Yttersta tiden och domedagen

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda människor kommer då att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga hamnar i helvetet.
M

På domedagen kommer Gud att döma alla människor - levande som döda - för deras gärningar. De rättfärdiga hamnar i paradiset. Den teologiska studien av domedagen kallas för eskatologi.

Evigt liv

Människan är ställd inför det faktum att hon en gång ska dö. Jesus ändrade inte på detta. Däremot talade han om ett nytt liv efter döden. "Den som tror på mig ska leva om han än dör" [Joh 11:25]. Till den av rövarna på korset som ångrade sig sa Jesus: "Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset" [Luk 23:45].

Det eviga livet har inga gränser i tid och rum. Det beskrivs inte i sådana termer. "Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då ska vi se ansikte mot ansikte" [1 Kor 13:12]. Porten till det eviga livet går genom Jesus som den korsfäste och uppståndne. Genom att Jesus har uppstått vet den kristne att det finns en uppståndelse. Den kristne får härigenom ett nytt perspektiv på döden vilket innebär ett accepterande av döden.

ANNONS

ANNONS

Apokalypsens fyra ryttare, målning av Arnold Böcklin (1827-1901). I Nya testamentets sista bok, "Uppenbarelseboken", berättas om apokalypsen, allmänt tolkad som den yttersta tiden och de dramatiska händelser som ska utspelas omedelbart före Messias återkomst.

Någon beskrivning av hur det eviga livet ska gestalta sig finns inte. Nya testamentet säger dock att det inte är en direkt fortsättning på det nuvarande livets villkor. Påståendet att t.ex. äktenskapsband skulle återknytas efter döden har ingen förankring i Bibeln. Tvärtom finns bilden av hustrun, som var änka efter sju män. I Lukasevangeliet [20:27-40] ställs frågan om vems hustru hon skulle bli efter döden. Jesus svarade att det inte existerar sådana familjeband efter döden. Människan tas genom döden ur de förhållanden och relationer som bestämmer henne under jordelivet.

Domen

Enligt kristen tro finns Jesus längst fram i tiden som den som en gång ska döma människorna. Då ska den slutliga uppgörelsen ske mellan rätt och orätt, mellan gott och ont. Gud ska då "döma världen med rättfärdighet" [Apg 17:31].

Det kommer inte att bli någon rättegångsscen med åklagare, försvarare och domare, där åklagaren måste binda den åtalade vid påstådda brott. Kristen tro utgår från att människan från början är skild från Gud och förblir det om hon inte själv ändrar på det. Hon har frihet att ta emot Guds kärlek och leva i den och därmed bli fri. Det som kommer att räknas blir inte vilka världsliga lagbrott som människan gjort, utan hur hon handlat eller låtit bli att handla mot sina medmänniskor. Det avgörande är hur tron på Gud har avspeglats i människans handlingsmönster, hur tron blivit verksam i kärlek och i hur hög grad människan velat bekämpa sin egoism. Någon mänsklig måttstock används inte. "Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Gud" [Jes 55:8].

ANNONS

ANNONS

Död eller evigt liv blir de två alternativen för människan på domens dag. I Johannesevangeliet sägs dock att både domen och det eviga livet finns genom Jesus ord redan idag: 

...den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet.  [Joh 5:24]

Den yttersta domen

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sälta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: "Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig." Då kommer de rättfärdiga att fråga: "Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?" Kungen ska svara dem: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig."

Sedan ska han säga till dem som står till vänster: "Gå bort från mig, ni förbannade till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte." Då kommer också de att fråga: "Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?" Då ska han svara dem: "Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig." Dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.
[Matt 25:31-46]

Yttersta domen
Bild: National Museum in Gdańsk
"Den yttersta domen", målning av Hans Memling  (ca 1433-1494).

 

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Arvsynd: Människan är av naturen benägen att synda och påverkas av det onda att utföra onda handlingar. Detta beroendeförhållande kallas arvsynd.

Bot betyder ånger. Människan ska ångra och gottgöra det onda hon gjort.

Bikt är en syndabekännelse som man avlägger inför en präst. Den som biktar sig kan få råd och hjälp av prästen som har tystnadsplikt även inför domstol. Prästen har enligt kristen tro Jesus fullmakt att meddela syndernas förlåtelse.

Domen: Kristus ska komma tillbaka och döma levande och döda. Alla ska dömas efter sina gärningar.

Dopet är ett sakrament (helig handling) som innebär att människan kommer in i den kristna gemenskapen och får del av syndernas förlåtelse och frälsningen.

Dödsriket är i Nya testamentet beteckning för platsen där alla döda samlas fram till domens dag.

Eskatologi är läran om den yttersta (sista) tiden som i Nya testamentets framtidsbilder sker i följande huvudpunkter: Kristi återkomst, domen, straffet och evigt liv.

Evigt liv: Tron på ett liv efter döden grundar sig på Bibelns skildringar om Jesu uppståndelse.

Frälsning betyder räddning eller befrielse från synden, det onda. I förlängningen betyder det också befrielse från döden. Frälsning sker endast genom att tro och lita på Jesus Kristus.

Förlåtelse: Guds förlåtelse är gränslös för den som ångrar sig och syftar till att återställa ett gott förhållande mellan Gud och människan. Genom förlåtelsen utplånas det onda människan gjort [Matt 6:12 och 18:21].

Försoning betyder som religiös term att återställa ett gott förhållande mellan Gud och människan. På Gamla testamentets tid trodde man att försoning kunde ske genom olika slags offer. Enligt Nya testamentet sker försoning genom Jesus lidande och död. Jesus offrade sig själv för människorna.

Messias är hebreiska och betyder "den smorde". En av de viktigaste tankarna i Nya testamentet är att Jesus var Messias. Här går skiljelinjen mellan kristendom och judendom. Judarna väntar ännu på Messias.

Nåd betyder att få något för inget, d.v.s. gratis. I Gamla testamentet står nåd för de välgärningar Gud gjort mot sitt folk Israel. I Nya testamentet betyder nåd att Gud erbjuder människan att få del av Guds förlåtande kärlek och frälsning från det onda. I kyrkorna sker det främst genom sakramenten.

Paradis kommer från ett grekiskt ord för park eller lustgård. Den bibliska innebörden torde vara:

  • namn på Edens lustgård.
  • beteckning för den plats dit de rättfärdiga kommer efter döden.

Skärselden: En slags ”bakdörr” till himlen. I skärselden kunde de som begått mildare synder grillas tills de sonat sina gärningar varefter de kunde släppas in i paradiset.

Tusenårsriket nämns i Uppenbarelseboken i Bibeln som en tidsperiod i världens sista tid då Kristus ska komma tillbaka och upprätta ett härlighetsrike tillsammans med de trogna. Sedan ska Satan utplånas och dom (domstol) hållas innan den slutliga uppståndelsen. Spekulativa tolkningar av tusenårsriket har gjorts av bl.a. Jehovas Vittnen. Tanken på tusenårsriket finns också belagd i judiska scheman över världens sju tidsperioder på vardera tusen år. Slutperioden kallas där Messiasriket.

Uppståndelsen: Enligt Nya testamentet uppstod Jesus från döden på den tredje dagen. Detta är grunden för tron på människans uppståndelse till evigt liv.

Återkomsten: Enligt Nya testamentet ska Jesus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Hur kommer enligt Bibeln det eviga livet att gestalta sig?
     
  2. Vad innebär domen?
     

 

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare), Börje Andersson (läromedelsförfattare) och Åke Magnusson (läromedelsförfattare) 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).
 

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 3 januari 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken....

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett...

M

Vem var Jesus?

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya...

S

Treenigheten

Den kristna tron på Gud är uppbyggd kring den s.k. treenigheten. Med det menas att Gud är en enda...

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller...

SO-rummet bok
S

Argument för Guds existens

Det finns flera försök att "logiskt" bevisa att det finns en gud. Man hänvisar bl.a. till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Re

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Staty som gråter

Död och begravning

Synen på dödenDöden (det kroppsliga tillstånd från det ögonblick då livet upphör) har sedan...

Re
Krucifix

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus...

Re
Rikets sal

Jehovas vittnen

Jehovas vittnen är en apokalyptisk (bygger på spekulationer om världens slut) rörelse med Bibeln...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus födelse

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-23

Dan före dan tar sig Julia, Mattias och Kristoffer an en av orsakerna till julfirandet - Jesus födelse. När föddes han? Var föddes han? Hur föddes han? Och hur kan vi överhuvudtaget veta något om det?

 

+ Lyssna