S
Tagg
loggor
Internationella valutafondens och Världsbankens loggor.

IMF och Världsbanken

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken är två internationella organ i nära samarbete som verkar för en stabil världsekonomi, ökad världshandel och ekonomisk tillväxt i världens länder. Båda organisationerna har status som FN-organ.

I slutet av andra världskriget ville främst USA och Storbritannien bygga upp ett regelverk för att förhindra ett nytt framtida världskrig. Detta skulle ske genom ett ökat ekonomiskt samarbete och starka ekonomiska band som skulle förhindra framtida krig mellan de inblandade staterna eftersom alla då skulle förlora för mycket på ett sådant krig. Fri handel var en viktig ledstjärna varför man bildade GATT (som senare blev WTO) som skulle reglera världshandeln.

ANNONS

ANNONS

En annan ledstjärna var skapandet av fasta växelkurser och ett betalningssystem som grundades på dollarn. Man grundade därför Internationella valutafonden (IMF) som skulle se till att detta upprätthölls. IMF:s viktigaste uppgift var att låna ut pengar och balansera världsekonomin. Långsiktiga lån skulle dock Världsbanken stå för.

Redan från början gjordes upp att USA skulle stå som garant för systemet genom att stoppa in grundkapitalet i de båda institutionerna. Detta gjorde USA endast under förutsättningen att inflytande i institutionerna gavs efter mängden insatt kapital. På så vis kom USA:s finansmarknader att få ett stort inflytande i IMF och Världsbanken och därmed i den nya ekonomiska världsordningen under efterkrigstiden. IMF och Världsbanken blev således totalt beroende av USA och dess finansmarknad. De kommersiella intressena styr därför de båda institutionerna vilket leder till att det ställs höga krav på avkastning. Detta gör att fattigdom inte kan bekämpas på ett effektivt sätt eftersom satsningarna är alldeles för långsiktiga med för låg avkastning.

IMF och Världsbankens viktigaste uppgifter har istället blivit att bekämpa inflation och underskott i bytesbalansen hos enskilda stater för att på så sätt kunna förhindra att det internationella ekonomiska systemet utsätts för fara (som t.ex. under mellankrigstiden).

LÄS MER: Ekonomi och handel 1914-1991

LÄS MER: Internationell ekonomi och handel

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till IMF och Världsbanken.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om IMF och Världsbanken

Tema om internationella organisationer

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Gymnasiet

I det här skolmaterialet får eleverna stifta bekantskap med en rad olika internationella organisationer. Materialet syftar till att öka förståelsen för hur de internationella organisationerna fungerar och påverkar vår omvärld.

+ Läs mer

Artiklar om IMF och Världsbanken

M

Vår tids globala handelsmönster

av: Kommerskollegium
2018-10-02

Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln är inte bara större utan ser också på många sätt helt annorlunda ut än förr...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Förenta nationerna (FN)

av: Per Jacoby, Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör...

+ Läs mer

S

Internationella organisationer

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

I takt med att världen blivit mer sammanlänkad, har antalet internationella organisationer ökat från omkring 500 st vid tiden kring första världskriget, till över 6 000 st idag. Små stater har hittat styrka i mellanstatliga organisationer, medan individer och grupper med gemensamma intressen har slutit sig samman i s.k. NGO:er (Non Government Organisations) med makt att utmana traditionella maktstrukturer...

+ Läs mer

Länkar om IMF och Världsbanken

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS