M
Tagg
Karta
Sverige är indelat i 290 kommuner.

Fakta om kommuner

Sverige är indelat i 290 kommuner (2024, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre. Det betyder att kommunen får fatta beslut om en hel del saker själv. Men det måste ske inom de ramar som staten har bestämt. Den lag som reglerar detta ramverk heter kommunallagen.

Man kan säga att staten bestämmer vad kommunen ska göra men inte hur det ska ske.

Kommunen måste ansvara för barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, socialtjänsten, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar, renhållning, osv. Men exakt hur den gör det är upp till varje kommun.

ANNONS

ANNONS

I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som är det högsta styrande organet i en kommun. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens frågor, medan kommunstyrelsen (som är utsedd av kommunfullmäktige) leder verksamheten.

Den kommunala verksamheten regleras till största delen av kommunallagen och finansieras av kommunalskatter, avgifter och statsbidrag.

S  Kommunsammanslagningar

Kommunsammanslagningar är när flera olika mindre kommuner sammanläggs till större enheter. I och med urbaniseringen under 1900-talet behövde många städer ny tomtmark utanför stadsgränserna. Detta löstes genom att kranskommuner införlivades med städerna efter frivilliga överenskommelser som senare stadfästes av högre instanser.

Systematiska kommunsammanläggningar som drastiskt skulle minska antalet kommuner i landet ägde rum dels efter den s.k. stor-kommunreformen 1952, dels efter den andra reformen 1962-1974. Den första gick ut på att få bort de allra minsta landsbygdskommunerna - det fanns sådana med bara något hundratal invånare. Dessa kommuner hade i allmänhet inte någon förmåga att tillhandahålla den service som förväntades i det svenska folkhemmet som höll på att byggas upp. Antalet kommuner minskade från ca 2 500 till 1 037 genom 1952 års reform. Den andra kommunindelningsreformen var mera problematisk.

Kommunreformen 1962-1974 byggde på tanken att varje kommun skulle ha ett centrum som stod för en omfattande service på olika områden. Detta centrum kunde vara en stad eller en annan tätort. Medborgarna tänktes bo, arbeta och ges service inom samma kommun. År 1971 utvidgades kommunbegreppet till att omfatta också städer, köpingar och municipalsamhällen. De gamla städerna upphörde och blev istället kommuner som fick kommunfullmäktige i stället för stadsfullmäktige.

Förändringen gick trögt och stötte på hårt motstånd i många delar av landet. Men sedan riksdagen beslutat avskaffa den ursprungliga frivilligprincipen var reformen helt genomförd 1972. Sverige fick därmed endast 278 kommuner.

Kommunreformerna var logiska och rationella. Landet delades upp i enheter som hade tillräckliga resurser för de omfattande krav som ställdes på dem från statens och medborgarnas sida vad gällde omsorg, skola och annan offentlig service. Men samtidigt revs urgamla gränser upp och innebörden i den gamla kommunala demokratin förändrades i grunden. Politikerna blev mäktigare och ofta heltidsengagerade samtidigt som antalet förtroendevalda minskade kraftigt.

Sedan 1970-talet har antalet kommuner ökat något efter flera kommundelningar. Idag finns det 290 kommuner i Sverige.
 

LÄS MER: Så styrs Sveriges kommuner

PODCAST: Kommuner och regioner

PODCAST: Offentliga sektorn: Kommuner
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.); faktarutan är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Faktarutan är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nere hittar du material med fakta om Sveriges kommuner.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om kommuner

S

Så styrs Sveriges kommuner

av: Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
2014-03-01

Här kan du lära dig en del om hur en kommun arbetar. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av kommunstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige...

+ Läs mer

Podcast om Fakta om kommuner

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Kommuner

av: Mattias Axelsson
2020-12-16

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Sveriges kommuner - vad de gör och hur de styrs. Avsnittet ingår i en programserie (del 3 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Regioner

av: Mattias Axelsson
2020-12-09

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om regionerna i Sverige och deras ansvar. Avsnittet ingår i en programserie (del 2 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Myndigheter

av: Mattias Axelsson
2020-12-01

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap) om svenska myndigheter och vad de gör. CSN, Skatteverket, Försäkringskassan och Folkhälsomyndigheten används som exempel. Avsnittet ingår i en programserie (del 1 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om kommuner

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS