M
Tagg
Massaker
Demonstrerande arbetare mejas ner av tsarens soldater intill Vinterpalatset.

Ryska revolutionens orsaker

Den ryska revolutionen 1917 bestod egentligen av två större händelser som skedde i Ryssland samma år: februarirevolutionen och oktoberrevolutionen.

Februarirevolutionen

I februari 1917 (i mars enligt den nutida kalendern) gick de ryska arbetarna ut i strejk för att protestera mot det rådande läget. De ryska krigsinsatserna under första världskriget gick dåligt samtidigt som det rådde hungersnöd i landet. Den ryske tsaren Nikolaj II valde att sätta in militären mot de strejkande arbetarna i S:t Petersburg vilket resulterade i att många av arbetarna sköts till döds.

ANNONS

ANNONS

Ett flertal soldater som ville ha politisk förändring i Ryssland deserterade och anslöt sig till folkmassan. När även tsarens närmaste ministrar tog avstånd från hans politik valde Nikolaj II att abdikera.

Oktoberrevolutionen

I stället installerades nu en provisorisk regering som även den hade ett svagt stöd hos folket. Denna provisoriska regering avsattes i oktober 1917 (i november enligt den nutida kalendern) av Vladimir Lenin och bolsjevikerna (en revolutionär förgrening av det ryska socialdemokratiska partiet). Lenin var då ganska nyligen hemkommen från en längre exil i Schweiz. Året efter revolutionen avrättades tsarfamiljen på Lenins order.

I förlängningen ledde dessa händelser 1917 först till ett blodigt inbördeskrig mellan bolsjevikerna (de röda) och revolutionens motståndare (de vita). Efter att de röda segrat i inbördeskriget bildades Sovjetunionen (1922).

Nedan sammanfattas de viktigaste orsakerna till den ryska revolutionen, vars följder kom att påverka inte enbart befolkningen i Ryssland, utan även den politiska utvecklingen i Europa och i stora delar av världen under merparten av 1900-talet.

Varför blev det revolution?

De främsta bakomliggande orsakerna till den ryska revolutionen var:

  • Ett eftersatt jordbruk och missnöje bland befolkningen
  • De ryska krigsinsatserna under första världskriget och hungersnöd
  • Enorma klasskillnader och utbredd fattigdom

Ett eftersatt jordbruk och missnöje bland befolkningen

Merparten av den ryska befolkningen var under 1800-talet och början av 1900-talet bönder och levde i fattigdom på sina små gårdar. Utvecklingen skedde långsamt i Ryssland till skillnad mot i många andra europeiska länder såsom Storbritannien och det Tyska riket. Den ryska livegenskapen avskaffades så sent som 1861, och tsarens Ryssland var ett samhälle präglat av stora skillnader mellan fattiga och rika. Bönderna svalt samtidigt som den ryska adeln och tsarfamiljen levde i extrem lyx (jämför med orsaker till franska revolutionen).

Trots att bönderna i Ryssland inte var livegna efter 1861 så ägde de inte jorden individuellt. Istället var jordegendomarna sammankopplade till byn (Miren). Detta var ett kollektivt ägande som många bönder inte var nöjda med då systemet ofta var både orättvist och ineffektivt. De ville se att en jordbruksreform genomfördes. Men tsaren tog ingen hänsyn till böndernas önskan.

ANNONS

ANNONS

De ryska krigsinsatserna under första världskriget och hungersnöd

Ryssland gick in i första världskriget redan i augusti 1914 då kriget startade. Den ryska befolkningen som redan då var svårt prövad av fattigdom fick det därmed ännu sämre ställt, särskilt eftersom de ryska krigsinsatserna överlag gick dåligt. Det var framförallt bönderna och arbetarna som fick betala den ryska inblandningen i kriget med höjda skatter och omkring 1,7 miljoner döda soldater (se lista).

Samtidigt som kriget gick allt sämre uppstod en svår hungersnöd i Ryssland under vintern 1916-1917, vilken krävde tusentals människors liv. Tsaren hade dock inga planer på att avsluta de ryska krigsinsatserna. Detta väckte en enorm ilska hos den svältande ryska befolkningen samtidigt som många soldater var trötta på kriget.

Enorma klasskillnader och utbredd fattigdom

Ryssland började industrialiseras senare än länderna i Västeuropa och under slutet av 1800-talet växte en rysk arbetarklass fram i ett samhälle präglat av enorma klasskillnader. Alla krav från arbetarna om bättre arbetsförhållanden och livsvillkor förtycktes av tsaren och den styrande eliten. I kombination med den utbredda fattigdomen i Ryssland var det många arbetare och bönder som fann hopp i den revolutionära skriften Kommunistiska manifestet, skrivet 1848 av de båda tyska tänkarna Karl Marx och Friedrich Engels.

Kommunistiska manifestet som spreds bland arbetarklassen i många europeiska länder under 1800-talets sista decennier, var totalförbjuden i Ryssland. Tsarens hemliga polis grep alla som ägde ett exemplar av manifestet. Det hindrade dock inte den växande ryska arbetarklassen från att diskutera och ta till sig idéer från Marx och Engels, enligt vilka en revolution mot de härskande klasserna var den enda lösningen för att uppnå det klasslösa samhället.
 

avgränsare


Utlösande orsaker

Som de ovanstående punkterna tydligt visar fanns det flera orsaker bakom den ryska revolutionen. De dåliga ryska krigsinsatserna under första världskriget i kombination med hungersnöd kopplat till tsarens ovilja att dra ut Ryssland ur konflikten och i stället lösa de stora inrikesproblemen i Ryssland, bör ses som den yttersta faktorn.

ANNONS

ANNONS

Århundraden av fattigdom och förtryck under tsarväldet samt en framväxande rysk arbetarklass, inspirerad av de marxistiska idéerna om arbetarnas rättigheter och om revolution som lösning på orättvisorna, gjorde sitt till.

Lenin och bolsjevikerna som avsatte den provisoriska regeringen i samband med oktoberrevolutionen 1917 och senare utropade Sovjetunionen (1922), använde sig av de marxistiska idéerna för att vinna anhängare. Detta lyckades de också med då Rysslands bönder och arbetare ville se en förändring av samhället. Försent insåg den ryska befolkningen att Lenins vision om ett klasslöst samhälle istället övergick i ett samhällssystem uppbyggt på kontroll och terror.

LÄS MER: Ryska revolutionen

LÄS MER: Ryska revolutionens följder

LÄS MER: Lenin och bakgrunden till oktoberrevolutionen 1917

PODCAST: Orsaker till den ryska revolutionen


FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om den ryska revolutionens orsaker.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
01 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ryska revolutionens orsaker

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Ryska revolutionens orsaker

S

Lenin och bakgrunden till oktoberrevolutionen 1917

av: Carl-Henrik Larsson
2022-10-23

Vladimir Lenin och bolsjevikerna tog makten i Ryssland genom oktoberrevolutionen 1917, en händelse som egentligen ägde rum i november enligt den nya kalendern. Vad många inte känner till är att Lenin innan revolutionen befann sig i exil i Schweiz, och att det var på Café Odeon i Zürich som Lenin höll sig uppdaterad om världshändelserna genom de dagstidningar som där fanns att läsa...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Östfronten under första världskriget

av: Carsten Ryytty
2014-06-22

Kriget på östfronten hade inte samma avgörande betydelse under första världskriget som under andra världskriget. Striderna i öst påverkade ändå till viss del krigets utgång, men fick framförallt en enorm inverkan för den fortsatta politiska utvecklingen i Ryssland, som senare blev Sovjetunionen, under större delen av 1900-talet...

+ Läs mer

Podcast om Ryska revolutionens orsaker

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den ryska revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den ryska revolutionen. Vad var egentligen den ryska revolutionen och vilka orsaker låg bakom händelserna?

+ Läs mer

Länkar om Ryska revolutionens orsaker

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS