Judendomen i romarriket

Judendomen var en uråldrig religion redan då romarna ockuperade Judeen och Galileen (ungefär nuvarande Israel-Palestina) år 63 f.Kr. Det judiska sättet att leva, som till stor del grundades på traditioner och ceremonier, skilde sig i mångt och mycket från de övriga folken inom det framväxande romerska imperiets gränser. Men det var först när den kristna kyrkan växte fram som det judiska levnadssättet började ifrågasättas på allvar.
S

Judeen och Galileen kom under romersk ockupation 63 f.Kr. Judarna gjorde flera stora men misslyckade uppror mot ockupanterna. Det var främst under romarnas styre som judarna spreds runt Medelhavet.

Tora och Talmud - ett sätt att leva

Vid sidan av judarna, fanns i den antika medelhavsvärlden flera andra folk som levde mer eller mindre kringspridda och som i sin landsflykt bevarade en viss nationell och religiös gemenskap: egypter, syrier, fenicier. Men inget av dessa folk ägde någon motsvarighet till judarnas heliga skrifter med dess gudomliga auktoritet. Den viktigaste judiska skriften var Tora (lagen), det vill säga de fem Moseböckerna. Man anser att dessa har författats under tiden 950–750 f.Kr. Tora handlar bland annat om hur Gud uppenbarar sig för judarna och gör dem till sitt egna folk (Guds folk).

Genom århundraden därefter fortsatte judarnas andliga ledare att diskutera och tolka Tora för att därigenom kunna förmedla en mer uppdaterad och tidsanpassad version av Guds vilja till människorna. På så sätt utvecklades en muntlig tradition som till slut blev så omfattande att den måste skrivas ner för att kunna bevaras: Talmud (undervisning).

ANNONS

ANNONS

Talmud skapades av judar i Babylon och i judarnas kärnland (området som idag är Israel-Palestina) under loppet av ett årtusende, från omkring 500 f.Kr till omkring 500 e.Kr. Systemet var I huvudsak färdigutvecklat vid tiden då först Titus (70 e.Kr) och sedan Hadrianus (135 e.Kr) slog ned två stora judiska uppror i Iudaea (romarnas namn på området, se faktaruta längre ned).

I tryckt format innehåller Talmud ca 15 000 sidor och är en gigantisk samling av praktiska förhållningsregler, levnadsvisdom och teologiska diskussioner, som spänner över livets alla områden – juridik, etik, logik, medicin, pedagogik osv.

År 70 e.Kr efter ett judiskt uppror, beordrade Titus som var den romerske befälhavaren i Iudaea, Jerusalems förstöring. Efter ännu ett judiskt uppror år 135 e.Kr ändrade den romerske kejsaren Hadrianus namnet på den romerska provinsen Iudaea till Palestina varefter många judar fördrevs.

Guds utvalda folk

Judarna var övertygade om sin särställning som Guds utvalda folk och skilde sig redan vid tiden före det första templets förstörelse (500-talet f.Kr) från andra folkgrupper genom sina religiösa seder och bruk. Gud hade valt ut judarna att förkunna (predika) hans namn. Därför måste folket leva vidare, även om det Heliga landet gick förlorat och templet förstördes.

Gud hade genom profeterna lovat att han en gång skulle sända Messias till sitt utvalda folk och denne skulle styra världen med rättfärdighet (rättvisa och ödmjukhet). Därför stod ofta Israels poeter, författare och tänkare med handen för ögonen och spejade efter den morgongryning då Guds tid skulle vara inne.

De messianska synerna fyller den s.k. apokryfiska litteraturen (böcker som liknar den bibliska litteraturen, men som inte erkänts som sådana) från mackabéernas tid på 100-talet f.Kr till långt in på 100-talet e.Kr. Det är naturligt att profetiorna i det folkliga medvetandet fick en jordisk och materialistisk innebörd. Herren hade lovat sitt folk en särställning framför andra folkgrupper och det skulle komma en tid då Jerusalem blev världens drottning och alla folk böjde knä för Israel.

ANNONS

ANNONS

Judendomen sprids i romarriket

Judendomen höll stånd mot den grekiska och romerska kulturen och övade t.o.m. stark dragningskraft på en del av befolkningen i romarriket. Genom en omfattande mission steg antalet judar till ca 8 % av romarrikets befolkning, och i början av kejsartiden (omkring vår tideräknings början) beräknas närmare fem miljoner människor ha varit judiska bekännare. De flesta var enkelt folk som bönder, hantverkare och yrkessoldater. Men bland de omvända märktes även framstående ämbetsmän och kvinnor i hög samhällsställning.

De viktigaste särdragen var det stränga fasthållandet vid en Gud och en bildlös kult samt de speciella lagarna för livsföringen vilka försvårade umgänget mellan judar och icke-judar (särskilt bestämmelserna om ”ren” och ”oren” mat).

Brist på integration väcker misstänksamhet

Den romerska staten var inte antisemitisk. Julius Caesar förde t.ex. en judevänlig politik. Hatet mot de kristna var under antiken starkare och mera utbrett än oviljan mot judarna. Dock fanns ett tydligt främlingskap mellan judar och icke-judar. Man såg med undran på detta folk vars hela tillvaro överskuggades av ceremonier och ritualer.

Den judiska exklusivismen, eller avskildheten och utvaldheten - detta att judar inte tog del i måltider med andra, inte gifte sig med icke-judiska kvinnor, inte deltog i de allmänna romerska gudstjänsterna och offren - väckte ogillande. Den bildlösa gudstjänsten ansågs vittna om ofromhet eller ogudaktighet. Omskärelsen väckte anstöt, och redan under antiken spreds lögner om att det fanns en hemlig judisk lag som påbjöd rituella mord.

I Alexandria och vissa andra storstäder fanns judiska storköpmän som fruktades av sina grekiska konkurrenter och därför råkade ut för massans hat. Pogromer ägde därför rum redan före vår tideräknings början. (Pogrom, ryskt ord som betyder ungefär massaker.)

Motsättningar mellan judendom och kristendom växer fram

En skarp motsättning mellan judendomen och dess dotterreligion kristendomen uppstod redan i det första århundradet. Från början berodde detta mest på de judiska bekännarna som fruktade kristen infiltration i synagogorna. I den judiska gudstjänsten infördes därför en - mot de kristna riktad - bön om Guds straff över kättare.

ANNONS

ANNONS

Den kristna kyrkan, som flyttade sabbaten från lördag till söndag och gjorde påsken till en kristen helg, började i sin tur genom riter och undervisning stämpla judarna som gudsmördare. Redan i Nya testamentet finns en tendens att framställa hela det judiska folket som Jesus mördare. Detta färgade det kyrkliga sättet att betrakta judendomen, vilket skulle få ödesdigra konsekvenser senare i historien allteftersom kyrkans makt ökade.

Kyrkan hävdade nu bestämt att eftersom judarna dödade Guds Son så var de inte längre "det utvalda folket". De hade förlorat sin förstfödslorätt och var nu förkastade av Gud. Istället var det nu kyrkan som utgjorde "det nya Israel" (guds folk) och som därmed tog över Guds kallelse med dess löften och profetior.

Medeltida bild som föreställer kristna och judiska lärda som debatterar de heliga skrifterna.

Om judarna tvingades att leva i förskingring och föra en eländig tillvaro, så var detta en följd av Guds rättvisa straff och ett vittnesbörd om kristendomens sanning. På detta sätt spreds småningom ett judehat bland massorna. Det enkla folket utgick från att den levande judiska generationen hatade Jesus på samma sätt som det sades att judarna på Jesus tid hade hatat honom.

Efter kristendomens seger i romarriket blev judarna föremål för en rättslig och världslig undantagslagstiftning. Men eftersom judarna var utspridda inom många olika yrken och sannolikt ännu inte hade några särskiljande yttre drag, tillämpades denna lagstiftning sällan. Men detta skulle komma att ändras senare, under medeltiden...

LÄS MER: Israels och Palestinas historia

LÄS MER: Judarnas historia

LÄS MER: Den hebreiska bibeln och judendomens historia (artikelserie)

LÄS MER: Judarnas historia från forntiden till 1972 (artikelserie)

ANNONS

ANNONS

Provinsen Iudaea

Iudaea (ungefär nuvarande Israel-Palestina). År 64 f Kr intog romarna Jerusalem. Sedan romarnas judiske lydkung Herodes dött blev hans rike år 6 e.Kr en romersk provins, Iudaea, underställd provinsen Syria men styrd av prokuratorer (se karta). En av dessa var Pontius Pilatus (26-36 e Kr).

Då judarna försökte frigöra sig förstörde romarna som straff templet i Jerusalem år 70 e Kr. Endast Västra muren blev kvar. Man tror att det vid denna tid fanns ca åtta miljoner judar i världen, av vilka drygt två miljoner bodde i Iudaea. Många judar i förskingringen var proselyter, det vill säga de var inte födda judar men hade antagit judendomen som sin religion. En judisk sekt, som erkände Jesus från Nasaret som Messias (Kristus), avskilde sig efter hand från judenheten och började kalla sig kristna.

Efter ett nytt judiskt uppror 132–135 fördrevs nästan alla judar från Iudaea, som romarna från och med nu kallade Syria Palaestina eller enbart Palestina. För att ersätta judarna införde romarna icke-judiska kolonister.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. När ockuperade romarna Judeen och Galileen, och vad hände med judarna efter det?
   
 2. Vad är Tora och Talmud, och varför är de viktiga för judarna?
   
 3. Berätta kortfattat om judarnas tro på sin särställning som "Guds utvalda folk".
   
 4. Hur reagerade romarna på det judiska levnadssättet och deras traditioner?
   
 5. Hur många människor beräknas ha varit judiska bekännare i romarriket vid tiden kring vår tideräknings början?
   
 6. Vad var den stora skillnaden mellan judendomen och kristendomen i det romerska riket?
   
 7. Ge exempel på hur judendomen skiljde sig från andra religioner och kulturer i romarriket.

Fundera på:

 1. Varför tror du att judendomen kunde hålla stånd mot den grekiska och romerska kulturen?
   

 

Litteratur:
Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of the Jews, Columbia University Press, 1952
Haim Hillel Ben-Sasson, A History of the Jewish People, Harvard University Press, 1976
Hugo Valentin, Antisemitism i historisk och kritisk belysning, Norstedts, 1942
Ragnar Norrman, Judar och judendom i historia och nutid, Natur & Kultur, 1957
Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Holmes & Meier, 1961


Text: Per G Andreen, f.d. docent i historia vid Stockholms universitet och lektor vid Djursholms Samskola 1951-1974

Läs mer om

Senast uppdaterad: 1 november 2023
Publicerad: 25 juli 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna