristendomens texter och den kristna traditionen

av: Hanna Hägerland
2017-11-30

Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesus liv och de kristna den närmaste tiden därefter...

+ Läs mer

Länkar om Urkyrkan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS