Orsaker till krig

Krig är förödande för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat politiska eller att någon ändå ytterst tjänar på det. Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många.
S

Olika nivåer

Ett sätt att lättare förklara orsakerna till krig kan vara att dela dem i tre olika nivåer. Nivåerna är inte fristående utan påverkar varandra sinsemellan.

  • Individnivå
  • Aktörsnivå
  • Systemnivå

Många av orsakerna på individnivå är resultat av psykologiska egenskaper hos människan. Människor som inte når sina mål eller inte får det de vill ha, kan bli frustrerade vilket i sin tur kan leda till aggressivitet. Vissa kan uppfatta sig själva som goda medan de ser omvärlden som ond och hotfull. Det är beteenden som i sin tur kan överföras på stater.

ANNONS

ANNONS

Orsaker till krig på aktörsnivå kan vara staters geografiska läge, politiska struktur och ekonomiska intressen. Ett geografiskt läge med till exempel många grannar eller omtvistade gränser kan bidra till att en väpnad konflikt uppstår. Att skapa en tydlig yttre fiende kan vara ett sätt för en regim att försöka ena ett land i politisk splittring. Ett av skälen till att Irak invaderade Kuwait 1990 var ekonomiskt - för att få tillgång till landets olja.

Det kan också finnas ideologiska orsaker (systemnivå). I den amerikanske retoriken framställdes till exempel Vietnamkriget som ett sätt att befria det vietnamesiska folket från kommunismen. Motståndarsidan framställde USA som en hungrig och brutal imperialistmakt och ett hot mot folkens - inte bara vietnamesernas - frigörelse.

Kapprustning

Aktörsnivån handlar också om relationer mellan stater. Orsaker till krig kan då vara osäkerheten inför hur andra stater reagerar, vad de har för intentioner och deras militära styrka. Om parterna i en internationell konflikt kände till den verkliga maktbalansen, och därigenom kunde förutse resultatet av ett krig, skulle kriget vara onödigt. Ett problem är förstås att det är svårt att bestämma den sanna maktbalansen på annat sätt än genom ett krig.

Ett exempel på hur osäkerheten kan öka spänningarna är kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget, som lyckligtvis inte ledde till något fullskaligt kärnvapenkrig. En studie av 99 av efterkrigstidens konflikter visar dock att 23 av 28 fall av kapprustning resulterade i krig. Av de studerade 71 konflikterna utan kapprustning ledde endast tre till krig.

Hegemoni

Det system som staterna befinner sig i kan också fungera som en förklaring till varför det blir krig. Då spelar det teoretiska perspektivet stor roll. Inom ämnet internationella relationer finns olika teoretiska analysmodeller som brukar användas. De s.k. realisterna (se realismen) menar till exempel att eftersom det internationella systemet är anarkiskt (utan regler och överordnad makt) och består av suveräna stater, så är krig mellan stater oundvikligt.

ANNONS

Förespråkare för liberalismen (se liberalismen) anser däremot att det är de inre förhållandena i stater som leder till krig, även internationellt. Enligt liberalismen leder samarbetet i det internationella systemet till att risken för krig minskar och att demokratiska stater så långt som möjligt försöker undvika krig med varandra.

Tankar om maktbalans, terrorbalans och hegemoni tillhör också systemnivån. Om maktbalansen rubbas, eller om terrorbalansen eller hegemonin upphör, ökar risken för krig.

Vissa menar att fred endast kan uppstå inom ramen för någon av dessa. Om till exempel maktbalansen rubbas så kommer stater att kriga tills att en ny balans har inrättats. Om en hegemoni försvinner så pågår konflikten tills att en ny stat har lyckats etablera sig i ledande ställning.

LÄS MER: Kortfattat om krigets historia

LÄS MER: Internationella relationer

LÄS MER: Vapen

LÄS MER: Medeltida krig och försvar

LÄS MER: Krig och försvar 1500-1776

LÄS MER: Krig och försvar 1776-1914

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Nutida väpnade konflikter och krig

LÄS MER: Eldvapnens historia


Text: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått på webbplatsen Säkerhetspolitik.se. Webbplatsen drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lades ned i december 2021. Redaktionen för Säkerhetspolitik.se bestod av en informationssamordnare från MSB som tog hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Texten som publicerats på SO-rummet är redigerad och uppdaterad av Robert de Vries, webbredaktör på SO-rummet.

Läs mer om samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar på MSB:s webbplats.
Webbplats:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Senast uppdaterad: 7 februari 2023
Publicerad: 14 juni 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

Samarbete

Livesända medeltidslektioner från Glimmingehus

De livesända medeltidslektionerna från Glimmingehus har blivit en succé och tusentals...

Samarbete

Konferensen med fokus på aktuella ämnen och klassrumsnära tips

Med ett förändrat omvärldsläge som påverkar samhällsundervisningen, ett ökat användande av AI i...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller...

SO-rummet bok
M

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Krig och försvar 1500-1776

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under den nya tiden.

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

Vapen

Lika länge som det har funnits människor så har det funnits vapen av olika former. De forntida...

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Statskupper

En statskupp är ett plötsligt (och i regel olagligt) maktövertagande i ett land - ofta utfört med...

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Klimatförändringar genom historien

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, såsom istider, medan andra är varmare. Så...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna