Historien bakom Nationernas förbund och Förenta nationerna

Efter första världskriget började stämningar göra sig hörda som förespråkade mänskliga rättigheter och en demokratisering av Europa. Man ville inte ha mer krig och skapade därför en organisation som skulle kunna förhindra detta i framtiden - Nationernas förbund (NF).
S

Internationell rätt är främst en sammanfattning av de regler som gäller eller anses gälla mellan stater. Internationell rätt består i sin tur bl.a. av folkrätten som behandlar folkliga rättigheter inom staternas gränser.

Nationernas förbund

Allt fler internationella frågor knöts därefter till Nationernas förbund, t.ex. arbetsrätt, minoriteters rättigheter - det fanns massor av minoritetsgrupper i mellankrigstidens Europa som bodde på ”fel plats” och blev diskriminerade. Man såg att detta var ett problem och lyckades skapa ett traktat om minoriteters rätt som slöts i ett multilateralt avtal (undertecknat av många länder). Det övergripande syftet var att förhindra att fler stora krig bröt ut i Europa. Det var här som idén om en global organisation som skulle värna om mänskliga rättigheter föddes.

Men Nationernas förbund fick ingen framgång inom det internationella systemet. Detta berodde främst på tre faktorer:

1. Ekonomiskt: Den ekonomiska världskrisen på 1930-talet gjorde att många länder i första hand var tvungna att tänka på sin egen överlevnad.

2. Politiskt: USA gick aldrig med i NF. Storbritannien och Frankrike fick därför för stor makt vilket inte andra stater gillade.

3. Moraliskt: Europa upplevde en demokratisk kollaps i samband med fascismens och nazismens intåg och den efterföljande Förintelsen.

ANNONS

ANNONS

Förenta nationerna

Efter andra världskriget och Förintelsen insåg världens stater att det var nödvändigt att skapa en fungerande global organisation som värnade om freden och de mänskliga rättigheterna. 1945 bildades därmed Förenta nationerna (FN).

FN fick från början fyra huvuduppgifter:

1. Att rädda kommande generationer från krig. FN:s säkerhetsråd fick avgörande beslutsrätt i dessa frågor.

2. Etablera internationell rätt.

3. Främja social utveckling och förbättra levnadsstandarden för världens folk. (Efter krigsslutet fanns en positiv framtidstro.)

4. Att få världens stater att åter bekräfta tron på de mänskliga rättigheterna. (Det fanns ingen global enighet i frågan, så FN fick i uppdrag att utveckla detta.)

1948 tillkännagav FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna som baserades på individens rättigheter. Detta var något nytt eftersom det innebar individens rättigheter inom staten och därför minskade statens suveränitet. En stat kunde nu inte längre agera precis som den ville inom sina gränser om den bröt mot de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna har därför påverkat suveränitetsprincipen (se ovan) och lett till en stor omsvängning inom internationell rätt.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är i sig inte juridiskt bindande utan fungerar istället som ett målsättningsdokument som talar om för världens stater hur de bör göra.

ANNONS

ANNONS

Världens stater bestämmer själva om de vill vara med

Världens länder får enligt traktaträtten själva bestämma om de vill skriva under FN:s olika konventioner (juridiskt bindande avtal) om olika ämnen. FN har idag sju stora konventioner slutna till de mänskliga rättigheterna, till vilka det är kopplat ett övervakningsorgan. Länder som skrivit på de sju konventionerna måste rapportera till FN med jämna mellanrum. Det är även upp till andra länder att påverka att konventionerna följs. Detta kan bland annat göras via internationella påtryckningar av olika slag.

Men det är tyvärr inte alltid som internationella påtryckningar hjälper. Detta gäller särskilt när krig uppstått. Det är därför extra viktigt att det finns regler som värnar om människors rättigheter även i krig. Denna viktiga del inom det internationella rättssystemet regleras av den s.k. folkrätten.

LÄS MER:
Nationernas förbund

LÄS MER: Förenta nationerna

LÄS MER: FN:s historia - vägen till bildandet av FN

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Första världskrigets följder

 

Litteratur:
Robert Jackson m.fl., Introduction to International Relations - Theories and approaches, Oxford University Press, 2002
Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, Studentlitteratur, 2004
Helena Lindholm Schulz, Krig i vår tid, Studentlitteratur, 2002
Lars Eriksson m.fl., FN - Globalt uppdrag, FN-förbundet, 2005
 

Text: Robert de Vries (red)

Senast uppdaterad: 4 februari 2021
Publicerad: 2 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S

Medborgaren och medborgarskapet - en historisk resa

I januari 1793 ställdes ”medborgare Louis Capet” inför rätta i Paris. Han befanns skyldig till...

M

Humanismen - fördjupning

Humanismen är mer en tankeströmning än en heltäckande livsåskådning. Historiskt har den haft stor...

M

President Kennedy - mordgåta med frågetecken

Alla som kommer i kontakt med USA:s kultur stöter förr eller senare på förkortningen JFK. Så kallas...

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under...

ANNONS

Ämneskategorier

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

FN-historia och FN-insatser

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget...

Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades...

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin...