Den svenska emigrationen till USA

Under perioden 1840-1930 emigrerade en miljon människor från Sverige till USA. Utvandringen inleddes i liten skala redan på 1830-talet då några företagare, bl.a. John Ericsson gav sig i väg.
S
Vy över New York

"Det förlovade landet". Vy över New York från emigrantångarens däck.

Utvandringsvågor

Guldruschen på 1850-talet lockade också över svenskar. Utvandringen tilltog sedan USA med Homestead Act 1862 mot en låg avgift erbjudit mark till nybyggare. Den första riktiga vågen kom dock i samband med missväxtåren 1868-1869, då 80 000 emigrerade.

Under 1870-talets industriella uppsving minskade utvandringen, men den nådde rekordnivåer under 1880-talets krisår, totalt 325 000 utvandrare under decenniet och 50 000 toppåret 1882.

ANNONS

ANNONS

Strax efter 1900 var siffran 40 000 per år och en sista utvandringsvåg kom 1923.

Vilka emigrerade?

Bakom alla dessa totalsiffror ligger ändå tiotusentals människors individuella beslut, skilda syften och varierande öden i det nya hemlandet, på Mellanvästerns prärier, i Minnesota, i Chicagos industrikvarter - eller som hemvändande svenskamerikaner med eller utan förmögenhet. De generella mönster som emigrationsforskningen funnit bör ses med denna variationsbredd i tankarna.

I början var emigranterna både småbrukare (som Karl Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs utvandrarsvit), hemmasöner och hemmadöttrar samt drängar och pigor - bondesamhällets mera välbeställda eller mest utblottade var sällsynta. Hela familjer sökte sig till nyodlingsmarker för att slå sig ned för gott.

I ett senare skede tilltog utvandringen från städerna av yngre och ensamstående män och kvinnor. De vistades i USA några år, mest i storstäder som Chicago, varefter många återvände. En del åkte flera gånger över Atlanten för sina arbetsvandringar. Fartygsresan var svår och många blev sjuka. Maten ansågs dock bra och konkurrensen mellan rederierna sänkte biljettpriset. På 1880-talet kostade en biljett ca 105 kr; en drängs kontanta årslön var 138 kr.

Utvandringsområden var Småland, Öland, Värmland, Dalsland, norra Skåne, Blekinge, Halland och Östergötland samt tidvis Stockholms och Gävleborgs län.

Mälardalen och Norrland var svagt representerade, särskilt Norrbotten, "Sveriges Amerika", som själv lockade inflyttare.

Varför utvandrade så många?

Utvandringens orsaker var skiftande. Särskilt i början fanns starka religiösa motiv. Också politiska skäl förekom. Konflikter i hemlandet, t. ex. Sundsvallsstrejken 1879 blev startskottet för en del.

I stort är dock sambandet mellan ekonomisk nedgång och ökad utvandring klarlagt. USA var löftets land där frihet och jämlikhet rådde och överheten inte var så påtaglig. Övertygelsen om de ekonomiska möjligheterna späddes också på av brev från släktingar i det nya landet.

Motåtgärder i hemlandet

Det etablerade Sverige såg däremot alltmer emigrationen som ett hot. Arbetskraftsbrist hotade och arbetsgivarens överläge på arbetsmarknaden minskade. Den svenska folkstammen hotades, "vårt hjärteblod, som forsar utur öppna sår åt västern till" (diktaren Carl Snoilsky, 1887). Nationalföreningen mot emigrationen (1907-1925) sökte motverka avtappningen. Emigrationsutredningen (1907-1913) bidrog med förslag till sociala åtgärder i samma syfte.

ANNONS

ANNONS

Egnahemsfrågan

I ett riksdagsbeslut 1904 bestämdes att inrätta en statlig fond för egnahemslån, främst till landsbygdens arbetare som ville bli småbrukare.

Från 1880-talet växte det tidigare okända begreppet "egnahem" fram som en lösning på tidens sociala frågor, främst emigrationen men även landsbygdens fattigdom och kolonisationen av Norrland ("framtidslandet").

Satsningen på småbruk kan med dagens ögon verka bakåtsträvande. Dåtidens reaktion mot industrialiseringen var dock närmast naturlig i ett samhälle där jordbruket ännu dominerade och präglade hela livsmönstret.

Egnahemsideologin vilade på den nationalism som frodades vid sekelskiftet och dess kulturella yttring, nationalromantiken, som betonade vikten av självägande jordbrukare i ett sunt och harmoniskt samhälle.
 

Emigrationen var bra för Sverige

Som helhet var dock emigrationen snarare positiv. Stora grupper som i brist på arbete skulle ha belastat fattigvården fick chansen att skapa sig en bättre framtid. De som återvände bidrog också med erfarenheter och kunskaper som var nyttiga för bondelandet Sverige.

LÄS MER: Emigrationen

LÄS MER: Svensk invandring och utvandring i ett historiskt perspektiv

LÄS MER: USA - löftets land

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Migration, urbanisering och städer

PODCAST: Utvandringen till USA

PODCAST: Push- och pullfaktorer

FILM: Emigrationen från Sverige till Amerika, del 1: Utvandrarna [av: Emigranternas hus]

FILM: Emigrationen från Sverige till Amerika, del 2: Invandrarna [av: Emigranternas hus]

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några typiska grupper ur befolkningen som gärna utvandrade från Sverige.
   
 2. Varför emigrerade särskilt många från Sverige under åren 1868-1869?
   
 3. Ange några orsaker till att folk valde att emigrera.
   
 4. Hur såg den svenska staten och många ledande personer i samhället på den massiva utvandringen från Sverige?
   
 5. Hur kan "egnahemsfrågan" kopplas till emigrationen?
   
 6. Historiker har konstaterat att emigrationen var bra för Sverige. Motivera varför.
   


Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

 

Senast uppdaterad: 28 november 2023
Publicerad: 12 oktober 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

M
nattfrieri

Fritidsnöjen och frieri förr i tiden

En mans väg till en kvinna gick i det gamla bondesamhället över en rad gåvor, gengåvor och hemliga...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Emigrationen

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner...

Relaterade taggar

Hi
Resenärer

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Hi
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Lyssna