Det nya landet, del 1: Emigrationen från Europa till USA

Första delen i en artikelserie om den svenska emigrationen till USA och integrationen i det nya landet. Här berättas bland annat om den svenska emigrationen i ett europeiskt perspektiv, med jämförelser med irländsk, tysk, italiensk och östeuropeisk utvandring.
S

Svenska utvandrare på väg mot Göteborgs hamn. Målning av Geskel Saloman, 1872.

Ett Europa i förändring

Några orsaker till emigrationen
Det Europa som många valde att (eller tvingades) lämna mellan 1820 och 1930 var en kontinent stadd i snabb förändring. Det moderna industrisamhället var på frammarsch och att flytta till arbete eller jord blev allt vanligare såväl inom länder och inom Europa som till Nordamerika. Höga födelsetal ledde på många håll till ett befolkningsöverskott som inte hade någon plats på arbetsmarknaden, vare sig i det rationaliserade jordbruket eller i industrin.

Folk lämnade i allmänhet Europa av ekonomiska skäl. Drömmen om ett eget jordbruk eller ett välbetalt arbete i den amerikanska industrin spelade en helt avgörande roll, men i vissa delar av Europa fanns också andra orsaker. Politiskt förtryck, fattigdom och sociala orättvisor visade sig i hela Europa vara en bra grogrund för emigration -särskilt på Irland, medan de ryska pogromerna (förföljelser av judar) blev ett skäl för den judiska befolkningen att lämna det ryska imperiet. Även för svenska förhållanden spelade politiskt och religiöst förtryck en roll, men drömmen om jord eller ett välbetalt arbete var viktigast också för svenska utvandrare.

ANNONS

ANNONS

Industrialiseringen och jordbrukets förändring skapade ett rörligt samhälle. Människor flyttade i större utsträckning än tidigare när det gamla bondesamhället knakade i sina fogar. Ett resultat av förändringarna var växande städer och en ökad koncentration av befolkningen till regioner där det var möjligt att bedriva storjordbruk. Emigration erbjöd människor ett alternativ.

Trots att de kom från olika länder, talade olika språk och tillhörde olika kyrkor och kulturer hade de europeiska utvandrarna mycket gemensamt. De lämnade ett Europa där rösträtten var inskränkt, där religionsförföljelser förekom och där de ekonomiska villkoren försämrades för många under omställningen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. USA lockade med sin expanderande industriella ekonomi, den tillgängliga jorden och idéer om individens politiska och religiösa frihet.

Massemigration från Europa till USA 1821-1960
Tyskland Italien Irland Österrike-Ungern Storbritannien Ryssland Sverige Norge
6 726 294 4 962 375 4 676 407 4 275 847 3 784 565 3 344 479 1 249 810 837 890

Irland tappade halva sin befolkning
Fler än 35 miljoner européer lämnade sina gamla länder för destinationer i USA mellan 1820 och 1930. Av dessa var drygt 1,2 miljoner födda i Sverige. Under perioden lämnade flest tyskar sitt hemland, men proportionellt sett var Irland, Island, Norge och Sverige de största befolkningsexportörerna.

Det största befolkningstappet gjorde Irland som tappade halva sin befolkning under drygt hundra år. Från 8 miljoner irländare 1845 sjönk befolkningen till cirka 4 miljoner 1930. År 2020 var Irlands befolkning på ca 5 miljoner invånare fortfarande mycket mindre än den var när massemigrationen startade.

Emigrationen från Irland

Under 1800-talet ägde engelska godsägare en stor del av den odlingsbara irländska jorden. 1800-talets stora folkökning på Irland - från sex till åtta miljoner människor på trettio år - samt fallande priser på spannmål ledde till förändringar i jordbruket. Allt fler stora jordägare vräkte sina arrendebönder. Folkökningen och trenden mot ett rationellt drivet storjordbruk ledde till ett gigantiskt överskott på arbetskraft.

Arbetskraftsöverskottet ledde till fallande löner och försämrad levnadsstandard för den växande gruppen av egendomslösa. Den irländska industrin var svagt utvecklad och behövde inte arbetskraft i den storleksordning som motsvarade alla arbetslösa som blivit överflödiga inom jordbruket. När en allvarlig potatispest förstörde praktiskt taget hela årsskörden år 1845 fanns inget ekonomiskt utrymme kvar för de fattigaste. Det var startskottet för en utvandring som kom att få djupgående konsekvenser för landet.

LÄS MER: Den stora hungersnöden - en vattendelare i Irlands historia

Det fanns också etniska, politiska och religiösa orsaker till utvandringen då engelsmännens hårda styre, kontroll över ekonomin och monopol på den politiska makten skapade ett förtryck mot den etniskt irländska katolska befolkningen.

De irländska fattigimmigranterna fick inget särskilt gott välkomnande i det nya landet. Diskussioner om "Båtar fyllda av katolska fattiglappar från Irland” fyllde amerikanska östkusttidningar under 1840- och 1850-talet. Genom sitt stora antal kom dock irländarna att spela en viktig roll i USA:s 1800-talshistoria som grovarbetskraft i en begynnande amerikansk industrialisering, men också som fackföreningsledare, politiker, militärer och intellektuella.

ANNONS

ANNONS

Emigrationen från Tyskland

Den tyska utvandringen är den till omfånget största i Europa under massutvandringen. Inte mindre än 6 miljoner tyskar utvandrade under decennierna mellan 1820 och 1930.

Under första halvan av 1800-talet ägde ett antal mindre utvandringsvågor rum där religion spelade en viktig roll. Utvandrade pietister från Preussen och Sachsen grundade religiösa mönstersamhällen i bland annat Iowa och Pennsylvania.

Politiska motiv till utvandring förekom också. I synnerhet efter det misslyckade försöket att införa demokrati 1848. De politiska utvandrarna efter 1848 uppgick dock bara till några tusen, vilket drunknar i den flod av emigranter som lämnade Tyskland av ekonomiska skäl under decenniet efter 1848 års oroligheter.

Också i Tyskland var folkökningen och de ekonomiska och sociala förändringarna de främsta orsakerna till emigrationen.

Emigrationen som fenomen spreds från väster till öster i de tyska områdena. Emigrationen från västra Tyskland dominerades under perioden fram till 1865 av småbönder. I de centrala delarna var istället hantverkare och människor anställda genom förlagssystemet (industriarbete i hemmet) de som dominerade. I den nordöstra delen var huvuddelen av utvandrarna daglönare eller tjänare på tyska storgods.

Från 1870 ökade andelen egendomslösa och industriarbetare bland emigranterna. Vid sekelskiftet ersattes emigrationen till USA med arbetsvandringar inom Tyskland. Flyttströmmarna gick framförallt från den östra delen till industrialiserade delar av landet, till exempel till Ruhrområdet.

Många tyska immigranter i USA blev kvar i de yrken de haft i Tyskland, som jordbrukare eller hantverkare. Men en allt större andel blev arbetare eller var anställda i serviceyrken under andra halvan av 1800-talet. År 1890 var 45 procent av alla tyskfödda i USA anställda som arbetare eller som tjänstefolk. Vid 1900-talets ingång hade dock barnen till tyska invandrare i stor utsträckning lämnat både de traditionella yrkena och lågbetalda sektorer för arbete i kontor, eller andra sektorer knutna till det moderna industriella USA.

Emigrationen från Sverige

Den svenska utvandringen inleddes redan på 1840 talet då en grupp från Hälsingland, ”Erik Janssarna”, lämnade landet av religiösa skäl. De kom att slå sig ner i Bishop Hill i Illinois och bilda en koloni där.

Nödårsemigrationen i slutet av 1860-talet hängde samman med svåra missväxtår medan toppåren under 1880-talet såg en utvandring av den växande gruppen egendomslösa, torpare, drängar och bondsöner som inte kunde etablera sig som jordbrukare.

Sverige upplevde en kraftig folkökning under hela 1800-talet. En dröjande industriell utveckling gjorde att tillverkningsindustrin i städerna inte kunde suga upp befolkningsöverskottet. För varje man som gick till industrin utvandrade två vid sekelskiftet 1900. Efter sekelskiftet utvandrade allt fler som skaffat erfarenheter av staden och av industriarbete, men de stora grupperna av svenska emigranter var egendomslösa från landsbygden. Politiska och religiösa orsaker spelade en roll, liksom unga mäns flykt från värnplikten. Omfattningen av de orsakerna är dock svåra att bedöma.

Fler än 500 000 utvandrare var kvinnor. För många av dem blev emigrationen till USA en väg till ökad självständighet.

Före toppåren mellan 1840-talet och 1880 blev många svenska utvandrare farmare (bönder) när de anlänt till USA. I takt med att USA industrialiserades blev allt fler svenskar arbetskraft i den amerikanska industrin. Redan 1910 bodde nära 2/3 av alla svensk amerikaner i amerikanska städer. År 1930, när den amerikanska depressionen slutgiltigt satt stopp för de europeiska invandrarströmmarna, bodde mer än 70 procent av amerikasvenskarna i städer.

ANNONS

ANNONS

Emigrationen från Italien

Många av italienarna bosatte sig på den amerikanska östkusten där man kunde hitta arbete i den expanderande industrin. Men italienare blev också grovarbetare, rallare och gruvarbetare i regioner som levde på råvaruexploatering och transport, till exempel Mellanvästern. Få blev jordbrukare.

Italien var under en stor del av 1800-talet ett splittrat land och industrialiserades sent.

Landet hade en kraftig befolkningstillväxt under perioden mellan 1880, då det bodde 29 miljoner människor i landet, och 1910 då befolkningen hade ökat till 35 miljoner. Mer än fyra miljoner italienare emigrerade till USA under den tiden. Ännu större migrationsströmmar gick till Sydamerika.

Emigrationen påverkade främst södra Italien som var mer beroende av sitt jordbruk. De italienska utvandrarna åkte ofta tillbaka till Italien, och många italienare arbetsvandrade fram och tillbaka över Atlanten flera gånger. De kallades ibland i USA för "birds of passage”(flyttfåglar).

Italienska emigranter
Nyanlända italienska emigranter vid Ellis Island, New York.

Den judiska utvandringen från Östeuropa

I Östeuropa bodde år 1900 6,8 miljoner judar. 75 procent av dem tillhörde olika ryska provinser (inklusive delar av Polen). I Ryssland levde judarna under den ryska tsarregimens förtryck i speciellt angivna områden och hade beskurna medborgerliga rättigheter. Många levde också under ekonomiskt förtryck eftersom de inte kunde bedriva handel eller hantverk på samma villkor som andra folkgrupper.

Orsakerna till den judiska emigrationen var politiskt och religiöst förtryck.

De allmänna ekonomiska förändringarna i Östeuropa i slutet av 1800-talet slog hårt mot den judiska befolkningen som i allmänhet försörjde sig på traditionella hantverk.

Från 1880-talets början drabbades judar i Ryssland periodvis av öppet våld och förföljelser som var sanktionerade av tsarväldet.

Också den judiska befolkningen sökte sig till den industriella sektorn i USA. Få blev jordbrukare.

FILM: Emigrationen från Sverige till Amerika, del 1: Utvandrarna [av: Emigranternas hus]

FILM: Emigrationen från Sverige till Amerika, del 2: Invandrarna [av: Emigranternas hus]

LÄS MER: Fler delar (i ovanstående artikelserie) kommer snart.

LÄS MER: Emigrationen

LÄS MER: Migration, demokrati och globalisering

PODCAST: Utvandringen till USA

PODCAST: Push- och pullfaktorer

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn minst tre viktiga orsaker till varför många européer emigrerade till USA under 1800-talet och början av 1900-talet.
   
 2. Varför utvandrade många irländare Irland till USA efter strax 1845 och hur beskrevs de i amerikanska dagstidningar?
   
 3. Vilka tre europeiska länder hade den största utvandringen till USA?
   
 4. Nämn några skäl till att många svenskar valde att utvandra till USA.

Fundera på:

 1. Vilka är de främsta orsakerna bakom dagens invandring till Sverige? Vilka är de största likheterna och skillnaderna jämfört med orsakerna bakom den svenska utvandringen till USA?
   

 

Text: Jimmy Engren, emigrationshistoriker och universitetslektor

Texten har tidigare ingått i ett undervisningsmaterial som Emigranternas hus (museum i Göteborg) tagit fram.

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 11 september 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Vy över New York

Den svenska emigrationen till USA

Under perioden 1840-1930 emigrerade en miljon människor från Sverige till USA. Utvandringen...

M

USA - löftets land

Den 4 maj år 1840 kom en ny bestämmelse från den svenska kungen. Den som ville resa utomlands...

L

Titanics undergång

Än idag vågar ingen skeppsbyggare med självbevarelsedrift kalla sitt nya fartyg osänkbart. Inte...

SO-rummet bok
M

Migration, demokrati och globalisering

Den tidiga demokratin stängde ute kvinnor, egendomslösa och utlänningar. Idag är det självklart att...

M

Svensk invandring och utvandring i ett historiskt perspektiv

När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet sedan flera...

S

Den stora hungersnöden - en vattendelare i Irlands historia

Den stora hungersnöden var den stora vattendelaren i Irlands historia och en av 1800-talets största...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Emigrationen

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner...

Relaterade taggar

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Lyssna