Birka - Sveriges första stad?

Birka, på den lilla ön Björkö i Mälaren, var Sveriges första stad och en viktig handelsplats. Redan på 1600-talet var det känt att Björkös jord rymmer ett mycket stort antal forntida gravar och andra lämningar från en gammal stadsbebyggelse. Men många frågor har ända till vår tid varit obesvarade: När uppstod stadsbebyggelsen på Björkö? När försvann den? Och varför försvann den så plötsligt? Först efter de senaste decenniernas utgrävningar har forskarna fått svar på dessa frågor.
M

Människor i rörelse i Birka en kall vinterdag under 800-talet.

Naturlig knutpunkt

Mälardalen var det mest tätbefolkade området i Sverige under forntiden. De flesta levde på ensamgårdar, där uppemot tio personer kunde bo tillsammans. Men efter hand började också små byar uppstå.

Det fanns även ett mindre antal kungsgårdar och stormannagårdar som ägdes av kungen eller av någon rik storman. I godsens närhet fanns det alltid en by med arrendatorer som brukade den jord som hörde till godset. De flesta kungs- och stormannagårdarna låg också mycket bra till vid de vattenvägar och farleder som fanns vid denna tid i Mälarlandskapet. Det var från kungsgårdarna som Sverige, eller svearnas rike, styrdes.

ANNONS

ANNONS

I området runt Birka låg flera kungsgårdar. Troligen är det kopplingen mellan kungs- och stormannagårdar och vattenvägarna som har bestämt var de första Mälarstäderna byggdes.

Vattenvägarna var ju den tidens nära nog enda vägar. Landsvägar fanns inte, på sin höjd ridstigar. Tunga varor fraktades sjövägen.

Till Birka kom båtar från gårdarna vid Mälarens stränder lastade med brödsäd, levande slaktdjur som får och getter, hö och ved. I Birka byttes varorna mot knivar och kammar och skor från stadens hantverkare och mot salt som kom från Tyskland. En storman kunde ha råd att förse sig med svärdsklingor, glaspärlor och arabiska silvermynt som skeppats till staden från fjärran länder.

Till dessa länder gick skeppen lastade med skinn från svarträv och ekorre, bivax och honung.

Kungen övervakade

Genom närheten till kungsgårdarna var det möjligt för kungen att övervaka och kontrollera verksamheten.

Det finns inget som tyder på att kungen själv bott på Björkö. Riket styrdes från kungsgårdarna, och Birka var troligen bara en handels- och hantverksplats, med ca 750 invånare.

Birka och Sigtuna. Kring år 1000 försvann folket från Birka. Vi vet inte varför. Mot slutet av 900-talet byggdes en ny Mälarstad: Sigtuna. Staden byggdes i ett svep efter en bestämd plan, till skillnad från Birka som hade växt fram steg för steg.

Tidigare har forskarna trott att Birka funnits från början av 800-talet till slutet av 900-talet. Men några helt säkra årtal har man inte kunnat ange. Med de nya utgrävningarna tror forskarna att de en gång för alla har kunnat fastställa tidpunkten för Birkas tillkomst. Man har nämligen hittat resterna av en brygga som anlagts redan under mitten av 700-talet.

Grävningen i själva stadsområdet bekräftar att det redan omkring år 800 fanns en färdig och fast tomtstruktur med hus i Birka. Bebyggelsen var mycket lik andra städer i Nordeuropa från samma tid.

Varför försvann Birka?

Forskarna har alltså kunnat lägga till femtio år till Birkas historia. Men varför försvann Birka under slutet av 900-talet? Har staden härjats av en stor brand eller ödelagts av en främmande flotta? Har sjukdomar och farsoter tagit död på stadens befolkning? Eller har kungen beslutat att flytta Birka?

Teorierna om bränder och härjningar ger inga trovärdiga svar. Bränder är vanliga i historien, men varje stad som fyllt en viktig funktion har byggts upp igen efter bränder eller annan ödeläggelse. Istället måste man utgå från att behovet av att behålla Birka har försvunnit. Man har funnit en annan plats som av något skäl varit bättre.

ANNONS

ANNONS

Sigtuna tar över

Vi vet vilken stad som tog vid efter Birka: Sigtuna, på norra stranden av Mälaren. Sigtuna uppstod på 970-talet, det vill säga samtidigt som spåren efter Birka försvinner.

Kanske var det så att den förändrade skeppsbyggnadstekniken under 900-talet, då skeppen blev allt större, förde med sig att det inte gick att ta sig fram till Birka på den gamla farleden. Då hamnar Birka litet vid sidan om, och istället blir Sigtuna en lämplig knutpunkt för handeln och hantverkarna.

Om detta resonemang stämmer är det troligt att kungen vid mitten av 900-talet beslutat att flytta verksamheten från Birka till Sigtuna. Därmed försvann mycket plötsligt grunden för Birkas existens.
 

Ansgar och Birka

De kunskaper vi har om Birka kommer till stor del från de olika utgrävningar som gjorts på Björkö. Därför är det tingen som berättar - alltifrån vackra smycken av guld till benrester och annat avskräde. I Björkös jord har man inte hittat något skriftligt material. Det finns inte heller några andra svenska skriftliga källor om Birka. Men utanför Sverige går det att finna källor om staden.

På 800-talet kom den tyske munken Ansgar till Birka och grundade den första kristna församlingen i Sverige. Ansgar blev senare ärkebiskop i stiftet Hamburg-Bremen i norra Tyskland.

Efter Ansgars död år 865 skrev hans efterträdare som ärkebiskop Rimbert, en levnadsbeskrivning över Ansgar. Där berättar han om Ansgars missionstid på Birka. Birka blir därigenom den första enskilda plats som nämns med namn i det som senare skulle bli det svenska riket.

Våldsam färd

I levnadsbeskrivningen skildras Ansgars farofyllda färd till Sverige. Under resan blev Ansgar och hans följeslagare överfallna av sjörövare (vikingar) ute på Östersjön och förlorade en stor del av sin last. Rimbert berättar:

Efter denna händelse ville somliga vända tillbaka, medan andra ville fortsätta, men Guds tjänare Ansgar kunde på intet vis förmås att avstå från den påbörjade resan. Tvärtom lade han allt som kunde hända honom i Guds hand och beslöt att inte återvända förrän han genom en vink från Gud fick reda på om det kunde bli möjligt att predika i detta land.

Med stor svårighet tog de sig därefter fram till fots en mycket lång sträcka och emellanåt, där det var lämpligt, med båt över vattendrag som låg i deras väg. Till sist kom de fram till en hamnstad i svenskarnas rike som kallades Birka. Där blev de vänligt mottagna av landets kung, som hette Björn, och hans sändebud förklarade i vilket syfte främlingarna hade kommit.

Ansgars framgångar med missionen i Sverige blev kortlivade. Han fick tillstånd att predika, och kungen skänkte honom också en tomt att bygga ett kapell på. Men efter Ansgars båda besök på Birka (omkring år 830 och 850) försvann kristendomen från Sverige. Först omkring 150 år senare började den nya religionen få fotfäste i Sverige.

Olika tolkningar

Den andra skriftliga källan kommer också från ärkestiftet Hamburg-Bremen. Det är en lärare vid domskolan i Bremen, Adam av Bremen, som på 1070-talet får uppdraget att skriva om stiftets historia. På flera ställen i hans bok nämns Birka - som dock var ödelagt på hans tid - och "sveonernas" (svenskarnas) land.

I sin bok beskriver Adam av Bremen bland annat hur långt det är till Birka: "Från danernas (danskarnas) Skåne kan man segla på fem dagar till Sigtuna eller Birka: ty de ligger nära varandra."

Adam fortsätter: "Men om man reser landvägen från Skåne genom götarnas land och över Skara, Tälje och Birka, når man Sigtuna först efter en månads förlopp." Denna beskrivning kan stämma väl överens med Birkas läge. Men ett uttryck hos Adam av Bremen är svårare att förklara. Han skriver att Birka är beläget i en stor havsvik "som vetter mot norr". De flesta forskare är övertygade om att det är Mälaren som åsyftas. Mälaren var nämligen vid denna tid en havsvik. Och troligen misstar sig Adam av Bremen på väderstrecken: Mälaren ligger i öst-västlig riktning.

Adams formulering om en havsvik "som vetter mot norr" har gjort att en del historiker inte accepterat slutsatsen att Birka legat på Björkö i Mälaren. Man har t.ex. istället hävdat att Birka låg på Åland eller i Västergötland. Ända in i våra dagar har en strid om dessa frågor pågått mellan olika forskare och historieintresserade.
 

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ungefär när uppstod Birka?
   
 2. Ungefär när upphörde Birka att vara en viktig handelsplats?
   
 3. Varför förlorade Birka sin betydelse som viktig handelsplats (vilken är den dominerande teorin bland historiker)?
   
 4. Vem var Ansgar och varför förknippas han ofta med Birka?
   

 

Text: Peter Fowelin, SO-lärare och läromedelsförfattare

 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 4 november 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Krigare

Hatkärlek

På 1100-talets Island levde Gunnar, en stor och stark hjälte som var oöverträffad i vapenhantering...

M
Vikingaskepp

Vem upptäckte Amerika?

Egentligen är det dumt att ställa frågan vem som upptäckte Amerika. Det har bott människor i...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Vikingatidens kvinnor

Vikingatidens kvinnor betraktades i det närmaste som jämbördiga med männen. Kvinnor kunde vara allt...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

S

Kvinnliga krigare under vikingatiden

Fanns det kvinnliga krigare bland vikingarna? Vilka var möjligheterna för vikingatida kvinnor att...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Järnåldern i Norden

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Hi

Vikingatiden

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa...

Relaterade taggar

Hi
Birka i regn.

Birka

Birka på Björkö i Mälaren var Sveriges första handelsstad. Under vikingatiden var Birka ett viktigt...

Hi
Ansgar

Ansgar

Ansgar (801-865), ärkebiskop i Hamburg-Bremen, "Nordens apostel". Han blev i unga år benediktinmunk...

Hi
Medeltida dokument

Adam av Bremen

Adam av Bremen (dödsår okänt) var en kyrkoman och möjligen lärare i domskolan i Bremens ärkestift...

Hi
stad

Städernas historia

2024 hade Saudiarabien börjat bygga en ny stad. Den skulle bli 17 mil lång och tvåhundra meter bred...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vad var vikingatiden?

av: Mattias Axelsson
2022-09-27

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om vikingatiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna