M
Tagg
muhammed
Muhammed, Allahs sista profet.

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på den arabiska halvön och betraktas av alla muslimer som Allahs (Guds) sista och största profet. Det var Muhammed som enade de arabiska stammarna under islam varefter religionen spreds runt världen.

Då Muhammed föddes var befolkningen på den arabiska halvön både politiskt och religiöst splittrade samtidigt som merparten levde ett nomadliv. De var beduiner och uppdelade i olika stammar mellan vilka det tidvis rådde konflikt. Med tiden lämnade många beduiner nomadlivet och blev bofasta i de snabbt växande ständerna som fanns på den arabiska halvön, där Mekka och Medina var de främsta och största. Muhammed föddes och levde under denna brytningstid.

ANNONS

ANNONS

Muhammed förlorade båda sina föräldrar redan i tidig ålder. Eftersom föräldrarna inte hade lämnat något större arv, tvingades Muhammed börja försörja sig som karavanförare innan han fyllt 10 år. Han kom därigenom att träffa på många judar och kristna som färdades längs de arabiska handelsvägarna. Med största sannolikhet var det så Muhammed lärde känna Bibelns gestalter och den monoteistiska förställningen att det endast finns en Gud.

Den rika änkan Khadidja blev Muhammeds första fru då han var i 25-årsåldern. Hennes förmögenhet möjliggjorde att Muhammed kunde ägna sig åt annat än att arbeta.

Muhammed drog sig ofta undan och begav sig till berget Hira i närheten av Mekka där han försjönk i tankar och begrundan. Det var på berget Hira som Muhammed enligt islamsk tradition mottog sina uppenbarelser av ängeln Gabriel som gav honom uppdraget att bli guds profet. Inom islam är dessa möten mellan ängeln Gabriel och Muhammed mycket viktiga eftersom det var då som Muhammed mottog Guds budskap till människorna. Detta budskap spred sedan Muhammed vidare. I nedtecknad form blev dessa ord till Koranen, islams heliga skrift. Khadidja, Muhammeds fru, hade stor betydelse under den här fasen av Muhammeds liv, då hon gav honom sitt fulla stöd, trots många andras tvivel på hans uppenbarelser.

Muhammed var inte den första profeten, men enligt islam den sista. Abraham och Jesus räknas också som profeter inom islam, men muslimerna tror inte att Jesus var Guds son eller att han korsfästes och återuppstod. Även om judendomen, kristendomen och islam har samma Gud, så menade Muhammed att den judiska och kristna läran inte var den sanna läran. Islam, som betyder underkastelse för Guds vilja, kommer direkt från Gud och är förkunnad till människorna genom Muhammed.

Efter att Muhammed började predika Guds budskap i Mekka uppstod en konflikt med de rika köpmännen i staden. Mekka var nämligen ett religiöst centrum i området och befolkningen dyrkade sina olika gudar där. Muhammeds budskap om att det endast fanns en Gud riskerade att skrämma bort besökarna från staden, vilket skulle drabba handeln. Därför tvingades Muhammed år 622 bort från Mekka. Men i den närbelägna staden Medina fick han stöd och vann där snabbt många anhängare. Detta år utgör början på islams tideräkning.

Med utgångspunkt från Medina inledde Muhammed och hans anhängare det heliga kriget (Jihad). Islam spreds därefter snabbt på den arabiska halvön där de splittrade stammarna saknade en enande faktor. Islam kom att ena stammarna och under 630-talet hade Muhammed erövrat hela den arabiska halvön. Även staden Mekka tvingades ansluta sig till islam. Efter att Muhammed låtit rensa ut de gamla gudarna och helgedomarna i stadens tempel, blev Mekka istället islams heliga stad.

ANNONS

ANNONS

Muhammed lyfte också fram islams fem pelare, vilka kan sägas bära upp religionen. Dessa fem pelare är trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden.

Den fattiga och föräldralösa pojken från Mekka grundade under sitt liv en religiös rörelse som snabbt växte till en världsreligion. Idag (2020) är islam med sina drygt 1,8 miljarder anhängare världens näst största religion (se statistik). Det är dock viktigt att understryka att Muhammed inte tillbeds som en Gud eller gudomlig gestalt, likt Jesus inom kristendomen. Muhammed är profet men likväl en vanlig människa för världens muslimer.

LÄS MER: Muhammed - islams profet

LÄS MER: Muhammed - den siste profeten

LÄS MER: Araberna, del 1: Islams uppkomst

LÄS MER: Islams historia

PODCAST: Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om profeten Muhammed.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Muhammed

L

Islams första kalifer

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-11-11

När profeten Muhammed dog år 632 var det inte självklart vem som skulle efterträda honom. Efterträdaren skulle vara både religiös och politisk ledare för den stat Muhammed börjat bygga upp. Han skulle ta över alla de plikter som tillkommit Muhammed utom den att vara Guds profet. Bara Muhammed var profet och ingen kunde vara det efter honom. Muhammed hade haft flera hustrur men han efterlämnade inga söner. Endast dottern Fatima, gift med Ali, överlevde honom. Muhammed hade inte pekat ut någon efterträdare. Bland stammarna på Arabiska halvön var det heller inte självklart att en son efterträdde sin far som ledare. Det var snarare så att ledarskapet byggde på att någon av de äldste i släkten tog över ledarskapet genom att erkännas som ledare...

+ Läs mer

S

Muhammed - den siste profeten

av: Leif Stenberg
2022-08-17

Muhammed anses inom islamisk tradition vara den siste i en rad av profeter, profeternas insegel. I islamisk teologi har varje folk fått ett sändebud från Gud, som har varnat dem. De var utsända under tidigare historiska epoker. Skrifterna som de tidigare profeterna förmedlat uppfattas inom islamisk tradition som förlorade eller förvanskade. Det är bara Koranen som är en fulländad bok från Gud. Den har förmedlats av profeten Muhammed...

+ Läs mer

M

Profeten och hans ställföreträdare

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-04-16

Två stormakter behärskade världspolitiken på 600-talet, det bysantinska (östromerska) kejsardömet och det persiska väldet. Mitt emellan dessa låg den arabiska halvön. När de båda stormakternas inbördes kamp mattades började en islamisk-arabisk expansion, som snabbt spred sig över de båda imperiernas områden. En ny världsreligion med religiös och politisk inriktning började breda ut sig...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 1: Islams uppkomst

av: Lars Hammarén
2021-05-13

Första delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här berörs geografiska förutsättningar och det rådande politiska läget på den arabiska halvön under 500-talet innan Muhammeds tid vid makten. Du kan också läsa om Muhammeds tid i Mekka, flykten till Medina och islams framväxt...

+ Läs mer

S

Islams skrifter: hadith, sira och sunna

av: Leif Stenberg
2020-09-05

I den andra delen om islams skrifter berättar professor Leif Stenberg om de två litteraturformerna hadith och sira som tillsammans utgör grunden för sunna - den heliga och normerande seden. Hadither är nedskrivna utsagor från Muhammeds och hans närmastes liv - sådant de sagt och gjort - och fungerar som vägledning för troende muslimer. Siralitteraturen är å andra sidan gamla profetbiografier som skildrar Muhammeds liv. De är viktiga då de skapar ytterligare förståelse för Koranens tillkomst och islams tidiga historia. Tillsammans med haditherna utgör siriatraditionen grunden för sunna, den praktiska tolkningen av Koranen, som innehåller exempel från profetens liv och leverne...

+ Läs mer

S

Islams skrifter: Koranen - Guds ord till människan

av: Leif Stenberg
2020-09-05

I den första delen i artikelserien om islams heliga skrifter berättar professor Leif Stenberg om Koranen. Profeten Muhammeds viktigaste funktion var att förmedla Guds ord - Koranen - till människor. Han är på intet sätt överordnad detta budskap. Koranen består av de samlade uppenbarelser Muhammed fick under sin verksamma tid, först i Mecka och sedan i Medina. Koranen är islams huvudtext och heliga skrift...

+ Läs mer

Podcast om Muhammed

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Läs mer

Länkar om Muhammed

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS