Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller land nära oss kan det leda till att det också kan bli krig i Sverige. All förberedelse inför ett eventuellt krig kallas för totalförsvar. Totalförsvaret är inte en myndighet eller organisation utan består av en militär del och en civil del som samverkar. Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år har en plikt att ingå i totalförsvaret.
M

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig.

Det militära försvaret och det civila försvaret är tillsammans totalförsvaret. Det militära försvaret består av Försvarsmakten och vissa myndigheter som hjälper militären. Det civila försvaret består av flera myndigheter och organisationer som har som mål att till exempel skydda befolkningen, hjälpa militären och att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar. Totalförsvarets mål ska vara att kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp och skydda landets säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Den militära delen av totalförsvaret

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet. Det militära försvaret ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp. Det ska även skydda samhället genom att hjälpa och stödja det övriga samhället i såväl fred som vid höjd beredskap. Det militära försvaret övervakar Sveriges gränser till sjöss, på land, i luften och även i cyberdomänen.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Civil: Det och de som inte är militära

Plikt: En skyldighet att utföra, eller låta bli att utföra, en viss handling.

Princip: Grundläggande regel

Samhällsfunktioner: Sådant som behövs för att vi ska klara av att leva på bästa möjliga sätt.

Skyddsvärde: Det som är viktigast och värt att skydda och försvara.
 

Den civila delen av totalförsvaret

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara eller krig. Flera delar av samhället är med i det civila försvaret. Statliga myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, kommuner och regioner, räddningstjänsten och företag är alla delar av det civila försvaret.

Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och se till att till exempel sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara eller krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja det militära försvaret.

Civil beredskap

Civil beredskap är ett samlingsnamn för civilt försvar och krisberedskap. Den civila beredskapen förbereder oss på alla slags samhällsstörningar som kan skada oss. Det som ska värnas är samhällets grundläggande skyddsvärden:

 • människors liv och hälsa,
 • samhällets funktionalitet,
 • demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter,
 • miljö och ekonomiska värden,
 • nationell självständighet.

Krisberedskap handlar om att förbereda samhället för kriser och olyckor som till exempel oväder eller skogsbrand. Målet är att grundläggande funktioner och verksamhet som är viktiga för samhället ska fortsätta fungera.
 

Vem har ansvar för vad i kris och krig?

När det händer något som stör vårt samhälle finns det inte en särskild krisorganisation som tar hand om det. Däremot kan verksamheter behöva gå upp i beredskapsläge eller aktivera en särskild krisledning. Alla som berörs av händelsen bidrar utifrån sitt ansvarsområde. Detta förväntas även av företag och privatpersoner. Det är grunden för den civila beredskapen.

Vissa myndigheter har ett särskilt ansvar för samordning. Det handlar om vissa myndigheter på central nivå som samordnar arbetet inom sektorer där olika myndigheter ingår.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en särskild roll att både hålla samman arbetet mellan olika sektorer och stödja regeringen när det inträffar kriser och andra allvarliga händelser.
 

ANNONS

ANNONS

Den civila beredskapen bygger på följande principer:

 • Ansvarsprincipen - att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
   
 • Närhetsprincipen - att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
   
 • Likhetsprincipen - att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

Totalförsvarsplikt

Alla mellan 16 och 70 år som bor i Sverige omfattas av totalförsvarsplikten och har därmed ansvar för att bidra till försvarsförmågan.

Var och en bör också ha en egen beredskap för att möta kriser som kan förändra vardagslivet.

Om Sveriges invånare är förberedda kan totalförsvaret vid ett krig koncentrera sig på de som är i störst behov av hjälp.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer ger bra vägledning och finns att ladda ner som PDF här

 

Krigsplacering

Att vara krigsplacerad betyder att en person har en uppgift att tjänstgöra vid en viss organisation under höjd beredskap. Tanken är att personen ska vara krigsplacerad i den verksamhet där personen gör störst nytta för totalförsvaret.

Skyldigheten att tjänstgöra börjar när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.
 

LÄS MER: Sveriges beredskap

LÄS MER: Militära försvaret

LÄS MER: Frivilliga försvarsorganisationer

LÄS MER: Hemberedskap

LÄS MER: Det svenska försvaret under 1900-talet

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

Extern länk: Krisinformation

Extern länk: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Extern länk: Om krisen eller kriget kommer  [PDF från MSB]

Visste du att:

 • Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer (FFO) i Sverige som hjälper samhället och militären vid kris eller krig. Cirka 350 000 personer är medlemmar i olika frivilliga försvarsorganisationer.
   
 • Försvarsmakten är skyldig att delta i räddningsinsatser om det finns lämpliga resurser och om deltagandet inte allvarligt hindrar den vanliga verksamheten.
   
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka delar ingår i totalförsvaret?
   
 2. Vad är totalförsvarsplikt?
   
 3. Vilka är samhällets grundläggande skyddsvärden?
   
 4. Vad står förkortningen MSB för?
   
 5. Vad innebär ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen?

   

 

Text: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
Webbplats: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Webbplats: Rädd eller beredd?

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 11 april 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Votering i riksdagen

Sveriges riksdag - en representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till...

Jämställdhet i Sverige - hur ser det ut idag?

Den här artikeln handlar om hur det ser ut med jämställdheten i Sverige inom områdena politik,...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

M
Fake news

Desinformation

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV,...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Sh

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Sh
Karta

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Sh
JAS

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt...

Sh
emblem

Värnplikt

Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten...

Sh
varningsskylt krig

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Sh
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna