+ Visa hela artikelserien

Förenta nationerna: UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR har uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över och att finna lösningar på flyktingproblem.
S

FN: s flyktingorgan UNHCR uppstod efter andra världskriget och den primära uppgiften var ursprungligen att hjälpa alla de miljoner människor som drivits på flykt i det Europa som då låg i ruiner. Tanken bakom organisationen var att låta dess arbete pågå under 3 år för att hjälpa de europeiska flyktingströmmarna.

Idag är FN-organet fortfarande aktivt och målet att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande står kvar, fast dess fokus är nu globalt. Organisationen arbetar för att alla ska kunna utnyttja rätten att söka asyl och finna en säker fristad i ett annat land, samt få återvända hem utan tvång.

ANNONS

ANNONS

Organisationen hjälper även flyktingar som har återvänt till sitt hemland eller som under vissa omständigheter har tvingats fly från sina hem, men stannat kvar inom hemlandets gränser (s.k. internflyktingar), och personer som är statslösa eller har ett medborgarskap som är ifrågasatt.

Ständigt arbete

UNHCR står ofta inför en plötslig nödsituation som kräver en omedelbar instats - ett utbrott av konflikt tvingar tiotusentals människor att fly sina hem, eller en massiv jordbävning fördriver hundratusentals. Det innebär att organisationen måste kunna skicka stöd och experter till den drabbade zonen utan dröjsmål. Att ge fördrivna människor omedelbar hjälp är ofta det första steget mot deras långsiktiga skydd och rehabilitering.

Genom att uppmuntra länder och andra institutioner att skapa förhållanden som gynnar skyddet av mänskliga rättigheter och fredliga lösningar på konflikter försöker UNHCR minska antalet situationer där människor tvingas fly. Av samma skäl vill organisationen och FN stärka integrationen av återvändande flyktingar i hemlandet och på det sättet förhindra att nya flyktingsituationer uppstår.

Främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

UNHCR erbjuder skydd och bistånd till alla flyktingar på ett opartiskt sätt, beroende på deras behov men oberoende av deras etniska bakgrund, religion, politiska åskådning eller kön. I all sin verksamhet fäster UNHCR särskild uppmärksamhet vid barns behov och vid att främja kvinnors och flickors rättigheter.

UNHCR samarbetar med regeringar, regionala och internationella organisationer samt frivilligorganisationer i strävan att ge flyktingar skydd och för att förenkla deras tillvaro så mycket som möjligt. Därför håller UNHCR fast vid principen att konsultera flyktingarna själva när beslut fattas i arbetet som kan komma att beröra deras liv.

I sin verksamhet till förmån för flyktingar och internflyktingar verkar organisationen också för Förenta nationernas grundstadga: att upprätthålla internationell fred och säkerhet, att utveckla vänskapliga förbindelser mellan nationer och att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

LÄS MER: Förenta nationerna (FN)

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Fattigdom och ohälsa i världen

LÄS MER: Förenta nationerna: Internationella domstolen

LÄS MER: Förenta nationerna: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

LÄS MER: Förenta nationerna: WHO

LÄS MER: FN och internationell säkerhetspolitik (artikelserie)

LÄS MER: Mänskliga rättigheter

LÄS MER: Flyktingar


Text: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått på webbplatsen Säkerhetspolitik.se. Webbplatsen drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lades ned i december 2021. Redaktionen för Säkerhetspolitik.se bestod av en informationssamordnare från MSB som tog hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Texten som publicerats på SO-rummet är redigerad och uppdaterad av Robert de Vries, webbredaktör på SO-rummet.

Läs mer om samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar på MSB:s webbplats.
Webbplats:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Senast uppdaterad: 25 juni 2022
Publicerad: 24 juni 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Humanitär intervention

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda...

S

Vad är folkrätt?

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring...

S

Natos historia och organisation

Nato är en försvarsallians mellan 30 länder i Nordamerika och Europa. Nato bildades 1948 efter...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: WHO

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

Efter två världskrig, ett antal folkmord och åtskilliga andra brott mot mänskligheten fanns ett...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: Internationella domstolen

När skiljaktigheter uppstår mellan stater skapas snabbt förutsättningar för en upptrappning av...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Relaterade taggar

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Internationella organisationer

Allteftersom utvecklingen har gått mot en globaliserad värld har även behovet av internationella...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Demonstrationsfrihet

av: Mattias Axelsson
2021-03-08

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om demonstrationsfrihet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Riksrätt i USA

av: Mattias Axelsson
2021-01-11

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom vad riksrätt i USA handlar om.

+ Lyssna