Tagg om Internationella valutafonden och Världsbanken

IMF och Världsbanken

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken är två internationella organ i nära samarbete som verkar för en stabil världsekonomi, ökad världshandel och ekonomisk tillväxt i världens länder. Båda organisationerna har status som FN-organ.

I slutet av andra världskriget ville främst USA och Storbritannien bygga upp ett regelverk för att förhindra ett nytt framtida världskrig. Detta skulle ske genom ett ökat ekonomiskt samarbete och starka ekonomiska band som skulle förhindra framtida krig mellan de inblandade staterna eftersom alla då skulle förlora för mycket på ett sådant krig. Fri handel var en viktig ledstjärna varför man bildade GATT (som senare blev WTO) som skulle reglera världshandeln.

En annan ledstjärna var skapandet av fasta växelkurser och ett betalningssystem som grundades på dollarn. Man grundade därför Internationella valutafonden (IMF) som skulle se till att detta upprätthölls. IMF:s viktigaste uppgift var att låna ut pengar och balansera världsekonomin. Långsiktiga lån skulle dock Världsbanken stå för.

Redan från början gjordes upp att USA skulle stå som garant för systemet genom att stoppa in grundkapitalet i de båda institutionerna. Detta gjorde USA endast under förutsättningen att inflytande i institutionerna gavs efter mängden insatt kapital. På så vis kom USA:s finansmarknader att få ett stort inflytande i IMF och Världsbanken och därmed i den nya ekonomiska världsordningen under efterkrigstiden. IMF och Världsbanken blev således totalt beroende av USA och dess finansmarknad. De kommersiella intressena styr därför de båda institutionerna vilket leder till att det ställs höga krav på avkastning. Detta gör att fattigdom inte kan bekämpas på ett effektivt sätt eftersom satsningarna är alldeles för långsiktiga med för låg avkastning.

IMF och Världsbankens viktigaste uppgifter har istället blivit att bekämpa inflation och underskott i bytesbalansen hos enskilda stater för att på så sätt kunna förhindra att det internationella ekonomiska systemet utsätts för fara (som t.ex. under mellankrigstiden).

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till IMF och Världsbanken.

Uppdaterad: 
11 juli 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om IMF och Världsbanken

av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Gymnasiet
I det här skolmaterialet får eleverna stifta bekantskap med en rad olika internationella organisationer. Materialet syftar till att öka förståelsen för hur de internationella organisationerna fungerar och påverkar vår omvärld.

Artiklar om IMF och Världsbanken

M
Kommerskollegium
2018-10-02
Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså...
M
Per Jacoby, Svenska FN-förbundet
2014-03-02
Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation...
S
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02
För att få makt och inflytande räcker det ofta inte att verka i ett enskilt land. Därför bildas det allt fler internationella organisationer. Internationell politik handlar framför allt om...

Länkar om IMF och Världsbanken

Sortera efter:
          

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om några organisationer på den globala politiska scenen. Här får du bl.a. veta mer om G8, G20, OSSE, WTO, World Economic Forum, IMF, IBRD, NATO och Warszavpakten.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad fakta om flera av de största internationella organisationerna på den världspolitiska arenan. Faktan om respektive organisation är indelad i olika ämnesområden. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida som fokuserar på internationel säkerhetspolitik. Här kan du också lära dig mer om internationella organisationer, framförallt om: FN, NATO, OSSE, WTO, WHO och Världsbanken.

Spara som favorit
          

På Kommerskollegiums webbsida hittar du ett handelspolitiskt ABC där du kan söka bland hundratals begrepp och få dem förklarade. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit