Finns Gud?

Få ord i vårt språk har så många betydelser som ordet "Gud". Frågan om man kan tro på Gud är därför beroende av följdfrågan: Vilken Gud? Det är inte ovanligt att två personer som båda säger sig tro på Gud i själva verket är djupt oeniga om vad de tror på. Eller att en person som säger sig förneka Guds existens vid en närmare granskning visar sig ha en gudstro, men i en annan mening än den person hon talar med. Detta kan verka konstigt, antingen så tror man väl på Gud eller så gör man det inte?
S

Kan man tro på Gud?

Idag är det många som istället för Gud säger sig tro på Naturen, dess ordning, samband, harmoni och skönhet. Kärleken tror andra på. Inte bara en tillfällig övergående känslostorm, utan Kärleken som en kosmisk kraft, som något mer än det som uppstår i samspelet mellan människor.

När uttryck som Naturen och Kärleken används i sådana sammanhang kallas de för metaforer. En metafor tar namn efter det som syns eller känns, men syftar på något mer. Ungefär som toppen av ett isberg - man ser en tiondel, och får föreställa sig resten.

ANNONS

ANNONS

Gudssymboler

Medan metaforer uttrycker något om vad Gud är, säger symboler något om Guds egenskaper. Med kända bilder får tanken hjälp att ana olika sidor av Guds väsen. Men när ett symboliskt bildspråk uppfattas bokstavligt, leds tanken fel. Gångna tiders bilder kan vara förrädiska om man inte lever sig in i vad de stod för när de skapades.

Några bibliska gudssymboler är: Fader, herde, konung, domare, eld, klippa, krukmakare, vingårdsman, vind och ord. "Fader" står för egenskaper som närvarande, vakande, rättvis, kärleksfull, omtänksam och vis. Det var lätt att förstå i det gamla judiska samhället där fadern hade en helt annan ställning än hos oss. Inte minst många ungdomar associerar idag istället "fader" med begrepp som tjänsteresa, frånvarande, oförstående, orättvis och dum-i-huvudet. Då säger det sig självt att just den symbolen inte fungerar automatiskt. Att vara kung i det gamla Israel innebar att ha den totala makten och ansvaret för människors liv och död. Det var både en religiös och juridisk uppgift. Kopplingen till vår monarki där kungens makt har reducerats till rent representativa uppgifter och där monarken inte får yttra sig i politiska frågor är närmast långsökt. Vad är det för en gud som kan liknas vid en kung?

Vår tid behöver nya levande symboler, samtidigt som de gamla naturligtvis kan användas om de kombineras med kunskap och inlevelseförmåga i gångna tiders föreställningsvärld.

Vår bild av Gud

Ordet gud har ingen entydig betydelse för människor. För många hör ordet enbart samman med det religiösa språkbruket. Gud nämns i kyrkan men är ingen naturlig del av vardagen. Denna avgränsning hänger delvis samman med själva gudsbilden, föreställningen om Gud.

Inom systerreligionerna judendom, kristendom och islam uppfattas Gud som starkt personlig. Men beskrivningen av Gud sker genom symbolspråk. För många människor kan det vara svårt att översätta symbolerna till ord och funktioner som har betydelse för deras liv. De religiösa begreppen upplevs stå utanför dagens problem. De traditionella gudsbilderna går inte ihop med den moderna vetenskapens världsbild. I religionerna predikas om synd och förlåtelse, medan människor talar om meningslöshet och meningsfullhet. Guds försoning kopplas inte alltid samman med människors försök att försona livet med döden. När människan behöver en framtidsvision och ett hopp inför framtiden, blir det svårt att foga in Gud i sammanhanget. Religiösa människor hävdar dock att Gud för dem har en avgörande betydelse både för det dagliga livet och inför döden.

ANNONS

ANNONS

Gud framställs ofta som en uppförstorad människa. Barn kan uppfatta Gud som en stor, snäll och mäktig gammal farbror. Gud får en personlighet, ett ansikte, och människan upplever ett personligt och nära förhållande till Gud. För många innebär detta trygghet. Men en sådan antropomorf (= människoliknande) gudsbild har ingen förankring i skrifterna, utan är människornas egen transponering av Gud till det mänskliga planet.

I stark kontrast till den antropomorfa gudsbilden är den som inte framställs i ord och bild. Gud är dynamik, rörelse, tanke eller något annat obestämt. Alla försök att med ord uttrycka vad Gud är slutar med konstaterandet att Gud är ett mysterium. Det går bara att säga vad Gud inte är. Mysteriet kan inte lösas med hjälp av förnuftet. Rums- och tidsbegrepp kan inte användas. Gud är höjd över rum och tid - Gud är transcendent.

Vad Gud inte är

Även om Gud inte helt går att fånga eller beskriva med hjälp av ord, kan ord användas för att säga vad Gud inte är. Härigenom kan man få bort en del vanliga missuppfattningar. Den filosofiska tradition son sysslar med detta, kallas teologia negativa (den negativa eller avgränsande teologin).

Gud är inte en man, trots att vi ofta säger Han om Honom. Gud är inte heller kvinna eftersom Gud överhuvudtaget inte är en könsvarelse. Här anar vi svårigheten att med ett begränsat språk beskriva något obegränsat. Det skulle behövas ett tredje personligt genus vid sidan av han eller hon.

Idag har det blivit allt vanligare att använda begreppet "hen" inom det svenska språket då könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. Så görs dock sällan inom Svenska kyrkan eller andra samfund och religioner över lag när det gäller Guds personliga pronomen. Ordet "Han" används i regel fortfarande, men som "synonym" för ett könsneutralt personligt pronomen. [red. anm]

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Argument för Guds existens

LÄS MER: Argument mot Guds existens

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

Användbara begrepp

Antropomorf: Människoliknande gestalt. Syftar på personifikation av mänsklig karaktär på icke-människor, till exempel djur eller gudaväsen.

Deism: Gud har från början skapat allting. Genom det skapade livet och genom naturkrafterna och naturlagarna fungerar världen av sig själv. Gud har dragit sig tillbaka och bryr sig inte om världen. Denna uppfattning kallas deism. En deist bejakar Guds existens men låter inte Gud spela någon roll i vardagen. (Jämför med agnosticism.)

Metafor: Ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat begrepp som liknar det ursprungliga begreppet men som kan ge bättre förståelse för vad som beskrivs (i sammanhanget där metaforen används).

Panteism: Gud är alltings upphov. Världen och Gud sammanfaller och uppfattas som en enhet. Gud är det innersta i allt som existerar. Detta sätt att uppfatta Gud: kallas panteism.

Teism: Gud är världens skapare och en personlig gud, som kommer människan mycket nära och tar aktiv del i världens gång och människans liv. En sådan uppfattning brukar benämnas teism. I kristendom och islam uppfattas Gud teistiskt. En kristen skulle kunna säga så här: "Gud har gjort sig personlig och kommit mig nära i och genom Jesus Kristus. I Jesus har Gud fått ett ansikte. I honom kan jag förstå hur Gud är." En muslim upplever Gud mycket nära i Koranen.

Transcendent Gud: En Gud som uppfattas som bortom allting och tillhörande en annan sfär, från vilken Gud kan nå oss, men vi inte kan nå Gud.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad tänker du på när du hör ordet Gud?
   
 2. Vad är en gudssymbol?
   
 3. Varför tror du att människor skapar en antropomorf gudsbild?
   
 4. Vad menas med att Gud är transcendent?

Fundera på:

 1. Finns Gud? Motivera.

Diskutera:

 1. Är begreppet "hen" ett bättre ord än begreppet "han" att använda när vi pratar om Gud? (t.ex. "Hen är en förlåtande och kärleksfull Gud.")  Motivera.
   

 

 

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

 

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 13 februari 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken....

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har...

M
halal vs haram

Matregler inom islam

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där...

M

Islams gudssyn och kärna

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "...

M

Mekka - världens centrum

För muslimer är staden Mekka (eller Mecka) i Saudiarabien världens centrum. I Mekka föddes Muhammed...

M

Yttersta tiden och domedagen

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Judendomens grunder

Gud har valt ut judarna till sitt folk. Detta är den centrala tanken i judendomen. I judendomen finns inte något system...

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Relaterade taggar

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Rymden

Ateism och agnosticism

Ateism och agnosticism grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Lyssna