L
Tagg
Karta
Karta som visar romarrikets delning år 395 e.Kr, med Västrom till vänster och Östrom till höger.

Romarrikets delning

Omkring 117 e.Kr var romarriket som allra störst. Samma år kom kejsar Hadrianus till makten. Han insåg att det i längden inte skulle gå att utöka romarrikets väldiga områden. Det hade romarna varken pengar eller soldater till. Istället måste kejsarna satsa på att försvara rikets gränser. Hadrianus lät bland annat bygga en 4,5 meter hög och nästan tolv mil lång mur i norra England. Muren skulle ge skydd mot fientliga stammar i norr. 

Efter Hadrianus död 138 e.Kr var det i princip slut med erövringskrigen. Under de kommande århundradena skulle romarna steg för steg tvingas dra sig tillbaka från områden de tidigare erövrat.

ANNONS

ANNONS

Romarriket hade stora utgifter för armén, importen av brödsäd, de många statligt anställda tjänstemännen och de många, stora och dyra skådespelen (främst gladiatorspel). Statens utgifter måste till stor del tas in genom skatter. Nästan all skatt kom från jordbruket. För att få in skatt behövdes det pengar från ett effektivt jordbruk. Men jordbruket började gå sämre och sämre.  Det hade flera orsaker. 

När erövringskrigen upphörde fick romarna inte längre några krigsfångar och därmed heller inte några slavar. Det blev då allt svårare att få arbetskraft till de stora gårdar där jordbruket bedrevs.

Sämre skördar ger mindre pengar

Under 200-talet blev klimatet längs delar av Medelhavet långsamt kallare och torrare. Det ledde till sämre skördar. Perioden kallas ibland för en liten istid.

När skördarna minskade blev det svårare att driva in tillräckligt med skatt och jordbrukarna fick det sämre. Då blev också stadsborna fattigare. De levde ju mest på att handla med det som kom från jordbruket som kött, säd, ull och vin. Efterhand blev städerna också fattigare och förfallet i dem började öka.

Kejsar Diocletianus styrde 284-305. Under hans tid började en tanke växa fram om att romarriket blivit för stort att styra för en person. Kanske var det bättre att dela riket i två delar med var sin kejsare?

Konstantin, romersk kejsare 306-337, döpte kolonin Bysantion vid Medelhavets inlopp till Svarta havet efter sig själv. Staden fick namnet Konstantinopel och blev en andra huvudstad i det romerska riket. Kejsaren slog sig ner i den stad som fått hans namn. Det var ett tecken på att makten i romarriket flyttades österut. 

Romarriket delas

Theodosius var kejsare 378-395. I sitt testamente delade han 395 e.Kr romarriket mellan sina två söner. Sönerna blev kejsare över var sin del. Västrom hade Rom som huvudstad och Östrom hade Konstantinopel. Östrom skulle under namnet Bysans bestå i mer än 1 000 år. Västrom blev inte lika långlivat.

Västrom blev i själva verket allt svagare. För att få tillräckligt med soldater började de västromerska kejsarna hyra krigare från germanska härskare. Men Västrom hade svårt att betala för soldaterna och lockade istället med land. Det innebar att germanska folk fick rätt att bosätta sig inom Västroms gränser i utbyte mot att de försvarade gränserna.

Det gjorde att allt större områden styrdes av germanska härskare. Egentligen skulle de lyda Västroms kejsare, men i verkligheten bildade härskarna egna kungariken. Där kunde de göra som de ville. 

Allt större delar av det västromerska riket togs över av germanska och andra härskare. År 410 lämnade romarna Britannien. 

ANNONS

ANNONS

Rom plundras

Flera gånger gjorde germanerna uppror mot romarna. År 410 plundrade germanfolket goterna under tre dagar i själva staden Rom. Det var första gången på 800 år som en fiende tog sig in i staden. Skräck och misströstan spred sig bland romarna. Skulle hela världen gå under? 

År 455 plundrades Rom igen, denna gång av germanfolket vandalerna. Plundringen var så våldsam att ordet vandaler än idag används för personer som slåss och förstör. 

Den siste kejsaren

Västroms siste kejsare Romulus Augustulus avsattes år 476 av germankungen Odovakar. Det räknas som en av slutpunkterna för den historiska epok som vi kallar antiken och som började omkring 800 f.Kr.

I städerna i det forna Västrom ökade förfallet. Mindre och mindre mat fördes in till städerna. Stadsborna måste flytta ut på landet och själva odla mat för att klara sig. Akvedukterna, de vattenledningar som fört vatten till Rom och andra städer, började rasa samman. 550 e.Kr var Rom till stora delar en stad i ruiner. Där det tidigare hade bott över en miljon människor bodde det nu inte mer än 50 000.

Lång utveckling mot förfall

Västroms fall skedde gradvis. Hadrianus dog år 138 e.Kr. Västroms siste kejsare avsattes 476, alltså 338 år senare. Det är en lika lång tid som om en utveckling i Sverige som slutade 2024 skulle ha börjat år 1686.

Västroms fall innebar att en rad mindre riken bildades i västra Europa. Gränserna mellan vår tids europeiska stater går i många fall tillbaka på gränserna mellan romerska provinser. Det gäller t.ex. Spanien, Frankrike, Nederländerna och Belgien

En lång rad av Europas stora städer är grundade av romarna, exempelvis London, Wien, Köln, Frankfurt och Budapest.

ANNONS

När Rom stod på sin höjdpunkt omkring 100 e.Kr var staden centrum för ett nät av handelsvägar som sträckte sig från Britannien till Kina. Exempelvis kom det kryddor, korall och juveler från Indien och silke från Kina. Från Östersjökusten kom bärnsten och Syrien levererade glas. 

Den romerska freden Pax Romana gjorde handelsvägarna säkra. På Medelhavet fanns få pirater vilket gjorde att handelsmännen vågade ta större risker. Sedan Västrom försvagats orkade romarna inte längre upprätthålla freden och hålla rövare och pirater borta. Det blev osäkrare att transportera varor och handeln i Europa gick tillbaka. Därmed blev ekonomin sämre. Det skulle ta många århundraden innan handeln i Europa blev lika omfattande igen.

Romarrikets språk latin blev den katolska kyrkans och de lärdas språk. Vetenskapsmän från olika länder som inte förstod varandra kunde samtala på latin, ungefär som vi använder engelskan i vår tid. Inom medicin används fortfarande latin, bland annat för att beteckna kroppens olika delar.

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: Diocletianus påbörjade romarrikets delning

LÄS MER: Kristendomen blir romersk statsreligion

LÄS MER: Rom plundras - det romerska imperiet i väst faller samman

LÄS MER: Varför gick romarriket under?

LÄS MER: Östromerska riket

 

FÖRFATTARE

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till romarrikets delning.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Romarrikets delning

M

De romerska kejsarna

av: Kaj Hildingson
2022-06-01

Efter mordet på Julius Caesar och hans adoptivson Octavianus blivit kejsare - med titeln Augustus - hade Rom fått en egen härskarsläkt. De strider om makten som tidigare utkämpats bland romarrikets ädlingar kom nu att utkämpas inne i den kejserliga familjen. Segraren i maktkampen var inte alltid bäst lämpad till kejsare. Maktkampen fördes med list, intriger och ibland gift. Det var ett högt spel, ofta med livet som insats. Men vinsten - kejsartronen - ansåg många vara värd att spela om...

+ Läs mer

M

Diocletianus påbörjade romarrikets delning

av: Daniel Rydén
2021-10-01

När general Diocles från Dalmatien utropades till kejsare år 284 stod det romerska riket på randen till sammanbrott. Längs hela den nordliga gränsen pågick strider med germanska folk. I Nordafrika hade olika lokala stammar visat tecken på att göra uppror. I öster hotade det nypersiska riket. Och överallt inom själva riket pågick oroligheter som krävde militära insatser. Allt detta kunde inte hanteras av en person, från en enda huvudstad. Riket måste delas. Så resonerade Diocletianus...

+ Läs mer

S

Kristendomen blir romersk statsreligion

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-03-14

Under 300-talet ändrades situationen radikalt för de kristna. Från att ha varit utsatta för förföljelse fick de inte bara rätt att utöva sin religion (år 313), utan blev år 380 den enda tillåtna religionen i det romerska riket. Kristendomen blev statsreligion...

+ Läs mer

M

Rom plundras - det romerska imperiet i väst faller samman

av: Magnus Västerbro
2017-09-13

Under ett par heta augustidagar år 410 går världen under. Så verkar det i varje fall för de som är där, i närheten eller som efteråt får höra talas om vad som hänt. Rom - den eviga staden och hjärtat i det imperium som dominerat den kända världen så långt tillbaka - hade erövrats och plundrats...

+ Läs mer

M

Varför gick romarriket under?

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-15

År 476 avsattes den siste kejsaren Rom, vilket brukar markera slutet på den antika epoken. Romarriket hade då funnits i nästan tusen år. I den här artikeln presenteras några av orsakerna till romarrikets undergång...

+ Läs mer

M

Folkvandringarna som de brukar skildras

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-08

I den här texten kan du läsa om folkvandringstidens mest kända folk såsom hunnerna, västgoterna (visigoterna) och vandalerna. Artikeln innehåller också material som kan användas som en källkritisk övning...

+ Läs mer

Länkar om Romarrikets delning

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS