M
Tagg
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.
Vad är Gud för dig? Vad har du för gudsbild?

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (judendomen, kristendomen och islam), men kan också vara individuell och variera mellan människor inom samma religion. Begreppet kan mena Guds egenskaper, tankar och uppenbarelseformer (hur Gud visar sig), men även Guds utseende och kropp.

Guds egenskaper och tankar skiljer sig åt mellan religionerna då alla religioner har olika syn på Guds vilja. Inom en och samma religion kan det finns olika uppfattningar. Det är därför svårt att tala om världsreligionerna som enhetliga system när det gäller gudsuppfattningar. De är geografiskt utspridda över stora ytor där det finns stora kulturella skillnader mellan olika geografiska områden. Därtill finns olika riktningar inom alla världsreligioner.

ANNONS

ANNONS

Guds utseende är kanske ännu svårare att definiera eftersom det ofta är upp till var och en att föreställa sig hur Gud ser ut. Dessutom får Gud inte avbildas inom judendomen och islam.

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens (artikelserie)

LÄS MER: Allmänt om religion

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

PODCAST: Religion och vetenskap

ANNONS

Några användbara begrepp i sammanhanget:

Deism: Gud har från början skapat allting. Genom det skapade livet och genom naturkrafterna och naturlagarna fungerar världen av sig själv. Gud har dragit sig tillbaka och bryr sig inte om världen. Denna uppfattning kallas deism. En deist bejakar Guds existens men låter inte Gud spela någon roll i vardagen. (Jämför med agnosticism.)

Metafor: Ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat begrepp som liknar det ursprungliga begreppet men som kan ge bättre förståelse för vad som beskrivs (i sammanhanget där metaforen används).

Panteism: Gud är alltings upphov. Världen och Gud sammanfaller och uppfattas som en enhet. Gud är det innersta i allt som existerar. Detta sätt att uppfatta Gud: kallas panteism.

Teism: Gud är världens skapare och en personlig gud, som kommer människan mycket nära och tar aktiv del i världens gång och människans liv. En sådan uppfattning brukar benämnas teism. I kristendom och islam uppfattas Gud teistiskt. En kristen skulle kunna säga så här: "Gud har gjort sig personlig och kommit mig nära i och genom Jesus Kristus. I Jesus har Gud fått ett ansikte. I honom kan jag förstå hur Gud är." En muslim upplever Gud mycket nära i Koranen.

Transcendent Gud: En Gud som uppfattas som bortom allting och tillhörande en annan sfär, från vilken Gud kan nå oss, men vi inte kan nå Gud.
 


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till gudssyn eller gudsbild.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gudssyn eller gudsbild

M

Islams gudssyn och kärna

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-09-12

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "överlämnande". En anhängare av religionen kallas en muslim (härlett ur samma arabiska ord), dvs en person som "överlämnat sig" åt Allahs/Guds vilja. Gud stiftar lagarna, både för privatlivet och samhället. Gud äger allt. Människan förfogar över sina ägodelar endast som Guds ställföreträdare. I och med detta har Gud fastställt hur det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella livet ska fungera...

+ Läs mer

M

Yttersta tiden och domedagen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-01-03

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda människor kommer då att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga hamnar i helvetet. Det som kommer att räknas blir inte vilka världsliga lagbrott som människan gjort, utan hur hon handlat eller låtit bli att handla mot sina medmänniskor. Det avgörande är hur tron på Gud har avspeglats i människans handlingsmönster, hur tron blivit verksam i kärlek och i hur hög grad människan velat bekämpa sin egoism...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judendomens lära

av: Görel Byström Janarv
2021-11-19

Judendomen är en av världens äldsta religioner. Tanak (ungefär samma som Gamla testamentet i den kristna Bibeln) med sina 39 böcker, är judendomens heliga skrift och skildrar hur Gud följt det judiska folkets liv, i glädje och sorg under tusen år. Hälften av de dryga tusen sidorna består av prosaliknande texter, hälften av texter som är ren poesi. En helig skrift med många tonlägen och röster, historiska, poetiska och profetiska. I Tanak har bokrullen med de fem Moseböckerna, den skrivna läran som kallas Toran, en särskild plats. Det är där grunden för det judiska livet i helg och vardag finns nedtecknad...

+ Läs mer

M

Frågor om livet: Vad tror jag själv?

av: Lennart Koskinen
2021-09-27

Människor har alltid funderat på och diskuterat livsfrågor av olika slag. Svaren varierar mellan olika tider, kulturer, livsåskådningar och religioner. Många av frågorna har naturligtvis inte några slutgiltiga svar. Livsfrågorna behöver inte vara uttalade. Ofta är de omedvetna och yttrar sig som ett ordlöst sökande eller en otillfredsställelse med den verklighetstolkning man redan har...

+ Läs mer

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

av: Leif Stenberg
2021-09-15

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en viktig del av handlingsmönstret som islam tillhandahåller. I Koranen nämns bönen och fastan ofta. De fem pelarna (som en grund för tron) är däremot inte omnämnda och kan ses som en senare utveckling av läran som har stöd i hadithsamlingarna. De fem pelarna ska ses som krav på muslimen i hans eller hennes religionsutövning...

+ Läs mer

S

Treenigheten

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-02

Den kristna tron på Gud är uppbyggd kring den s.k. treenigheten. Med det menas att Gud är en enda, men i tre gestalter. Treenigheten utgörs av: Skaparen, Sonen och Anden.
- Gud som Skaparen och den yttersta orsaken till hela universum och allt livs uppkomst.
- Gud som Sonen i form av Jesus Kristus som försonar människan med Gud.
- Gud som den Helige Ande som är Guds osynliga men verksamma kraft...

+ Läs mer

Podcast om Gudssyn eller gudsbild

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Läs mer

Länkar om Gudssyn eller gudsbild

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS