Islams lära

Ordet islam betyder underkastelse, eller att underkasta sig. Det är varje muslims plikt att underkasta sig Allah. Det görs tydligast genom bönen där man fem gånger per dag faller ner och bekänner att det finns bara en Gud, och att Muhammed är Guds profet.
M

Muslimer som vallfärdat till Mekka.

Islams fem pelare

Hela det muslimska trossystemet vilar på dessa fem pelare:

 1. Trosbekännelsen
 2. Bönen
 3. Allmosan
 4. Fastan
 5. Vallfärden

1. Trosbekännelsen (shahada)

En muslim ska tro på och med hela sitt hjärta vittna om att det inte finns någon annan gud utom Gud – Allah, och att Muhammed är Guds sändebud och tjänare. Den som tror detta är muslim. Detta utgör grunden inom islam.

ANNONS

ANNONS

2. Bönen (salat)

Muslimer bör utföra tidebönen vid fem tillfällen under dygnet beroende på solens position på himlen. Morgonbönen, middagsbönen, eftermiddagsbönen, bönen efter solnedgången och kvällsbönen. Dessa böner syftar till att ständigt påminna människan om Gud, ge henne en rytm i livet och bryta upp det vardagliga för fem tillfällen till bön och kontemplation. Bönen föregås av en tvagningsritual (rengöring).

Bönen kan utföras hemma, på arbetet eller i moskén, i enskildhet eller i gemenskap, inomhus eller ute i naturen. Bönen är en plikt för alla muslimer och det främsta sättet att tacka Gud för alla de gåvor människan fått.

”Förrätta bönen och frukta Honom. Det är till honom ni skall samlas åter.” [Sura 6:72]

3. Allmoseskatten (zakat)

Allmosan är en religiös avgift på ca 2,5 % som varje muslim ska betala varje år utifrån sina tillgångar, och som ska skänkas till de fattiga och andra behövande.

Ordet zakat hör samman med ett ord som betyder rening och det är när man betalar zakat som man renar sina tillgångar. Zakat strävar efter att fördela tillgångarna och bistå de nödställda. Allt människan äger är en gåva från Gud och hon är därför förpliktigad att dela med sig av dessa gåvor och vara givmild.

”Troende! Ni kommer inte uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni själva värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger.” [Sura 3:92]

4. Fastan (sawm)

Under islams nionde månad, den heliga månaden ramadan ska varje muslimsk man och kvinna fasta, undantaget barn, sjuka, gravida och vissa andra.

Fastan innebär att man avhåller sig helt från mat, dryck, sexuell aktivitet från gryningen till solnedgången. Efter solnedgången kan man äta en enkel måltid, liksom strax före gryningen. Under fastemånaden ska man fördjupa sin tro på Gud, träffa andra muslimer, besöka de sjuka, hjälpa de fattiga, se över sitt liv, och ägna tid till bön och kontemplation.

Genom fastan tränar man sin självbehärskning och principfasthet. Hungerkänslorna påminner samtidigt den fastande om alla fattiga som ofta går utan mat och dryck. Under fastemånaden ska man vakta sin tunga, öron och sin blick från det otillåtna och förbjudna och man ska vara förlåtande och överseende.

ANNONS

ANNONS

Fastemånaden ramadan är både fest och fasta, glädje och eftertanke, och avslutas med en av islams två viktigaste högtider ’Eid al-Fitr.

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. Fastan skall vara ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa skal fasta senare under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten påbjuder, skall finna att detta kommer honom själv till godo. Och fastan är till för ert väl – om ni visste hur mycket gott den tillför er!” [Sura 2:183]

5. Vallfärden till Mekka (hajj)

Varje muslimsk man och kvinna är förpliktigad att genomföra vallfärden till Mekka, men bara om man har ekonomiska möjligheter därtill. Detta ska göras minst en gång under livet.

Under hajj som infaller lite mer än två månader efter ramadan så möts muslimer från alla jordens hörn, av alla färger, yrken och bakgrunder för att påvisa islams brödraskap och systerskap.

Vid Mekka utförs vissa riter till minne av profeten Abraham, hans fru Hagar och son Ismael. Alla pilgrimer är iklädda en enkel vit skrud och många av riterna syftar till att visa att vi alla är skapade av Gud, och att vi alla är Adams söner och Evas döttrar. Likformigheten i klädseln syftar till att visa att alla är likvärdiga inför Gud.

Många muslimer ser vallfärden som höjdpunkten i sina liv.

”Och fullgör vallfärden, såväl den större som den mindre till Guds ära” [Sura 2:182]

Gudssyn

I likhet med judendomen och kristendomen är islam en monoteistisk religion. Det vill säga, man tror bara på en Gud som skapat allt.

Allah (som är ordet för Gud på arabiska) är till sin natur rättvis, barmhärtig och förlåtande. För att människan ska få det så bra som möjligt och kunna leva rätt har Allah uppenbarat sin vilja för människorna.

Muslimer kritiserar ofta kristendomens syn på treenigheten, för dem kan ingen ställas vid Guds sida. Gud kan inte bli människa som de menar är fallet inom treenigheten där Jesus ses som både Gud och människa.​

ANNONS

ANNONS

Människosyn

Av alla varelser som finns har människor en särställning. De har nämligen en fri vilja.

Kärleken är en förutsättning för ett gott liv. Människan behöver älska både Gud och sina medmänniskor för att livet ska bli så bra som möjligt.

Alla muslimer är bröder och systrar enligt tron och har lika värde inför Gud. Men så är det inte alltid i den muslimska gemenskapen. Precis som i alla andra religioner finns grupperingar och sociala orättvisor i muslimska samhällen. Sunniter förtrycker shiiter och vice versa.

Troende skulle förklara detta med att många muslimer inte är trogna mot islams lära. Det räcker inte med att bekänna sig till religionen, man måste också följa den. Det är till exempel därför som den tredje pelaren om allmosor till de fattiga finns. Gud har satt människan att förvalta (sköta om) jorden och ta socialt ansvar, men människan har en fri vilja och kan bryta mot Guds lag.

Hur man som människa ska organisera sitt samhälle politiskt råder det delade meningar om bland muslimer. Vissa vill till exempel ta bort äganderätt och andra menar att man inte ska göra det. Även om Muhammed föddes fattig blev han så småningom rik, men han fastnade inte i girighet utan delade med sig till sina medmänniskor. På det sättet skulle även ett samhälle med äganderätt fungera om alla de rika generöst delade med sig.​

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Introduktion till islam

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Muhammed - islams profet

LÄS MER: De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

LÄS MER: Ramadan

LÄS MER: Vallfärden till Mekka

PODCAST: Islams fem pelare

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Fasta eller fastetid är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Kaba: En kubliknande byggnad i Mekka och islams heligaste helgedom. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba i Mekka när de ber.

Mekka eller Mecka: Islams heligaste plats (en stad som ligger i nuvarande Saudiarabien), dit en muslim helst bör vallfärda minst en gång under sitt liv.

Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud).

Moské: Muslimers samlingslokal för gudstjänst, bön, undervisning m.m.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Pilgrim: En person som genomför en helig resa. En pilgrim har både ett inre och yttre mål med sin vandring. Några exempel på inre mål kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den geografiska plats där resan slutar.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Ramadan: Islams fastemånad, då man i regel inte äter när solen är uppe.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad säger den muslimska trosbekännelsen?
   
 2. Varför är det viktigt för en muslim att be?
   
 3. Varför är det viktigt att ge allmosor?
   
 4. Vad innebär månaden ramadan för en muslim?
   
 5. Varför är de flesta muslimer klädda i vitt när de besöker Mekka?
   
 6. Berätta kortfattat om islams syn på Gud.
   
 7. Vilken förklaring ger många muslimer till att det förekommer förtryck i många muslimska samhällen?
   

 

Litteratur:
​John L. Esposito, Islam den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Mohammad Fazlhashemi, Vems islam - de kontrastrika muslimerna, Studentlitteratur AB, 2014
Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter. Historiska media, 2005
Niels C. Nielsen m.fl., Religions of the World, Bedford/St. Martin's, 1993
Jensen, Rothstein, Podemann, Sörensen. Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi. Gyldendal, 2011
 

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap; Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 26 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
halal vs haram

Matregler inom islam

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där...

M

Islams gudssyn och kärna

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "...

M

Mekka - världens centrum

För muslimer är staden Mekka (eller Mecka) i Saudiarabien världens centrum. I Mekka föddes Muhammed...

S

Sufismen - islams mystik

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också...

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en...

S

Sharia - ett på uppenbarelsen vilande rättssystem

Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Relaterade taggar

Re
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
Islams pelare

Islams fem pelare

Islam har fem pelare som bär upp dess lära. Dessa pelare har alla muslimska riktningar gemensamt....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Islams fem pelare

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna