Svensk invandring och utvandring i ett historiskt perspektiv

I den här texten kan du läsa kortfattat om migration till och från Sverige i ett historiskt perspektiv med fokus på vår samtidshistoria.
M

Invandringen till Sverige från medeltiden till 1800-talet

När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet sedan flera hundra år tillbaka i tiden.

Invandringen har varierat över tid och rum. Var tid har haft sin egen typ av migranter.

ANNONS

ANNONS

Exempel på sådan "historisk" invandring till Sverige är:

 • Hansatyskar under medeltiden.
 • Finländare som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet.
 • Romer som började komma redan på 1500-talet.
 • Valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av 1600-talet.
 • Savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i urskogen - det som nu kallas finnmarkerna.
 • Judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700-talet.
 • Franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet.
 • Italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder byggdes.
 • Skottar som bland annat startade bryggerier.

Den stora utvandringen ett hot mot nationen

Även om det alltid funnits viss invandring till Sverige så är det den stora utvandringen från mitten av 1800-talet och fram till 1930 som har satt de djupaste spåren i landets utveckling och i människors minne. Väldigt många familjer i Sverige har fortfarande släktband till USA, Kanada, Sydamerika eller Australien. Dit sökte sig under loppet av 100 år cirka 1,3 miljoner svenskar, och det som drev dem att söka lyckan "over there" var:

 • Fattigdom
 • Religiös förföljelse
 • Bristande framtidstro
 • Politisk ofrihet
 • Äventyrslystnad och "guldfeber"

Första världskriget i kombination med invandringsrestriktioner i USA dämpade utvandringen, som var ett stort samhällsproblem i Sverige. I och med andra världskriget övergick Sverige från att vara utvandrarland till att bli ett invandrarland. Sedan 1930 har Sverige - sånär som på ett par år på 1970-talet - alltid haft en större årlig invandring än utvandring.

ANNONS

ANNONS

Krigets flyktingar samt 1950- och 1960-talets arbetskraft

Det var flyktingarna från Tyskland, de nordiska grannländerna och Baltikum, som under andra världskrigets lopp förvandlade utvandrarlandet Sverige till ett invandrarland. Många av dessa flyktingar återvände efter kriget till sina hemländer, men åtskilliga - däribland de flesta balter - blev kvar.

Efter krigsslutet var det istället arbetskraftsinvandringen från Skandinavien, Italien, Grekland, Jugoslavien, Turkiet m.fl. länder som kom att dominera. Ibland skedde den i organiserade former, genom arbetsmarknadsmyndigheternas försorg, men för det mesta sökte sig människor på egen hand till Sverige.

1970-talets reglerade invandring

I slutet av 1960-talet infördes den reglerade invandringen, det vill säga riksdagen beslutade att de som ville invandra i princip skulle ha sitt uppehållstillstånd klart före inresan. För dem som ville komma till Sverige för att arbeta krävdes att de hade ett arbetserbjudande och att dåvarande Invandrarverket tillsammans med arbetsmarknadens parter hade gjort en arbetsmarknadsprövning. Den innebar att tillstånd beviljades enbart om landet behövde den utländska arbetskraften. Om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet beviljades inget uppehållstillstånd.

Men för följande grupper gjordes ingen arbetsmarknadsprövning:

 • Nordbor, som sedan 1951 hade haft rätt att bosätta sig och arbeta var som helst i Norden utan några särskilda tillstånd.
 • Flyktingar
 • Familjemedlemmar som ville förenas eller återförenas i Sverige

Den nya reglerade invandringspolitiken ledde under 1970-talet till att:

 • Den utomnordiska arbetskraftsinvandringen minskade.
 • Den nordiska - i synnerhet den finska - invandringen ökade dramatiskt under några år för att minska lika dramatiskt några år senare när det rådde högkonjunktur i Finland.
 • Den utomnordiska anknytningsinvandringen, det vill säga invandringen av familjemedlemmar ökade.
 • Flyktingarna kom stötvis, oftast i direkt anslutning till krig eller kriser, som exempelvis militärkuppen i Chile 1973.

ANNONS

ANNONS

1980-talet - de asylsökandes årtionde

I mitten av 1980-talet började asylsökande från Iran och Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea att öka i antal i hela Västeuropa. Under slutet av årtiondet började också asylsökande från Somalia, Kosovo och flera av de forna öststaterna att sälla sig till köerna av asylsökande. När det kommunistiska förtrycket bröt samman, ledde det till att det blev lättare för människor att lämna sitt land samtidigt som levnadsförhållandena i förstone snarast blev sämre än bättre.

Väntetiderna på beslut blev längre och längre, antalet förläggningar ökade och ökade och fler och fler fick också avslag på sina asylansökningar, eftersom det inte alltid var förföljelse som drivit dem på flykt. Ofta handlade det istället om fattigdom, bristande framtidstro och en dröm om att framtiden skulle kunna bli bättre i Västeuropa än hemma.

1990-talet - de etniska rensningarnas tid

1990-talet bjöd på både positiva och negativa erfarenheter. På den positiva sidan fanns det kalla krigets slut, demokratiseringen och den begynnande ekonomiska utvecklingen i flera av de tidigare kommunistdiktaturerna. Flera långvariga krigstillstånd upphörde, till exempel i Libanon, Eritrea, Iran-Irak, och antalet asylsökande började minska.

På den negativa sidan fanns det jugoslaviska sammanbrottet med åtföljande, uppdelning av landet, krig, terror och etnisk rensning. Det drev, för första gången sedan andra världskriget, rekordstora mängder människor på flykt mitt i Europa. I Sverige fick drygt 100 000 f.d. jugoslaver, företrädesvis bosnier, ett nytt hemland.

När millenniet gick mot sitt slut var Sverige ett av många länder, som deltog i en gemensam aktion under UNHCR:s ledning, och evakuerade 3 600 kosovoalbaner från Makedonien till Sverige. Avsikten var att bereda dem tillfälligt skydd i väntan på att deras hemland skulle bli en trygg hemvist där återuppbyggnaden kunde påbörjas.

EU-samarbetet slår igenom under 2000-talet

Sverige blev redan 1995 medlem i EU men det var först omkring millennieskiftet som migrationsfrågorna blev ett av de politikområden där EU lagstiftar genom direktiv, förordningar och beslut. 1999 satte Europeiska rådet också upp målet att EU på sikt ska bygga upp en gemensam asyl- och migrationspolitik.

ANNONS

ANNONS

För Sveriges del innebar det intensifierade EU-samarbetet bl.a. att vi våren 2001 blev fullvärdiga medlemmar i det s.k. Schengensamarbetet, vilket innebar att gränserna mellan de olika Schengenländerna öppnades och att länderna beviljade visum till hela Schengenområdet. De öppnade gränserna, tillsammans med den nya broförbindelsen över Öresund, ledde under det nya millenniets första år till att antalet asylsökande Sverige åter ökade trots att inga nya internationella krig eller kriser inträffade.

Nya medlemsländer och de öppna gränserna inom EU-området satte även andra spår i invandringsmönstren. Ett ökande antal EU-medborgare sökte sig till Sverige för att arbeta under kortare eller längre tid.

LÄS MER: Emigrationen

LÄS MER: USA - löftets land

LÄS MER: Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

LÄS MER: Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

LÄS MER: Sveriges nationella minoriteter

LÄS MER: Sveriges befolkning, migration och integration

LÄS MER: Invandring till Sverige under 1900-talet

PODCAST: Utvandringen till USA

ANNONS

Användbara begrepp

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Integration: Att mötas, anpassa och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.

Urbanisering: När folk flyttar från landet till städer och ökar deras befolkningsmängd.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några olika grupper av människor som invandrade till Sverige från och med medeltiden fram till 1800-talet?
   
 2. Vilka var de huvudsakliga anledningarna till att cirka 1,3 miljoner svenskar utvandrade till andra länder mellan 1800-talet och 1930?
   
 3. Hur förändrades Sverige från ett utvandrarland till ett invandrarland efter andra världskriget?
   
 4. Vad innebar den reglerade invandringen som infördes i slutet av 1960-talet?
   
 5. Vilka var de största grupperna av asylsökande under 1980-talet och vilka skäl hade de för att söka asyl?
   
 6. Hur påverkade EU-samarbetet Sveriges migrationspolitik runt millennieskiftet?
   
 7. Ge exempel på hur krig och kriser har påverkat invandringen till Sverige under olika tidsperioder.
   
 8. Beskriv kortfattat hur invandringen till Sverige har förändrats från 1500-talet till idag.

Diskutera:

 1. Hur har invandringen påverkat Sveriges kultur och samhällsutveckling genom historien?

Ta reda på:

 1. Från vilka länder kommer de flesta av dagens invandrare till Sverige ifrån och jämför med de historiska migrationsströmmarna som beskrivs i texten.
   

 

Text: Migrationsverket
Webbplats: Migrationsverket

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 3 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Selma Lagerlöf

Nils Holgerssons resa

Selma Lagerlöf föddes 1858 på gården Mårbacka i Värmland. Den lilla flickan hade en höftskada som...

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Rösträttsaktivister

Demokratin och välfärdens motor

Under den första hälften av 1900-talet upplevde folkrörelserna sin storhetstid. Demokratins...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Emigrationen

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner...

Hi

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Sh

Sveriges befolkning, migration och integration

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på...

Relaterade taggar

Hi
Resenärer

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Hi
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Hi
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Tornedalingar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2022-11-02

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om tornedalingar. Avsnittet (del 4 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Skotten i Ådalen 1931

av: Mattias Axelsson
2022-02-24

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om bakgrunden till skotten i Ådalen 1931.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna