M

Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land.
Bild:

Kung Erik (den helige) och den engelske munken Henry (som senare blev biskop) på väg till Finland, ca 1150. Denna militärexpedition räknas som det första svenska korståget.

Kristen kulturell påverkan

Kyrkor murades i sten. Målade fönster sattes in där bibelns härligheter skimrade i många färger. Under de nymurade svenska kyrkovalven ekade samma hymner och böner i Skara och Sigtuna som i Rom och Paris. Munkar och nunnor läste och undervisade ur samma latinska böcker i Linköping och Eskilstuna som i Worms och Bologna. På detta sätt drogs invånarna i det svenska riket, genom kyrkans omsorg in i en europeisk gemenskap som skulle vara i 400 år.

De första klostren byggdes av franska cisterciensmunkar, som förde med sig medicinalväxter och ny odlingsteknik. De slog sig ner i Alvastra i Östergötland och i Nydala i Småland. Senare byggdes klostren i Varnhem i Västergötland, Julita i Södermanland och Roma på Gotland.

Sockenkyrkorna växer fram

Nu växte socknarna fram runt de lokala stenkyrkorna. Socken härstammar från ordet "söka". Alla som sökte sig till samma kyrka hörde till samma socken.

Bönderna i varje socken fick visserligen ofta hjälp och idéer utifrån, men det var församlingsborna själva som byggde sin egen kyrka. Det gjordes med teknik som de tidigare aldrig använt, och de byggde högre och större än vad de flesta av dem någonsin hade sett. Sockenkyrkan i sten var ett lokalt projekt av en omfattning vi har svårt att föreställa oss idag.

Hela Norden hörde till samma kyrkoprovins, Dacia. Den viktigaste svenska biskopen hade till en början säte i Skara medan ärkebiskopen över hela Daciaprovinsen residerade (bodde) i det danska Lund.

Finland blir en del av det svenska riket

I mitten av 1100-talet riktade sveakungarna sitt intresse österut, mot Finland. Erik Jevardsson ledde, enligt Erikskrönikan, på 1150-talet ett krigs- och korståg till sydvästra Finland där delar av befolkningen sedan gammalt var svenskar och många säkert redan var kristna. Med svärd anslöts Finland till Sverige. Erik lät bygga föregångarna till Åbo slott och domkyrka samt lämnade kvar den engelska munken Henrik, som blev Finlands första biskop.

Bild:

Karta över Nordeuropa och det svenska riket, ca 1190.

Erik dödades i Östra Aros, nuvarande Uppsala, ca 1160. Hans son skapade martyrlegenden kring fadern som snart dyrkades som helgon, Erik den helige. Men påven erkände honom aldrig som ett riktigt helgon. Under hela medeltiden vallfärdade ändå pilgrimer till hans reliker i Uppsala domkyrka. Skrinet, i vilket de förvarades, bars ut i procession på vårarna för att ge jordarna goda skördar. På det sättet kom Erikskulten att bli en fortsättning av svearnas gamla Frejkult. Erik den helige blev Sveriges första skyddshelgon. Biskop Henrik i Finland led även han martyrdöden och blev Finlands skyddshelgon.

De svenska krigs- och korstågen mot framträngande grekisk-ortodoxa novgoroder i östra Finland fortsatte. Birger jarl erövrade Tavastland på 1240-talet och lät bygga föregångaren till fästningen Tavastehus. Marsken (ledare för krigsmakten) Torgils Knutsson erövrade på 1290-talet Karelen där han grundade fästningsstaden Viborg. Därefter slog han sig ännu längre österut och byggde fästningen Landskrona vid floden Nevas mynning. Därmed var Finland, som under medeltiden kom att kallas Österland, en del av Sverige på samma sätt som Norrland successivt lades under riket.

Uppgifter och frågor

 1. Kulturen förändrades i det svenska samhället i samband med kristendomens ankomst. Nämn några kristna kulturella influenser.
   
 2. Vad menas med en socken?
   
 3. Vilka byggde socknens kyrka?
   
 4. Varför blev Erik den helige ett svenskt helgon?
   
 5. Erik den helige räknas inte som ett riktigt helgon. Varför?
   
 6. Berätta kortfattat hur det gick till när Finland blev en del av Sverige.

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se


 


Publicerad: 19 juli 2018