M
Tagg
Resenärer
Medeltida resenärer.

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder. Utvandring (emigration) är när människor lämnar ett land permanent eller för en längre tid. Begreppen ingår i det övergripande begreppet "migration" som avser när människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Faser i migrationens historia

Invandring och utvandring - att människor flyttar mellan olika platser eller länder - har pågått så länge människan har existerat. Migration har därför varit en naturlig och viktig del av människans utveckling och historia. Inom forskningen delar man in den storskaliga migrationens historia i olika faser.

ANNONS

ANNONS

Första fasen

Under det första årtusendet f.Kr kom bland annat fenicierna, ett sjöfarande folk med ursprung i dagens Libanon, att grundlägga kolonier runt stora delar av Medelhavet (se karta). Fenicierna dominerade handeln i detta område under århundraden samtidigt som de byggde städer på obruten mark. Även många av stadsstaterna i antikens Grekland uppförde kolonier och bedrev handel över stora områden utanför den grekiska övärlden. Dessa förflyttningar av människor räknas till den första fasens migration. Orsakerna var främst överbefolkning i hemländerna och handel.

Andra fasen

Den andra fasens migration inleddes i samband med att det västromerska riket började falla samman under slutet av 300-talet e.Kr då de romerska besittningarna invaderades av olika germanska och slaviska stammar. Detta utgjorde början på den s.k. folkvandringstiden (ca 350-600 e.Kr) då många folkgrupper och stammar förflyttade sig över stora områden på den europeiska kontinenten. Till den andra fasens migration räknas också mongolernas utbredning med början under 1200-talet. Fram till mitten av 1300-talet erövrade mongolerna merparten av mellersta Asien samt delar av östra Europa. De bakomliggande faktorerna till den andra fasens migration var främst ekonomiska samt krig och konflikter.

Tredje fasen

Under slutet av 1400-talet (1492) upptäckte Christofer Columbus (född i Italien men i spansk tjänst) den amerikanska kontinenten (nordbor hade dock redan 500 år tidigare, under vikingatiden, besökt den amerikanska kontinenten). Columbus upptäckt lade grunden till den europeiska kolonisationen av Sydamerika och senare Nordamerika, samt därmed också ursprungsfolkskulturernas undergång. Under århundraden kom européerna att tömma Sydamerika på dess naturresurser. Längre fram i tiden, mellan 1820-talet till 1930-talet kom miljontals européer att emigrera till USA. Till exempel utvandrade mer än en miljon svenskar till USA mellan 1850-1930. Denna stora förflyttning av människor räknas som den tredje migrationsfasen. Orsakerna till den tredje fasens migration var ekonomiska samt att befolkningen ökade i Europa och människor sökte sig till nya och oexploaterade landområden där det gick att odla och bygga nytt.

ANNONS

ANNONS

Fjärde fasen

Den fjärde fasens migration kan kopplas till krig och konflikter. Andra världskriget (1939-1945) bidrog till att miljontals människor drevs på flykt och att den europeiska kartan ritades om varefter många människor tvingades flytta.

Även idag är konflikter och krig den främsta orsaken till varför människor runt om i världen är på flykt. De senaste årens stora flyktingströmmar som nått Europa och Sverige, har sin bakomliggande orsak i krig och konflikter i bland annat Syrien, Irak och Afghanistan.


LÄS MER: Emigrationen

LÄS MER: Folkvandringstiden

LÄS MER: Sveriges befolkning, migration och integration

LÄS MER: Individers och gruppers identitet och relationer

LÄS MER: Migration, urbanisering och städer

LÄS MER: Jordens befolkning - tillväxt och fördelning

PODCAST: Utvandringen till USA

PODCAST: Push- och pullfaktorer

 

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, SO-lärare
 

Här hittar du material som kan relateras till invandring och utvandring förr och idag.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Invandring och utvandring

Möt källorna - historia i original

av: Riksarkivet
Högstadiet, Gymnasiet

"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

+ Läs mer

Fördjupning i arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera.

+ Läs mer

Vi och Dom - ett utbildningsmaterial om hatbrott

av: Polismyndigheten
Högstadiet, Gymnasiet

Utbildningsmaterialet består av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag så att du som lärare kan prata om hatbrott med din klass.

+ Läs mer

Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

+ Läs mer

Tidernas Skåne : Källkritik och historiebruk

av: Regionmuseet Kristianstad
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

+ Läs mer

Nyanländ för 100 år sedan

av: Stockholmskällan
Högstadiet

Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte med nyanlända Stockholmare

+ Läs mer

Artiklar om Invandring och utvandring

S
Vy över New York

Den svenska emigrationen till USA

av: Torbjörn Nilsson
2023-10-12

Under perioden 1840-1930 emigrerade en miljon människor från Sverige till USA. Utvandringen inleddes i liten skala redan på 1830-talet då några företagare, bl.a. John Ericsson gav sig i väg...

+ Läs mer

M

USA - löftets land

av: Kaj Hildingson
2023-09-14

Den 4 maj år 1840 kom en ny bestämmelse från den svenska kungen. Den som ville resa utomlands behövde inte längre betala en summa pengar. Pengarna hade staten behållit tills resenären återkom. Pengarna, eller borgenssumman, var ett sätt för staten att försöka få de människor som reste utomlands att komma tillbaka. Hittills hade bara folk med pengar kunnat resa utomlands, nu blev det möjligt för många fler...

+ Läs mer

S

Sveriges befolkning under 1700-talet och 1800-talet

av: Torbjörn Nilsson
2021-11-24

Vid början av 1700-talet hade Sverige 1,8 miljoner invånare och 200 år senare kring sekelskiftet 1900 närmare 5,5 miljoner. Till att börja med fick befolkningsökningen störst betydelse på landsbygden. Bara en tiondel av svenskarna bodde 1820 i städer. Andelen 1865 var en sjundedel, 1910 en fjärdedel. De svenska städerna var länge obetydliga. År 1810 var bara Stockholm (66 000 invånare) något av en stad i europeiskt perspektiv. Göteborg hade 14 300, Karlskrona 10 600 och Malmö 5 800 invånare. År 1870 hade Stockholms befolkning fördubblats (136 000), Göteborgs (56 300) och Malmös fyrdubblats (25 600)...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i medborgarskapets idéhistoria. Begreppet undersåte försvann inte, men utmanades av ”medborgare”. Svensken (mannen) kunde uppfattas som en deltagande individ, någon som var med att förbättra människans lott. Medborgarskapet blev universellt (omfattande alla) och lagstadgat i en författning istället för hierarkiskt och diskriminerande...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från plundringståg eller brottslingar i det egna samhället. Också fattiga som saknade levebröd eller de som var svårt skuldsatta kunde frivilligt – men tvingade av omständigheterna – bli trälar. Som sådana saknade de alla rättigheter som fria män hade och sattes på tyngre arbeten. Att ha många trälar var ett tecken på välstånd och makt. Ofriheten ärvdes genom generationerna, även om frigivande också förekom. Successivt avtog träldomen som system, inte minst genom kristendomens införande. Från 1335 fanns en bestämmelse om att ingen som fötts av kristna föräldrar fick tjäna som träl. Eftersom alla invånare ansågs tillhöra den nya tron upphörde träldomen med den dåvarande generationen trälar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Medborgaren och medborgarskapet - en historisk resa

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-09

I januari 1793 ställdes ”medborgare Louis Capet” inför rätta i Paris. Han befanns skyldig till landsförräderi och avrättades. Han var bara en av de tusentals som under franska revolutionen dödades på liknande sätt. Skälet till att hans öde får inleda berättelsen om medborgarskap är just hans titel. Som ett led i avskaffandet av alla privilegier i det franska samhället (adelns rätt till jordegendom, monopol på höga poster i staten och skattefrihet) stadgades ett gemensamt tilltal för alla. Medborgare, på franska citoyen, skulle markera den jämlikhet som ingick i revolutionens stolta paroller ”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Att det blev lite si och så med alla dessa tre kan vi bortse från i det här sammanhanget. Poängen är att ”medborgare Capet” tidigare som kung av Frankrike hade benämnts Louis (Ludvig) XVI, regent av Guds nåde, högt över sina undersåtar...

+ Läs mer

Podcast om Invandring och utvandring

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Segregation

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-19

Julia, Mattias och Kristoffer försöker reda ut vad “segregation” är för något, varför det finns och vad man kan göra åt det. Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Läs mer

Länkar om Invandring och utvandring

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS