Mellankrigstiden - från demokrati till diktatur

Mellankrigstiden präglades av en kraftig konjunktursvängning mellan det "glada 1920-talet" och den efterföljande "stora depressionen" som utlöstes av börskraschen i USA 1929. Den ekonomiska utvecklingen påverkade även det politiska klimatet i Europas länder. Detta fick ödesdigra konsekvenser då diktatur infördes i flera av de europeiska staterna.
M

Adolf Hitler, här under en invigningsceremoni till vinter-OS i Tyskland 1936.

Hyperinflation i Tyskland

Den demokratiska Weimarrepubliken bildades 1919, men redan från första början hade den unga demokratin många fiender. Den politiska utvecklingen blev därför stormig i det Tyskland som växte fram efter första världskriget.

Den främsta orsaken till att den nya regeringen hade svårt att styra landet efter folkets vilja, var att Tyskland hade dragit på sig enorma skulder i form av ett krigsskadestånd som nu skulle betalas.

Tyskland tillhörde förlorarna i första världskriget och fick som straff betala ett enormt krigsskadestånd till segermakterna Frankrike, Storbritannien och USA.

ANNONS

ANNONS

För att få fart på utbetalningarna ockuperade franska trupper det tyska Ruhrområdet där en stor del av Tysklands viktiga industrier låg.

Det stora krigsskadeståndet blev en tung börda för den tyska ekonomin. Tyskland var utblottat efter de tunga och kostsamma krigsåren och kunde inte betala de enorma summorna som krävdes i krigsskadestånd.  Den nya regeringen försökte att lösa problemet genom att trycka upp mera sedlar att betala med. Men det ledde istället till en okontrollerad skenande inflation.

Den ekonomiska utvecklingen under mellankrigstiden kan sättas samman med övergången från demokrati till diktatur i många av Europas länder. Här ses Italiens diktator Benito Mussolini som tittar till ett statligt finansierat arbetsprojekt.

Till slut blev situationen ohållbar. Då gick det 4 000 000 000 000 pappersmark (i sedlar) på en dollar. Ett vanligt frimärke kostade hundratals miljoner mark. De pengar människor sparat blev helt värdelösa. Det blev omöjligt att sälja hus och det lönade sig inte att arbeta.

År 1924 rådde hyperinflation. Samma år framträdde nazisterna för första gången.

Det glada tjugotalet i USA

I USA gick däremot ekonomin bra under 1920-talet. T-Forden blev nu en symbol för både snabb modern produktion och materiellt välstånd.

Människorna hade fått mer fritid och i samband med det växte nöjesindustrin fram på allvar med film, musik och mode. Dessa år brukar i USA kallas för "The Roaring Twenties" (det glada tjugotalet).

I oktober 1929 föll börskurserna kraftigt på Wall Street i New York. Det blev inledningen till en långvarig depression i hela den kapitalistiska världen med fallande produktion och massarbetslöshet som följd.

ANNONS

ANNONS

Från demokrati till diktatur i Tyskland

I samband med 1930-talets ekonomiska kris växte i Tyskland det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) till landets största parti.

År 1933 fick Adolf Hitler (NSDAP:s partiledare) i uppdrag att bilda regering.

Börskraschen 1929 skulle komma att kasta mörka skuggor över världsekonomin långt in på 1930-talet då den banade väg för nazisternas maktövertagande i Tyskland.

Efter maktövertagandet fängslade Hitler sina motståndare och nazistpartiet blev hädanefter det enda tillåtna partiet.

Nazismen byggde på rastänkande och den starkares rätt. Alla skulle underordna sig staten. Hela det tyska folket indoktrinerades (inlärdes) i den nazistiska ideologin. Många vanliga tyskar stödde Hitlers tankar, med andra grupper som kommunister, romer, judar och homosexuella stöttes ut ur gemenskapen.

Hitler bryter mot Versaillesfördraget

Under 1930-talet drog Frankrike tillbaka sina trupper från det tyska Ruhrområdet. Men Tyskland skulle enligt Versaillesfördraget (eller Versaillesfreden) inte heller få placera några egna soldater i Ruhrområdet. Området skulle vara demobiliserat (fritt från militära inslag).

En av de saker som Adolf Hitler och nazisterna kritiserade mest var Versaillesfreden. Nazisterna ansåg att fredsavtalet som undertecknats i Versailles 1919 var förnedrande och ovärdigt för Tyskland.

När Hitler kom till makten 1933 återinförde han därför genast allmän värnplikt. Detta var helt i strid med Versaillesfördraget. Samtidigt inleddes en kraftig upprustning av den tyska flottan och flygvapnet.

Strax därefter, 1935, gick tyska trupper in i det demilitariserade Ruhrområdet. Hitler spände nu sina nybyggda tyska muskler för omvärlden.

ANNONS

ANNONS

"The New Deal" räddar ekonomin i USA

l USA försökte president Franklin D Roosevelt komma tillrätta med den omfattande lågkonjunkturen. Detta gjordes i början av 1930-talet genom en politisk satsning som kallades för "The New Deal", vilket betyder "den nya given" (syftar på en ny hand med kort i t.ex. poker).

The New Deal gick ut på att få fart på ekonomin genom att stimulera efterfrågan med hjälp av statliga investeringar. Detta gjordes i form av stora statliga projekt som skapade många jobb och därmed ökade köpkraften hos folket, vilket i sin tur ledde till att företagen kunde sälja mer och anställa fler.

Högerdiktaturer på frammarsch i Europa

l Europa förde de flesta regeringarna en mera passiv politik. Under mellankrigstiden växte därför högerdiktaturer fram i en rad europeiska länder vid sidan av nazistregimen i Tyskland (1933).

I Italien grep 1925 en fascistisk regim makten under ledning av Benito Mussolini, men Nazityskland och Italien var bara några av många diktaturer i Europa under mellankrigstiden.

Andra länder som lät införa diktatur är: Ryssland (1917) Ungern (1920), Spanien (1923-1930, 1938), Turkiet (1923), Litauen (1926), Portugal (1926), Jugoslavien (1929), Österrike (1933), Bulgarien (1934), Estland (1934), Lettland (1934), Grekland (1936), Rumänien (1938) och Tjeckoslovakien (1939, genom Tysklands erövring av landet då demokratin krossades).

När andra världskriget stod för dörren 1939 hade demokratin bara överlevt i USA, Västeuropa och Norden. I de andra länderna i Europa, där demokratin inte rotat sig under en längre tid, hade diktaturerna kommit tillbaka.

Av Europas alla diktaturer urskilde sig främst två stora totalitära regimer som bland annat hade som mål att förändra världen. Den ena var Nazityskland, som nämnts ovan. Den andra var den kommunistiska diktaturen i Sovjetunionen.

ANNONS

ANNONS

Sovjetunionen blir en stormakt

I början av 1920-talet var Sovjetunionen ett imperium i ruiner. Befolkningen svalt och ekonomin hade kollapsat. Då avbröts försöken att införa en socialistisk planekonomi. Istället gav man återigen ett ökat spelrum åt de fria marknadskrafterna och privat ägande ("Den nya ekonomiska politiken"- NEP).

1924 dog Lenin som hade varit landets obestridda ledare sedan ryska revolutionen 1917. I den efterföljande maktkampen segrade Josef Stalin i slutet av 1920-talet.

När Stalin 1929 manövrerat ut sina motståndare i kommunistpartiet lade han radikalt om politiken. All privatägd jord (då 94 % all jord) skulle nu överföras till staten och hamna i "allmän ägo". Denna tvångskollektivisering av jordbruket drabbade de flesta bönderna mycket hårt. Miljontals människor dog av svält i samband med tvångskollektiviseringen.

Böndernas nya kollektivjordbruk tvingades leverera livsmedel till staten för låga priser. Staten kunde därefter öka på priserna och sälja varorna vidare. Vinsten från jordbruket satsade Stalin på industrin.

Industrin - särskilt den tunga industrin - byggdes nu ut i massiv skala efter utarbetade femårsplaner. Industriproduktionen tredubblades under 1930-talet, men till oerhörda kostnader och lidande för människorna.

Gulag

Gulag (efter den ryska förkortningen för ”Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger) var namnet på det jättelika system av tusentals arbetsläger som byggdes upp i Sovjetunionen. Gulaglägren placerades ofta i otillgängliga områden som t.ex. i Sibirien. Dit skickades alla som kritiserade kommunistpartiet eller som staten ansåg vara allmänt opålitliga.

Holodomor: terrorhungersnöden i Ukraina åren 1932-1933

En stor svältkatastrof krävde miljontals liv i Sovjetunionen från hösten 1932 till sommaren 1933. Värst drabbades ukrainska socialistiska republiken, som kallades Sovjetunionens kornbod och vars jordbruksmarker var kända som särskilt bördiga. Naturliga faktorer, som missväxt, spelade en viss roll i svälten. Men det var de sovjetiska myndigheternas agerande, under ledning av Josef Stalin, som ledde till att svältkatastrofen blev så omfattande. I Ukraina dog omkring 3 miljoner människor av svält; där ses katastrofen idag som ett folkmord. Svälten 1932-1933 är i Ukraina känd som Holodomor.

LÄS MER: Holodomor

LÄS MER: Gulag

LÄS MER: Kommunistiska brott mot mänskligheten
 

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Mellankrigstiden

LÄS MER: Hitlers väg till makten (artikelserie)

LÄS MER: Nazisterna tar makten i Tyskland

LÄS MER: Weimarrepublikens uppgång och fall

LÄS MER: Orsaker till hyperinflationen i Tyskland 1923

PODCAST: Hitlers och nazisternas väg till makten

Användbara begrepp

Mellankrigstiden: Benämningen på perioden 1918-1939, det vill säga tiden mellan första världskrigets slut och andra världskrigets utbrott.

Weimarrepubliken: Det demokratiska Tyskland som skapades på segermakternas begäran vid Versaillesfreden 1919. Statsskicket präglades av politisk instabilitet som förvärrades av flera politiska mord och kuppförsök. I samband med börskraschen i New York 1929 och den efterföljande ekonomiska depressionen som drabbade Tyskland särskilt hårt, blev den ekonomiska och politiska situationen i Tyskland ohållbar. Krisen utnyttjades av nazisterna som kunde ta över makten 1933.

Hyperinflation: Okontrollerad extrem inflation.

Versaillesfreden: Ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen. Fredsfördraget blev extremt hårt för Tyskland som tvingades betala ett enormt krigsskadestånd och förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden och avstå alla sina kolonier.

Femårsplan: Statligt fastställda ekonomiska planer som användes av kommunistpartiet i Sovjetunionen. Här framgick vad som skulle produceras inom vissa brancher och hur mycket som fick tillverkas. Planerna gällde i fem år och gick inte att ändra. Det dynamiska samspelet mellan "tillgång och efterfrågan" var inte intressant i en femårsplan eftersom kommunistpartiet ansåg sig veta vad folket och näringslivet behövde.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas perioden för mellankrigstiden?
   
 2. Nämn några stora händelser som påverkade den.
   
 3. Vad var problemet med den ekonomin i Tyskland efter första världskriget?
   
 4. Beskriv vad "The Roaring Twenties" var och hur ekonomin i USA skilde sig från Tysklands.
   
 5. Ge exempel på hur hyperinflationen påverkade människors vardagsliv i Tyskland.
   
 6. Vad är "The New Deal" och hur påverkade det ekonomin i USA?
   
 7. resonera kortfattat kring hur NSDAP (nazisterna) kunde bli så starka i Tyskland.
   
 8. Nämn några andra länder som införde diktatur under mellankrigstiden.
   
 9. Beskriv hur högerdiktaturer och kommunistiska regimer skiljde sig åt under mellankrigstiden.
   
 10. Vad var "Den nya ekonomiska politiken" (NEP) och varför infördes den i Sovjetunionen?
   
 11. Vad var syftet med Stalins tvångskollektivisering av jordbruket och vilka konsekvenser fick det?

Fundera på:

 1. Varför var vissa länder mer benägna att gå mot diktatur snarare än att behålla en demokratisk regering under mellankrigstiden?
   
 2. Resonera kring hur den ekonomiska situationen i ett land kan påverka det politiska klimatet.

Ta reda på:

 1. Vad var Versaillesfördraget och hur påverkade det relationerna mellan länderna efter första världskriget?
   
 2. Vilka ekonomiska och sociala faktorer bidrog till nazisternas framväxt i Tyskland, utöver det som nämnts i texten?
   

 

Litteratur:
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet. LiberAB, 2003.
Ian Kershaw, Hitler. En biografi, Bonnirs Förlag, 2010.
Simon Sebag Montefiore, Den Röde Tsarens Hov, Prisma, 2004.


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Senast uppdaterad: 1 november 2023
Publicerad: 12 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Rösträttsaktivister

Demokratin och välfärdens motor

Under den första hälften av 1900-talet upplevde folkrörelserna sin storhetstid. Demokratins...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
Fira demokratin, PR-bild

Demokratin idag och i början av 1900-talet

Vilka ska få vara med och bestämma och vad ska medborgarna styra över? Dessa frågor är lika...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

S

Nazisterna tar makten i Tyskland

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och...

M

Revolutionen i Stockholm som inte blev av

Våren 1917 var Sverige bara en gnista ifrån en explosion. Eftersom regeringen vägrat att under det...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Demokratins historia

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt. Demokrati betyder att det är folket som styr. Den moderna...

Relaterade taggar

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Sedel

Inflation

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare...

Hi
Fattig familj

Den stora depressionen

Den stora depressionen är en benämning för den ekonomiska kris som drabbade USA efter börskraschen...

Hi
Neonskyltar i 1920-talets Los Angeles.

Det glada tjugotalet

Det glada tjugotalet (eller 20-talet) är en benämning på den högkonjunktur och kulturella...

Hi
Karta

Gulag

Gulag är en förkortning för den myndighet i Sovjetunionen - Glavnoe Upravlenie Lagerej (...

Hi
Soldat vid ett kors.

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin...

Hi
Konjunktur

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi.En...

Hi
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Hi
Blodiga kommunistsymboler

Kommunistiska brott mot mänskligheten

Begreppet ”kommunistiska brott mot mänskligheten” brukar beteckna en samling av liknande handlingar...

Hi
Konfiskering av mat

Holodomor

Holodomor (ukrainskt ord, ”att döda genom svält”) är benämningen av den medvetet frammanade svälten...

Hi
Stalin

Stalins utrensningar

Stalins utrensningar som även har kallats ”stora utrensningen” eller ”stora terrorn” var massiva...

Hi
Hitler ger direktiv.

Andra världskrigets orsaker

Andra världskriget (1939-1945) är det största och mest omfattande krig som någonsin utkämpats på...

Hi
Wall Street 1929

Börskraschen 1929

1928 rådde en mycket positiv framtidstro i USA. Kanske har tillvaron aldrig upplevts så...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Folkomröstningar i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-12

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om folkomröstningar i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Europeiska unionen (EU)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-18

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Europeiska unionen. Hur bildades EU? Hur bestäms nya lagar i EU? Vad är skillnaden mellan kommissionen och ministerrådet?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Liberalismens ideologi

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om liberalismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

+ Lyssna