Tagg om gudssyn eller gudsbild

Gudssyn eller gudsbild

M

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (judendomen, kristendomen och islam), men kan också vara individuell och variera mellan människor inom samma religion. Begreppet kan mena Guds egenskaper, tankar och uppenbarelseformer (hur Gud visar sig), men även Guds utseende och kropp.

Guds egenskaper och tankar skiljer sig åt mellan religionerna då alla religioner har olika syn på Guds vilja. Inom en och samma religion kan det finns olika uppfattningar. Det är därför svårt att tala om världsreligionerna som enhetliga system när det gäller gudsuppfattningar. De är geografiskt utspridda över stora ytor där det finns stora kulturella skillnader mellan olika geografiska områden. Därtill finns olika riktningar inom alla världsreligioner.

ANNONS

ANNONS

Guds utseende är kanske ännu svårare att definiera eftersom det ofta är upp till var och en att föreställa sig hur Gud ser ut. Dessutom får Gud inte avbildas inom judendomen och islam.

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens (artikelserie)

LÄS MER: Allmänt om religion

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

PODCAST: Religion och vetenskap

ANNONS

Några användbara begrepp i sammanhanget:

Deism: Gud har från början skapat allting. Genom det skapade livet och genom naturkrafterna och naturlagarna fungerar världen av sig själv. Gud har dragit sig tillbaka och bryr sig inte om världen. Denna uppfattning kallas deism. En deist bejakar Guds existens men låter inte Gud spela någon roll i vardagen. (Jämför med agnosticism.)

Metafor: Ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat begrepp som liknar det ursprungliga begreppet men som kan ge bättre förståelse för vad som beskrivs (i sammanhanget där metaforen används).

Panteism: Gud är alltings upphov. Världen och Gud sammanfaller och uppfattas som en enhet. Gud är det innersta i allt som existerar. Detta sätt att uppfatta Gud: kallas panteism.

Teism: Gud är världens skapare och en personlig gud, som kommer människan mycket nära och tar aktiv del i världens gång och människans liv. En sådan uppfattning brukar benämnas teism. I kristendom och islam uppfattas Gud teistiskt. En kristen skulle kunna säga så här: "Gud har gjort sig personlig och kommit mig nära i och genom Jesus Kristus. I Jesus har Gud fått ett ansikte. I honom kan jag förstå hur Gud är." En muslim upplever Gud mycket nära i Koranen.

Transcendent Gud: En Gud som uppfattas som bortom allting och tillhörande en annan sfär, från vilken Gud kan nå oss, men vi inte kan nå Gud.


Text: Robert de Vries (red.)

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till gudssyn eller gudsbild.

Uppdaterad: 14 mars 2021
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gudssyn eller gudsbild

S

Treenigheten

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-02

Den kristna tron på Gud är uppbyggd kring den s.k. treenigheten. Med det menas att Gud är en enda, men i tre gestalter. Treenigheten utgörs av: Skaparen, Sonen och Anden.
- Gud som Skaparen och den yttersta orsaken till hela universum och allt livs uppkomst.
- Gud som Sonen i form av Jesus Kristus som försonar människan med Gud.
- Gud som den Helige Ande som är Guds osynliga men verksamma kraft...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller ateism. En agnostiker (agnosticism = "icke vetande") är en person som anser att man inte kan veta något om Guds existens. En ateist (ateism = icke gudstroende, gudsförnekare) menar att det inte finns några skäl att tro på Guds existens. Båda dessa synsätt grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att tro på existensen av en gud, eftersom det inte har påträffats några objektivt konstaterbara spår av en gud i vårt universum...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument för Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

Det finns flera försök att "logiskt" bevisa att det finns en gud. Man hänvisar bl.a. till den mänskliga erfarenheten av upplevelser utanför tid och rum. Mest kända av dessa s.k. "logiska bevis" är kanske den medeltida teologen Thomas av Aquinos "fem vägar till Gud". Vi kan bland "vägarna" urskilja två olika resonemang som ofta anförs av troende människor än idag. Vi kallar dem planeringsargumentet och det kosmologiska argumentet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Finns Gud?

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

Få ord i vårt språk har så många betydelser som ordet "Gud". Frågan om man kan tro på Gud är därför beroende av följdfrågan: Vilken Gud? Det är inte ovanligt att två personer som båda säger sig tro på Gud i själva verket är djupt oeniga om vad de tror på. Eller att en person som säger sig förneka Guds existens vid en närmare granskning visar sig ha en gudstro, men i en annan mening än den person hon talar med. Detta kan verka konstigt, antingen så tror man väl på Gud eller så gör man det inte...

+ Läs mer

S

Tro och vetande - vad är kunskap (sant)?

av: Leif Löwegren
2020-10-16

När man talar om tro och vetande gäller det i regel en jämförelse mellan religiös tro (som man har, trots att säkra objektiva bevis helt saknas) och vetande grundat på absolut säkra bevis. Men går det att bevisa att Gud inte finns? Om Gud finns är han av en natur som inte går att undersöka. Han (om det nu är en han eller hon eller någon som saknar kön) är bortom tid och rum. Därför går det inte att bevisa Guds existens. På samma sätt går det heller inte att bevisa att Gud inte finns. Vi har ingen kunskap om Gud. Men vad är egentligen kunskap (och med säkerhet sant)? Religions- och filosofiläraren Leif Löwegren hjälper dig få klarhet i det hela...

+ Läs mer

Podcast om Gudssyn eller gudsbild

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Läs mer

Länkar om Gudssyn eller gudsbild

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS