Sveriges stenålder, bronsålder och järnålder

Stenåldern i Norden brukar räknas från ca 12 000 f.Kr då de första människorna vandrade in i området, fram till ca 1800 f.Kr då bronsföremål blev allt vanligare i Norden som statussymboler och redskap. Därefter kommer vi in i bronsåldern som varade mellan 1800 f.Kr och 500 f.Kr. När sedan järn blev allt mer vanligt omkring 500 f.Kr kallas perioden för järnåldern, vilken sträcker sig ända fram till ca 1050 e.Kr då vikingatiden (den sista delperioden i Nordens järnålder) slutar i samband med att den kristna kulturen (inkl. latinska alfabetet) införs i Norden.
M

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Äldre stenåldern

De äldsta spåren av mänsklig bosättning i det nuvarande Sverige är från ca 11 000 f.Kr och har påträffats vid Finjasjön i Skåne. Inlandsisen hade då börjat dra sig tillbaka norrut, och landförbindelser fanns med kontinenten både i söder och i väster (fram till ca 8 000 f.Kr). Längs dessa vägar vandrade villebråd in, och människor följde efter. Från Finland och från den norska Atlantkusten kom något senare människor även till norra Sverige (ca 7 500 år f.Kr).

När landförbindelsen till kontinenten översvämmades av havet var klimatet i Norden mycket varmare än idag. Lövskogar bredde ut sig, vindruvor växte vilt och kärrsköldpaddor simmade i åar och vattendrag. I tusentals år, huvuddelen av den tid som människor funnits i Sverige, vandrade små släktbaserade grupper omkring i detta landskap som jägare, fiskare och samlare. I de fiskrika kustområdena i söder uppstod från ca 6000 f.Kr även mer permanenta bosättningar.

ANNONS

ANNONS

Våra spår efter jägarstenålderns människor består främst av deras jakt- och fiskeredskap och deras enkla gravar. De döda har placerats sittande i gropar, ibland försedda med föremål att använda i nästa liv.

Yngre stenåldern

Efter 4000 f.Kr började så en livsstil byggd på jordbruk och boskapsskötsel att tränga in söderifrån. Jordbruket bedrevs i form av svedjebruk, vilket innebar att människorna med jämna mellanrum måste flytta när de avbrända odlingsytorna blivit utarmade. Utsäde och livsmedel kunde nu lagras i keramikkärl samtidigt som nya husdjur (ko, får och gris) ökade proteintillskottet i kosten väsentligt. Uppförandet av monumentala stengravar (dösar och gånggrifter, senare hällkistor) vittnar om nya religiösa föreställningar.

Kontakterna med omvärlden var uppenbarligen betydande. Medan Norrland hade förbindelser med Finland och Sibirien dominerades södra Sverige från ca 2 000 f.Kr av den kontinentala "stridsyxekulturen".

Bronsåldern

Redan under 3000-talet f.Kr importerades stora mängder koppar utifrån. I förening med tenn kunde kopparen förvandlas till härdigare brons, och från ca 1800 f.Kr. räknas bronsålderns inträde. Det dröjde dock flera hundra år innan tillverkningen spridit sig utanför södra Skandinavien och brons blivit en vardagsvara. Andra nymodigheter som slog igenom under bronsåldern var ridkonsten, konsten att göra yllekläder samt seden att bränna de döda. Hällristningar från perioden berättar om skepp och ceremonivagnar, om solkult och fruktbarhetsriter. De väldiga gravrösen som rests över mäktiga män vittnar också om ett hierarkiskt (socialt rangordnat) samhälle.

Järnåldern

Omkring 500 f.Kr nådde bronsåldern sitt slut. Klimatet blev kallare och fuktigare, granskog och sumpmark bredde ut sig. Hövdingarnas och stormännens gravhögar med rika fynd försvann. Istället tycks ett jämförelsevis jämlikt samhälle baserat på familjejordbruk ha uppstått. När vapen och redskap tillverkades av järn var det förmodligen lättare för bönderna att bevara sin självständighet gentemot mäktiga hövdingar, eftersom järnmalm kunde utvinnas överallt ur sjöar och myrar.

ANNONS

ANNONS

Under den romerska järnåldern (0-400 e.Kr), då handeln och kontakterna med romarriket i söder på ett genomgripande sätt påverkade hela den germanska världen, verkar dock hövdingarna ha återvänt. Återigen begravdes vissa döda under storstilade former, ibland utan att brännas. Fynden av guld och romerska importföremål i dessa gravar är omfattande. Kontakterna med romarna ledde också till att runorna infördes under 200-talet. Mot slutet av den romerska järnåldern uppfördes borganläggningar på många platser, vilket har tolkats som att en tid av krig och omvälvningar tog sin början.

Järnålderns sista århundraden, 400-1050, delas in i epokerna folkvandringstid (400-550), vendeltid (550-800) och vikingatid (800-1050). Under dessa sekel fortsatte man att begrava mäktiga stormän med rika gravgåvor, och handeln och integreringen med omvärlden utvecklades ytterligare. Under vendeltiden och vikingatiden skedde även en viss territoriell expansion på andra sidan Östersjön.

LÄS MER:  Sverige under forntiden, del 1: Stenåldern

LÄS MER: Sverige under forntiden, del 2: Bronsåldern och järnåldern

LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: Bronsåldern i Norden

LÄS MER: Järnåldern i Norden

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Under vilka århundraden räknas äldre stenåldern i Norden och vad karaktäriserar perioden?
     
  2. Under vilka århundraden räknas yngre stenåldern i Norden och vad karaktäriserar perioden?
     
  3. Under vilka århundraden räknas bronsåldern i Norden och vad karaktäriserar perioden?
     
  4. Under vilka år räknas järnåldern i Norden och vad karaktäriserar perioden?

 

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Senast uppdaterad: 6 mars 2021
Publicerad: 8 januari 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Alfabetets uppkomst

Skriften är en av människans viktigaste uppfinningar. Stora delar av all kunskap som når oss varje...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

S

Armén och flottan under Vasatiden

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska...

ANNONS

Ämneskategorier

Människans förhistoria och stenåldern

Människans allra tidigaste historia. Stenåldern brukar delas in i två perioder: äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr...

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Bronsåldern i Norden

Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

Järnåldern i Norden

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Jägarstenålder

Jägarstenåldern innefattar den äldsta och större delen av stenåldern (i Europa ca 40 000 - 10 000 f...

Bondestenålder

Bondestenåldern (yngre stenåldern) inleddes för omkring 12 000 år sedan då folk i Mellanöstern...

Död och begravning

Synen på döden Döden (det kroppsliga tillstånd från det ögonblick då livet upphör) har sedan...