Tagg om Sveriges kommuner

Fakta om kommuner

M
Sveriges indelat i 290 kommuner.

Sverige är indelat i 290 kommuner (2020, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre. Det betyder att kommunen får fatta beslut om en hel del saker själv. Men det måste ske inom de ramar som staten har bestämt. Den lag som reglerar detta ramverk heter kommunallagen.

Man kan säga att staten bestämmer vad kommunen ska göra men inte hur det ska ske.

Kommunen måste ansvara för barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, socialtjänsten, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar, renhållning, osv. Men exakt hur den gör det är upp till varje kommun.

I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som är det högsta styrande organet i en kommun. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens frågor, medan kommunstyrelsen (som är utsedd av kommunfullmäktige) leder verksamheten.

ANNONS

ANNONS

Den kommunala verksamheten regleras till största delen av kommunallagen och finansieras av kommunalskatter, avgifter och statsbidrag.

S  Kommunsammanslagningar

Kommunsammanslagningar är när flera olika mindre kommuner sammanläggs till större enheter. I och med urbaniseringen under 1900-talet behövde många städer ny tomtmark utanför stadsgränserna. Detta löstes genom att kranskommuner införlivades med städerna efter frivilliga överenskommelser som senare stadfästes av högre instanser.

Systematiska kommunsammanläggningar som drastiskt skulle minska antalet kommuner i landet ägde rum dels efter den s.k. stor-kommunreformen 1952, dels efter den andra reformen 1962-1974. Den första gick ut på att få bort de allra minsta landsbygdskommunerna - det fanns sådana med bara något hundratal invånare. Dessa kommuner hade i allmänhet inte någon förmåga att tillhandahålla den service som förväntades i det svenska folkhemmet som höll på att byggas upp. Antalet kommuner minskade från ca 2 500 till 1 037 genom 1952 års reform. Den andra kommunindelningsreformen var mera problematisk.

Kommunreformen 1962-1974 byggde på tanken att varje kommun skulle ha ett centrum som stod för en omfattande service på olika områden. Detta centrum kunde vara en stad eller en annan tätort. Medborgarna tänktes bo, arbeta och ges service inom samma kommun. År 1971 utvidgades kommunbegreppet till att omfatta också städer, köpingar och municipalsamhällen. De gamla städerna upphörde och blev istället kommuner som fick kommunfullmäktige i stället för stadsfullmäktige.

Förändringen gick trögt och stötte på hårt motstånd i många delar av landet. Men sedan riksdagen beslutat avskaffa den ursprungliga frivilligprincipen var reformen helt genomförd 1972. Sverige fick därmed endast 278 kommuner.

Kommunreformerna var logiska och rationella. Landet delades upp i enheter som hade tillräckliga resurser för de omfattande krav som ställdes på dem från statens och medborgarnas sida vad gällde omsorg, skola och annan offentlig service. Men samtidigt revs urgamla gränser upp och innebörden i den gamla kommunala demokratin förändrades i grunden. Politikerna blev mäktigare och ofta heltidsengagerade samtidigt som antalet förtroendevalda minskade kraftigt.

Sedan 1970-talet har antalet kommuner ökat något efter flera kommundelningar. Idag finns det 290 kommuner i Sverige.

LÄS MER: Så styrs Sveriges kommuner

Text: Robert de Vries (red.); fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här nere hittar du material med fakta om Sveriges kommuner.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om kommuner

S

Så styrs Sveriges kommuner

av: Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
2014-03-01

Här kan du lära dig en del om hur en kommun arbetar. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av kommunstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige...

+ Läs mer

Podcast om Fakta om kommuner

SO-rummet podcast icon
L

Sveriges politik

av: Julia och Kristoffer
2019-06-04

Kristoffer och Julia fortsätter Nordenspecialen och pratar om Sveriges politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-17

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur den svenska välfärden (ex. sjukvård och pension) fungerar.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Kommuner och landsting

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-14

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar vad en kommun är och gör samt lite om vad landsting gör för något.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om kommuner

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS