L

Katolska kyrkans sakrament

Ordet sakrament betyder "helig handling". Inom den katolska kyrkan finns det sju sakrament. Enligt katolsk tro har Gud gett människorna särskilda tecken på sin närvaro. Det är dessa synliga tecken som kallas sakrament.
Bild:

Dopljus i en katolsk kyrka. Dopet är det viktigaste av sakramenten.

Dop

Dopet är det första och viktigaste sakramentet. Det är genom dopet som människan föds till ett nytt liv och blir medlem i kyrkan. Genom dopet föds man till det nya livet med Kristus. När en präst döper öser han vatten över barnets panna tre gånger i form av kors och säger: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”. Det är också nu föräldrarna lovar att ansvara att barnet får växa upp i kyrkans tro.

Konfirmation

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Det innebär att man vill fortsätta sitt vuxna liv i kyrkan. Vid denna högtid tecknar biskopen ett kors med helig olja på konfirmandens panna. I Sverige konfirmeras katoliker vid 15-års ålder.

Nattvard

Nattvarden kallas Altarets sakrament och är höjdpunkten i mässan. Nattvarden firas varje dag i kyrkan. Under ritualen symboliserar brödet och vinet Jesu kropp och blod. Genom att ta nattvarden tar man emot Jesu själv.

Viktiga begrepp

Ritual/Rit: Speciell handling med religiös betydelse som ofta utförs i en speciell ordning, t.ex. bröllop, begravning, bön, ceremonier osv.

Sakrament: Kristendomens mest centrala heliga handlingar. Sakramenten innefattar därför kristendomens viktigaste riter och ceremonier.

Bikt

Bikt innebär att man bekänner för prästen de synder man begått. Det händer ganska ofta att katolikerna går till prästen för att bikta sig. Efter bikten kan prästen uppmana den som biktar sig att göra bot, att rätta till något eller på annat sätt sona det fel personen har gjort.

Bikten sker ofta i en biktstol. Den består av två bås som är åtskilda av en vägg med en liten öppning. Ibland finns det ett skynke i öppningen så att den som biktar sig ska kunna vara anonym. Prästen har tystnadsplikt och får inte avslöja något som har kommit fram vid bikten.

Äktenskap

Äktenskapet är ett sakrament ”sammanfogat av Gud”. Av den anledningen kan kyrkan inte välsigna ett nytt äktenskap som ingås efter skilsmässa. Men en kyrklig domstol kan på begäran undersöka om ett tidigare äktenskap varit giltigt eller inte. Om äktenskapet ingåtts under tvång kan man få äktenskapet ogiltigförklarat.

Om en katolik har skilt sig utan kyrkans tillåtelse är han eller hon utestängd från de övriga sakramenten.

Prästvigning

Prästvigningen är ett av sakramenten. Invigningen sker i samband med en mässa. En biskop lägger händerna på den blivande prästens huvud och inviger honom. Genom prästvigningen får prästen fullmakt att leda mässan och förmedla de olika sakramenten till församlingen. Katolska präster får inte bilda familj utan ska leva i sexuell avhållsamhet. Det kallas celibat.

De sjukas smörjelse

De sjukas smörjelse kallades tidigare för den ”sista smörjelsen”. När någon katolik blir svårt sjuk och döden närmar sig kan han eller hon få denna smörjelse av prästen. Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke att denne ska klara sitt lidande och tillfriskna.

Uppgifter och frågor

 1. Vad betyder ordet sakrament?
   
 2. Vad innebär det?
   
 3. Vilka är sakramenten?
   
 4. Vad händer vid dopet?
   
 5. Vad händer under nattvarden?
   
 6. Vad innebär bikten och vad händer sen?
   
 7. Nämn fakta om äktenskapet.
   
 8. Nämn något om prästerna.
   
 9. Vad innebär den sista smörjelsen?

 

 Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 07 september 2015