M

Baptismen

När baptismen kom till Sverige blev många präster oerhört rädda eftersom baptisterna inte döpte sina nyfödda barn. För de svenska prästerna innebar det att de odöpta skulle komma till helvetet. Det hände att baptisternas småbarn slets ur mödrarnas armar för att en präst skulle få tvångsdöpa dem.
Bild:

"Baptisterna", målning av Gustaf Cederström (1886).

Dopet utförs som på Jesu tid

Baptismen uppstod under 1500-talet i England. De ansåg att människan borde som vuxen ta ställning till dopet. Detta skulle alltså ske först sedan hon kommit till personlig kristen tro. Därefter skulle hon döpas och frivilligt ansluta sig till någon kristen församling.

Dopet skulle ske som på Jesu tid, d.v.s. genom att hela kroppen sänktes ner i vattnet. Baptismen spreds sedan till USA där det finns ca 30 miljoner baptister idag.

Baptismen kom till Sverige i mitten av 1800-talet

Från USA kom baptismen till Sverige genom sjömän. År 1848 bildades den första baptistförsamlingen i Halland sedan fem personer tog emot troendedopet. Detta dop stred mot den religionslagstiftning som fanns i Sverige under denna tid. Baptisterna ledare var sjömannen och lekmannapredikanten Fredrik O. Nilsson (1809-91).

Baptistledaren Nilsson ställdes inför rätta och blev dömd att lämna Sverige. Han dömdes för att ha spritt irrläror. Trots det anslöt sig allt fler till baptisterna och nya församlingar grundades. Vid slutet av 1800-talet fanns omkring 500 församlingar med mer än 40 000 medlemmar.

Religion är var och ens privatsak

Baptisterna tog inte bara avstånd från Svenska kyrkans dop. De ansåg att religion var den enskilde individens angelägenhet som varken kung eller präst skulle lägga sig i.

Baptisterna har alltid kämpat för att den enskilde människan fritt ska få säga och tro vad hon vill. De kämpade också hårt för att upphäva slaveriet långt innan det förbjöds i USA. Detta gäller även Svenska Baptistsamfundet (se nedan) som i vår egen tid, genom en utbredd missionsverksamhet runt om i världen, har arbetat för att hjälpa människor i nöd.

Flera andra samfund har sina rötter i Svenska Baptistsamfundet

Baptisterna slöt sig samman tidigt i Svenska Baptistsamfundet. Baptistsamfundet har varit utsatt för många splittringsrörelser: Fribaptistsamfundet, Pingströrelsen och Örebromissionen har utgått från Svenska baptistsamfundet.

Svenska Baptistsamfundet arbetade för att alla skulle kunna finna en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus. Baptismens kärna har alltid varit tro, frihet och gemenskap som en sammanhållen enhet.

Svenska Baptistsamfundet ingår idag i Equmeniakyrkan

Svenska Baptistsamfundet har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan. Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som all verksamhet. De tre bildarsamfunden är under avveckling. Den här artikeln återspeglar därför enbart de förhållanden som gällt under det tidigare samfundsnamnet.

Idag har det internationella baptistsamfundet cirka 100 miljoner medlemar runt om i världen.

Uppgifter och frågor

1. När och varför uppstod Baptismen?

2. Hur sker dopet?

3. Hur kom baptismen till Sverige?

4. Vad hände med Baptistledaren Nilsson?

5. Vad har baptisterna alltid kämpat för?
 


Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare
 

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 23 juni 2014