Världsreligionernas syn på döden och begravning

I den här artikeln presenteras några enkla fakta om hur de fem världsreligionerna ser på begravning och vad som händer efter döden.
L

De stora världsreligionerna har olika typer av ritualer vid begravningar. De religiösa lagarna specificerar hur, när, var, och på vilket sätt den avlidne ska begravas.

Judendomen

Synen på döden

Inom judendomen fokuserar man inte på vad som händer efter döden på samma vis som inom kristendomen och islam. Judendomen sätter istället fokus på det liv människan lever här och nu. Gud har skapat allt, inklusive den mänskliga själen, och det som är skapat av Gud ska återigen komma till Gud.

Enligt judendomen var inte Jesus den Messias som nämns i Gamla testamentets profetior. Judarna väntar fortfarande på att Messias ska komma och härska på jorden. Ortodoxa judar tror i högre grad på den kommande Messias samt på återuppståndelsen och himmel och helvete.

ANNONS

ANNONS

Inom judendomen finns numera ingen gällande lära kring livet efter döden. Det är oftast något individen själv får fundera över och ta ställning till.

Det finns alltså ingen tydlig definition på hur judarna tänker sig att själarnas tillvaro efter döden ser ut, mer än att den präglas av fridfullhet.

Begravning

Inom judendomen begravs den avlidne så snart som möjlig efter att döden inträtt. Helst inom ett dygn. Men begravningen får aldrig äga rum under sabbaten.

Den avlidne rengörs noggrant och läggs sedan i en enkel kista.

Flertalet judiska begravningar är jordbegravningar. Det är viktigt för judar att kroppen begravs hel. Kremering är därför förbjudet. Det är endast i vissa undantagsfall som den döde kremeras (bränns).

Blommor är ovanliga vid de judiska begravningarna. Istället läggs en enkel liten sten på graven för att visa att man varit där och att man minns den döde.

Efter en judisk begravning infaller ett år av sorg under vilket de anhöriga på olika vis vårdar minnet av den avlidne.

Kristendomen

Synen på döden

Inom kristendomen uppstod tidigt en teologi (religiös lära) som utgår från att det finns ett evigt liv i himlen eller i helvetet som väntar efter döden, beroende på hur syndfull hen varit under sitt liv. Alla människor kommer dömas under den yttersta dagen (domedagen). De goda ska då skiljas från de onda.

Inom katolicismen, den ortodoxa kyrkan samt inom ett antal protestantiska trossamfund är denna tanke fortfarande levande.

Vad gäller Svenska kyrkan så är synen på helvetet nedtonad. Istället framhålls att alla människor omfattas av Guds nåd. Centralt i flertalet kristna riktningar är att man ska bekänna Jesus Kristus som Guds son, och att han dog på korset för människornas synder för att komma till himmelriket. Detta himmelrike är enligt de kristna en fridfull plats, där sorg och våld inte förekommer.

ANNONS

ANNONS

Begravning

I Sverige är det fortfarande vanligast med kyrklig begravning. Med det menas att jordfästningen (den ceremoni som hålls innan den avlidne begravs) äger rum i en kyrka, vanligtvis i Svenska kyrkans regi. Begravningsceremonin, som kallas för begravningsgudstjänst, är en ceremoni som följer en särskild ordning där prästen bland annat läser en begravningsbön där minnet av den avlidne står i centrum. Efter ceremonin sker gravsättningen. I Sverige finns fyra olika alternativ för den avlidnes sista vila: minneslund, askgravlund, urngrav och kistgrav.

Det har blivit vanligare i det sekulariserade Sverige med borgerliga begravningar som inte hålls i kyrklig regi och där ingen präst håller i ceremonin.

Islam

Synen på döden

I likhet med kristendomen tror man inom islam på en himmel (paradiset) dit de rättfärdiga kommer, och ett helvete dit de fördömda syndarna ska sändas. På den yttersta dagen, då allt som finns i världen utplånas, kommer alla människor som någonsin levt att dömas av Allah, till en tillvaro i paradiset för de troende som begått goda handlingar eller till det eviga helvetets plågor för de syndfulla.

Begravning

Inom islam ska den avlidne begravas så snabbt som möjligt efter att döden inträtt, och den döde ska ligga vänd mot Mekka. Dessförinnan har den avlidne rengjorts noggrant.

Ett ceremoniellt inslag är att den avlidne bärs till graven av släkt och vänner. Vid gravsättningen läses en begravningsbön.

Hinduismen och buddhismen

Synen på döden

Både inom hinduismen och buddhismen är föreställningen om reinkarnation (själavandring) central.

För hinduer är reinkarnationen kopplad till en människas karma, det vill säga att en människas goda och dåliga handlingar under livet har betydelse för nästkommande liv. Själen (atman) återföds antingen högre upp i kastsystemet eller lägre ner, beroende av den karma som människan samlat på sig under livet. Slutmålet är att sluta återfödas, att lämna kretsloppet (Samsara). Då uppnår man enligt hinduismen moksha, vilket innebär att själen blir ett med världssjälen Brahman.

ANNONS

ANNONS

Buddhisterna ser återfödandet som ett slags "lidande" och målet är att sluta återfödas. Detta kan uppnås om man följer den åttafaldiga vägen. Inom buddhismen kallas detta tillstånd (då en individ slutar återfödas) för nirvana, vilket kan liknas vid en lugn och fridfull plats.

Begravning

Enligt hinduismen är det liksom inom judendomen och islam viktigt att den avlidne begravs eller kremeras inom något dygn. Barn som inte fyllt ett år samt präster (som uppnått högsta kasten) begravs i kista.

I Indien kremeras de avlidna på likbål. Eftersom det är förbjudet att ha likbål i Sverige så genomförs ceremonin här på ett krematorium.

Även buddhister kremerar vanligtvis sina avlida, men helst inte inom ett dygn. Under de första dygnen efter döden ska kroppen inte röras. Inom buddhismen förekommer också jordbegravningar, och det är ett vanligt gravskick för buddhister i Sverige.

LÄS MER: Judendomen

LÄS MER: Kristendomen

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Hinduismen

LÄS MER: Buddhismen

PODCAST: Att jämföra religioner

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Karma: Gärningarnas lag (sådd och skörd - handling och konsekvens). Goda gärningar ger positiv karma och vise versa.

Messias: Betyder "den utvalde" och syftar på en av Gud utsedd kommande härskare som ska skapa fred och medföra en lyckotid för det judiska folket.

Ortodox: "Renlärighet", från det grekiska ordet orthodoxos som betyder "sann mening". Att leva ortodoxt innebär att man följer en viss lära och deras skrifter (urkunder) strikt.

Profetia: En profetia är ett budskap som meddelas av en profet. Det rör sig ofta om budskap som hävdas komma från Gud, genom direkt kommunikation med gudomen eller via tolkningar av uppenbarelser. Inte sällan handlar det om budskap om framtiden.

Reinkarnation: Själavandring. Själen dör inte utan återföds istället i nya gestalter.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken syn har man på döden inom judendomen?
   
 2. Vilken syn har kristna och muslimer på döden? Vad skiljer dem från hur man ser på döden inom judendomen?
   
 3. Men det finns såklart olikheter även inom kristendomen. Vad skiljer Svenska kyrkans syn på döden från t.ex. katolska kyrkans sätt att se på döden?
   
 4. Vad skiljer sättet att se på döden inom hinduismen och buddhismen från de abrahamitiska religionernas syn på döden?
   
 5. Jämför judendomens begravningsritual med den hinduiska. Hur skiljer de sig åt och vad är det i religionernas lära som kan förklara den stora skillnaden när det gäller sättet att begrava de döda?
   

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?, Dialogos Förlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998
 

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 13 april 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den...

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har...

M
Jultomte

Jul - gåvornas, ljusens och matens högtid

Julen i Sverige är en festlig blandning av både gamla traditioner och nya seder. Här berättas om...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

M
halal vs haram

Matregler inom islam

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där...

M
Tårta och firande

Svenska ceremonier och seder - från vaggan till graven

De senaste hundra åren har inneburit att de ceremonier som förr i tiden var förknippade med...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Judiskt vardagsliv

Inom judendomen bör människan sträva efter att följa Guds vilja och de religiösa lagar som genomsyrar vardagslivet....

Re

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Re

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Vardagsliv och samhället inom hinduismen

Vardagsliv och religion i det indiska samhället. Här kan du läsa om kulten i hemmet, tempelbesök, olika regler i...

Re

Vardagsliv och samhället inom buddhismen

Inom buddhismen är det Buddha, mästaren, som är föremål för vördnad och som buddhister vänder sig till i kulten....

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Myt och rit

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda...

Relaterade taggar

Re
Staty som gråter

Död och begravning

Synen på dödenDöden (det kroppsliga tillstånd från det ögonblick då livet upphör) har sedan...

Re
Symbol

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden,...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Pesach - judiska påskfirandet

av: Mattias Axelsson
2021-03-29

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i religionskunskap) om pesach eller "det judiska påskfirandet".

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Fastlagen och fastan

av: Mattias Axelsson
2021-02-15

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om fastlagen och fastan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna