L
Tagg
Sattelitbild
Satellitbild över Grönland.

Grönland

Grönland är världens största ö och är idag en självstyrande dansk provins (se karta). Ön är nästan 50 gånger större än Danmark. Men mindre än 15 procent av Grönlands 2,2 miljoner kvadratkilometer landyta är beboelig. Resten av ön är alltför bergig eller begravd under is.

Inuiterna är ett folk som invandrade från Kanada och Alaska för ca 1000 år sedan. Ordet inuit betyder människa.

Det var den norske vikingen Erik Röde som gav ön dess namn, och han upprättade ett samhälle på sydvästra Grönland. Kolonin fick så småningom cirka 3000 invånare, men bosättningen upphörde i början av 1500-talet.

ANNONS

ANNONS

Under 1700-talet tog danskarna makten över Grönland. Först på 1950-talet upphörde Grönland att vara en dansk koloni och blev ett danskt län. År 1979 fick Grönland självstyre, men en del förbindelseband finns med Danmark, exempelvis utrikes och försvarspolitiken som sköts av danskarna. Men vissa utrikespolitiska frågor avgör grönlänningarna själva. 1982 beslöt man att Grönland skulle gå ut ur EG (kallas EU idag), trots att Danmark tillhör denna union.

Grönlands officiella namn har ändrats till Kalaallit Nunaat, och huvudstaden Godthåb heter numera Nuuk (som betyder udden).

Öns inre täcks av en glaciär som är mer än tre kilometer tjock. Om isen smälte skulle världshavet stiga mer än sex meter. Bara ca 1/6 av arealen är isfri i ett bälte runt kusterna.

På Grönland bor det nästan 56 000 människor. Större delen är grönländare och de övriga inflyttade danskar. Ca 90 procent av befolkningen är bosatta på Västgrönland.

Huvudstaden Nuuk, som är en modern stad, har fler taxibilar per capita än någon annanstans i världen. Det finns ca 30 kilometer allmänna vägar, men ingen av dessa sträcker sig utanför stadsgränsen. Egentligen finns det inga bra vägar mellan Grönlands 120 samhällen. Men Greenlandair driver världens mest omfattande helikopterverksamhet.

Växttäcket på den isfria marken består av gräs, mossor, lavar, buskartad björk och rönn. Det finns åtta landdäggdjur, ren, myskoxe, isbjörn, varg, fjällräv, polarhare, hermelin och lämmel. I vattnet finns val, valross, säl, fisk och sjöfågel.

Fiske och fiskeindustrin är viktig för Grönlands ekonomi. Tillsammans bidrar de med 25 procent av jobben och med drygt 80 procent av exportvärdet. Många grönländare lever fortfarande av fiske och jakt på självhushållningsnivå. Grönland är beroende av enorma bidrag från Danmark. Bidraget är en slags samhällshjälp för att Grönland ska utvecklas till ett modernt land. Men fortfarande är det danskar som har de flesta arbeten som kräver längre utbildning. Omställningen från ett liv som fria jägare och fiskare, till att bo i moderna tätorter har varit svår.

ANNONS

ANNONS

M  Fördjupning

Världens största ö Grönland hör geografiskt till Nordamerika men utgör politiskt en del av Kungariket Danmark, även om grönlänningarna har långtgående självstyre. Beroendet av Danmark har minskat på senare år men danska finansiella bidrag utgör alltjämt ett väsentligt tillskott till den lokala ekonomin. Räkfiske är den viktigaste näringen.

Historia

Vid slutet av 900-talet hade fjordtrakterna längst i söder och fjordarna innanför det nuvarande Nuuk bebyggts av norska och isländska bönder. Det var härifrån Amerikas fastland upptäcktes omkring år 1000 och undersöktes av flera expeditioner.

När nordbornas koloni var som störst hade den över 3 000 invånare med kyrkor, kloster och från 1124 en biskop. 1261 underställdes kolonin den norske kungen och följde sedan med Norge in i unionen med Danmark 1380. Under 1400-talet försvann nordborna från Grönland. Det är inte klart varför de försvann, men man vet att nordbor och inuiter hade kontakt med varandra.

År 1721 koloniserades Grönland igen av Danmark-Norge. Missionären Hans Egede slog sig ned vid Nuuk och handelsmän följde efter. När Norge skildes från Danmark 1814 efter Napoleonkrigen förblev Grönland danskt.

Under andra världskriget stod Grönland under amerikanskt beskydd och spelade en viktig roll för flygförbindelserna mellan USA och England. 1951 ingicks ett försvarsavtal mellan Danmark och USA. Inom ramen för militäralliansen Nato fick USA rätt att ha baser på Grönland. Särskilt Thulebasen på nordvästkusten fick stor betydelse för det strategiska bombflyget och därefter som den viktigaste radaranläggningen för att varna USA för missilanfall. Thulebasen blev också den viktigaste stationen för kommunikation med spaningssatelliter. När basen byggdes tvingades den lilla lokalbefolkningen på drygt ett 50-tal personer flytta 11 mil norrut där en ny by, Qaanaaq, byggdes. Den har idag vuxit till att omfatta 650 invånare.

Efter kriget var det ohållbart att upprätthålla Grönlands status som dansk koloni. 1953 blev Grönland danskt amt (län) och en snabb samhällsutveckling följde utan att grönländarna riktigt hann anpassa sig. Det fick många negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Det stod efterhand klart att grönländarna måste få större inflytande över beslutsfattandet. När Grönland 1973 kom med i dåvarande EG (numera EU) trots att majoriteten av grönländarna röstat nej, tillsattes en dansk-grönländsk kommission som skulle utreda frågan. På grundval av kommissionens förslag antog folketinget en lag om inre självstyre, ”hjemmestyre”, för Grönland. Lagen trädde i kraft 1 maj 1979.

Den danske monarken skulle fortsätta att vara statsöverhuvud och Danmark skulle även framöver sköta utrikes- och försvarspolitik, rättsväsen, myntväsen samt administrationen av naturtillgångar. Alla övriga områden skulle övergå till grönländarna, men med oförändrat ekonomiskt stöd från Danmark.
Läs mer om Grönlands historia på Landguiden

Geografi

Grönland är världens största ö med en landyta på 2 166 000 kvadratkilometer, varav cirka 80 procent täcks av inlandsis. Den isfria arealen är lite mindre än Sveriges yta. Öns högsta punkt, Gunnbjörn Fjeld, ligger på Östgrönland och når 3 693 meter över havet. Världens äldsta bergarter, drygt fyra miljarder år gamla, och världens äldsta spår av organiskt liv, 3,8 miljarder år gamla, har hittats i fjordsystemet vid huvudstaden Nuuk (Godthåb). Ilulissat-området i Diskobukten runt 50 mil norr om Nuuk har en mycket produktiv glaciär och klassades 2004 som världsnaturarv av FN-organet Unesco.

Inlandsisen kan vara upp till 3 500 meter tjock men är i genomsnitt bara hälften så tjock. Den utgör världens näst största sötvattensreservoar. Inlandsisen består av sammanpressad snö och borrkärnor som tagits ur isen berättar bland annat om klimatförändringar under mer än 200 000 år. Klimatförändringarna gör att stora delar av isen smälter allt fortare vilket kan få stora effekter på havsvattennivåer och temperaturer världen över. För närvarande minskar ismassan årligen med i genomsnitt 250 kubikkilometer, vilket gör att havsvattennivån stiger med 0,7 millimeter.

Klimatet är arktiskt eller subarktiskt med medeltemperaturer som varierar mellan 5 och 10 plusgrader i juli och mellan 8 och 23 minusgrader i februari. Årsnederbörden växlar från drygt 1 000 mm i söder till bara 230 mm i norr. Mildast är det kring fjordarna i sydväst, där det finns slätter som gör det möjligt att bedriva fåruppfödning. Pil och björk har hittills varit de enda trädarter som klarat klimatet men försök görs att plantera in härdiga barrträd.

Östkusten är svårast att nå med båt eftersom den hela året är täckt av drivis som en kall ström för ned från Ishavet. Sydvästkusten hålls isfri större delen av året av en mild ström från söder, medan havsisen lägger sig längs nordvästkusten om vintern.

Det finns inga vägar mellan de grönländska samhällena. Alla transporter är dyra då de måste ske med båt, flyg, helikopter, snöskoter eller hundsläde. Det finns mindre flygplatser i alla städer och helikopterplattor i drygt hälften av bygderna. Civila flygplatser som kan ta emot stora flygplan finns i Kangerlussuaq mitt på västkusten (Grönlands centrala flygplats) och i Narsarsuaq i söder. Den militära flygbasen i Thule (Pituffik) i norr kan också ta emot stora flygplan men där är den civila trafiken starkt begränsad.

Grönland hade 55 800 invånare 2016. Av dessa var 87 procent födda i Grönland och 11 procent i Danmark, medan 2 procent inte var danska medborgare. Närmare 17 000 invånare bodde i Nuuk och drygt 31 000 i de övriga 16 städerna, varav de flesta ligger på västkusten. Drygt 7 000 invånare levde i de cirka 60 bygderna, varav hälften har 100 eller färre invånare. Runt en fjärdedel av alla personer som är födda i Grönland (ca 16 000 människor) har flyttat till Danmarks kärnland.

Den nuvarande befolkningen härstammar från inuiter (ental: inuk – människa) och kallar sig själva kalaallit och landet Kalaallit Nunaat (Grönländarnas land). Inuiterna har sitt ursprung i nordöstra Sibirien och vandrade in till Grönland västerifrån omkring 2500 år före vår tideräkning. De första invandrarna gav sig dock av igen eller gick under. Förfäderna till dagens grönländare började anlända på 1200-talet.

Grönländarna har kunnat läsa och skriva sitt eget språk i nästan 200 år. Det moderna skolväsendet motsvarar det danska men med grönländska som undervisningsspråk. Danska läses som första och engelska som andra främmande språk. Det finns tre gymnasier, en folkhögskola, yrkesskolor och i Nuuk ett litet universitet. Många grönländare studerar dock i Danmark.

Grönland har två förlag, Atuagkat och Milik Publishing. Det finns ett levande konst- och musikliv på ön. I Nuuk finns kulturhuset Katuaq samt bland annat Landsbiblioteket, Landsarkivet och Grönlands Nationalmuseum som fått överta en stor del av Danmarks nationalmuseums grönländska samling.

Två tidningar utkommer varje vecka: Sermitsiaq och Atuagatliutit/Grønlandsposten (AG). Den senare grundades redan 1861. De båda samarbetar numera om en gemensam nättidning Sermitsiaq.ag och ger ut en veckotidning, kvinnomagasinet Arnanu och flygmagasinet Suluk. Dessutom finns Grönlands Radio och TV (KNR) som hämtar de flesta av sina program från Danmark.

Ekonomi

Grönlands bruttonationalprodukt (BNP) per invånare uppgår till två tredjedelar av den danska. Men levnadskostnaderna är högre än i Danmark så den materiella levnadsstandarden är uppskattningsvis närmare hälften av den danska.

Ekonomin domineras av den offentliga sektorn.

Grönlands viktigaste inkomstkälla är räkfisket. Räkor utgör omkring hälften av exporten. Andra exportprodukter är krabbor, fisk och fiskprodukter, skinn och pälsar samt frimärken. De minskande fångsterna har gjort att allt fler grönländare söker sig till städerna, vilket skapar nya sociala och ekonomiska problem.

Politik

Grönland tillhör Danmark men har inre självstyre. Grönlands intressen på riksnivå övervakas av två grönländska ledamöter i det danska folketinget samt grönländska rådgivare i både stats- och utrikesdepartementen. Dessutom har Grönland ett kontor i Köpenhamn samt representanter vid den danska ambassaden i Bryssel.

Besök Landguiden och läs mer om Grönland.

 

 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare; Fördjupningen är ett utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

 

Här hittar du material som handlar om Grönland förr och idag.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Grönland

Podden Vikingar

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet

Poddar från Sveriges Radio kan användas på en rad olika sätt i undervisningen och med det här skolmaterialet kan du som pedagog på ett enkelt och spännande sätt börja inkludera poddar i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Grönland

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

av: Stefan Högberg
2023-05-09

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två kvinnor som deltog i expeditionerna - och inte bara deltog, utan hade centrala och drivande roller. Vad kan vi säga om dem idag, drygt tusen år senare? Går det att lita på dessa källor? Hur mycket verklig kunskap om Gudrid Torbjörnsdotter och Frejdis Eriksdotter har överlevt?

+ Läs mer

L

Vikingarna seglar till Grönland och Nordamerika

av: Kaj Hildingson
2021-01-28

Under århundraden före år 1000 var vikingarna norra Atlantens härskare. De upptäckte för européerna okända trakter och grundade nya kolonier på Grönland och i Nordamerika. Härifrån kom värdefulla skinn, rep av valrosshud som aldrig ruttnade och narvalständer, som i Europa troddes vara horn från enhörningar och såldes för sin vikt i guld. Men strider med urinvånarna, pestpandemin och klimatförändringar gjorde att vikingarnas kolonier dog ut. Hade nordborna kunnat bita sig kvar hade inte bara spanjorer, fransmän och britter bildat stora kolonier i Nordamerika utan även nordbor, vilket kunde ha förändrat världshistorien...

+ Läs mer

Podcast om Grönland

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-31

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Grönland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS