M
Tagg
Horoskop
Exempel på ett horoskop.

Astrologi

Astrologi (inkl. horoskop) är en lära och en metod - spådomskonst - som går ut på att förutsäga en människas framtida öde (samt ibland personlighet) med hjälp av hur himlakropparna rör sig på himlavalvet. Enligt astrologin har himlakropparnas rörelser inflytande över våra liv på jorden. Människors öde bestäms redan vid födseln och kan utläsas med hjälp av horoskop vilka tar hänsyn till solens, månens och planeternas ställning vid födelseögonblicket.

Astrologin övergick tidigt i Babylonien och Assyrien till en slags systematisk vetenskap. Ur denna vidareutvecklades därefter astronomin.

ANNONS

ANNONS

Astrologi och astronomi var intimt sammankopplade ända fram till den vetenskapliga revolutionens genombrott på 1600-talet. Den nya världsbild som då hade växt fram omöjliggjorde astrologins fortsatta existens som seriös vetenskap.

Astrologi har sedan urminnes tider också ofta varit sammanlänkat med religion. Både inom hinduismen och buddhismen förekommer ibland inslag av astrologi. Vissa av de nyreligiösa rörelserna som finns idag (främst inom New Age) använder eller hämtar inspiration från astrologin.

Fördjupning

Försöken att tolka sambandet mellan himlakropparnas rörelser och människans öde kallas astrologi. Denna är en ockult vetenskap som studerar dolda, kosmiska krafter. Astrologer fanns i de forntida högkulturerna vid Eufrat och Tigris och i Kina, Indien och Egypten.

Grunden för astrologin är att man tänker sig universum som en organisk helhet som flödar av energi. Samma krafter som verkar i kosmos finns också i människan. Det råder ett sammanband mellan himlakropparnas rörelser och människors öden. Dagens astrologer är dock noga med att påpeka att människans öde inte är blint förutsägbart. Astrologin kan säga något om en människas bestämmelse och om hennes förutsättningar i livet, men hon har sin fria vilja att välja väg i tillvaron.

Astrologin utgår från jorden som centrum och räknar med solen, månen och åtta planeter. Genom att studera dessa himlakroppars rörelser och inbördes läge vid olika tillfällen, anser sig astrologerna kunna förutsäga händelser på jorden och i enskilda människors liv. Detta kallas att göra horoskop. En persons horoskop är en avbild av himlavalvet vid den tidpunkt hon föddes och från den plats där hon föddes.

På himlavalvet finns tolv stjärnbilder som har betydelse för astrologin. Tillsammans bildar de en krets, zodiaken, eller djurkretsen. Solen, månen, planeterna och zodiakens tolv tecken har givits olika karaktärer. De anses representera vissa funktioner eller symbolisera olika egenskaper. Solen är det centrum kring vilket allt kretsar. Den representerar då också vårt eget centrum, jaget. På så sätt manifesteras tanken att det finns en samstämmighet mellan det största, makrokosmos, och det minsta, mikrokosmos. Under ett år går jorden ett varv runt solen. Från jorden ser det ut som om solen går igenom alla tecknen i zodiaken. Det tecken som solen står i vid en persons födelse sägs vara den personens stjärntecken. När man ställer horoskop är detta tecken den viktigaste faktorn.

Astrologen studerar hur olika stjärntecken och andra tecken påverkar planeterna och deras egenskaper. Innan ett komplett horoskop skapas vägs ytterligare förutsättningar in, bl.a. kvalificerade astronomiska observationer och mätningar samt matematiska beräkningar. Till sin hjälp har astrologen uppslagsverk och tabeller som är resultat av århundradens forskning. Moderna astrologer har tagit datorn i sin tjänst och kan härigenom sammanställa alla detaljer till en enskild persons horoskop på några minuter.
 

LÄS MER: Ockulta inriktningar

LÄS MER: Astronomi

Litteratur:
Bra Böckers lexikon, band 1, Bra Böcker AB, 1995
Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 1995
Alf Henrikson m.fl., Hexikon som lexikon - en sagolik uppslagsbok från A till Ö, Trevi, 1993

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Lennart Koskinen, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop

Här nedan hittar du material som handlar om astrologi.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Astrologi

M

New Age - i religionens gränsmarker

av: Lennart Koskinen
2022-04-18

New Age kan liknas vid ett andligt smörgåsbord där man tar av de rätter som passar. Från slutet av 1960-talet framträdde en rad olika tankar som alternativ till de etablerade livsåskådningarna. New Age-tankarna, som är sinsemellan olika, saknar dogmer, fasta ritualer, fastställda heliga skrifter, centrala ledare och medlemsupptagning. Det finns heller ingen klar organisation och det ställs inga krav på att anhängare ska omfatta hela budskapet. New Age riktar sig till den enskilda individen men är ingen privatreligion utan öppet missionerande med skriftspridning, diskussionsutbyten, kurser, butiksförsäljning och träffar för andliga och mystiska upplevelser. Tankegodset kommer från olika religioner, främst indiska läror, från teosofin, från pyskoanalytikern CG Jung, från vetenskapen och från en rad - nutida och forntida - ockulta och magiska fenomen...

+ Läs mer

Länkar om Astrologi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS