När romer fick rösträtt i Sverige

I takt med att vi intresserar oss för historiens skuggsidor så blir intresset för utsatta grupper större. Romer har varit en mycket utsatt grupp. Historien om deras rösträtt är komplicerad. Det beror på begreppet ”romer”.
M

Den som googlar ”rösträtt för romer” får ofta svaret 1959. Men det svaret är fel.

Romer som paraplybegrepp

Romer är idag en av de så kallade erkända nationella minoriteterna i Sverige.

I lagtexterna används ”romer” som ett paraplybegrepp för fem undergrupper med skilda bakgrunder (se faktarutan längst ned), där en del benämner sig själva romer, men inte alla.

Gruppen ”romer” är alltså inte enhetlig, utan består av grupper med olika rösträttshistorier.

ANNONS

ANNONS

Lagstiftning kring romer

1914: Lag angående förbud för vissa utlänningar att vistas här i riket träder i kraft. Lagen förbjuder inresa i Sverige för vissa grupper som exempelvis: utländska romer, tiggare, musiker m.fl. (SFS 1914:196)

1954: Lagstiftningen ändras och inreseförbudet tas bort. Först nu är det möjligt för utländska romer att resa in i Sverige igen. (SFS 1954:193)

1959: Kommuner fick ersättning för insatser som syftade till att integrera romer.

De resande

En av de fem grupperna är de resande. De kunde gå under olika nedsättande namn som ”tattare” och ”skojare”. Eftersom resande har funnits i Sverige så länge har de under hela 1900-talet betraktats som medborgare och därmed fått rösta på samma sätt som andra svenska medborgare. Förutsatt att de var myndiga och inte föll för någon av de många begränsningarna, de så kallade rösträttsstrecken fick de rösträtt. Men i praktiken kunde de hindras från att utöva sin formella rättighet, till exempel genom att inte få bosätta sig i en viss kommun. Den som inte bodde någonstans blev inte mantalsskriven – eller folkbokförd – och därmed inte heller upptagen i röstlängden.

De resande hade alltså formellt rätt att rösta precis som alla andra, men det finns skäl att anta att de ibland hindrades eftersom man vet att vissa kommuner försvårade för dem att folkbokföra sig.

Kelderash-romer

En annan grupp är de så kallade svenska romerna, kelderash-romer. Det är den gruppen som i källorna från 1900-talet gått under benämningen ”zigenare”. De hade en mer oklar medborgarstatus fram till 1950-talet. Många kelderash-romer var svenska medborgare eftersom alla som föddes i Sverige sedan 1900-talets början automatiskt blev det. För dem som var medborgare var det teoretiskt möjligt att rösta. Det fanns inte några antiromska lagar som hindrade dem och de fick rösträtt som alla andra när rösträtten blev allmän och lika. Men, liksom för resande, kunde mantalsskrivningen vara ett problem. Vi vet att den lokala praktiken styrdes både av fördomsfullhet och av en konkret rädsla för att dra på sig fattigvårdskostnader, vilket ofta drabbade kelderash-romer. Det finns exempel på kommuner som hindrat dem från att mantalsskriva sig, vilket därmed uteslöt dem från att rösta. Men det finns också exempel där kelderash-romer har folkbokfört sig och därmed upptagits i röstlängderna och således varit berättigade att rösta.

I slutet av 1950-talet förbättrades kelderash-romernas situation, inte minst 1959 då staten tog ett ekonomiskt ansvar för att inkludera romer. En konsekvens blev att fler romer folkbokfördes och därmed upptogs i röstlängderna.

Kale-romer

Slutligen består den nationella minoritetsgruppen ”romer” av finska romer, eller kale-romer, som kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare under 1950- och 1960-talet. I likhet med andra migranter var de inte svenska medborgare. De hade därför inte rösträtt. Från 1975 kunde de som alla andra utländska medborgare som vistats i landet i mer än tre år i sträck rösta i kommun- och landstingsval.

ANNONS

ANNONS

För alla romska grupperna går det att se en förbättring av livsvillkoren under 1950-talet. Många av de fördomar och den diskriminering som de utsatts för lyftes då av så väl politiker som aktivister. Socialminister Gunnar Sträng underströk i riksdagen år 1952 att romer precis som alla andra hade medborgerliga rättigheter. 1954 upphörde det så kallade invandringsförbud som funnits sedan 1914 och förhindrat romer att röra sig över gränsen. Och 1959 sköt staten till medel för att öka romers mantalsskrivning.

Sverige har alltså inte haft några anti-romska lagar, men en diskriminerande praktik. Hur det faktiskt såg ut, vem som blev mantalsskriven och vem som inte blev det, och i vilken utsträckning romer faktiskt utnyttjade sin rösträtt, det är en fråga för fortsatt forskning.

LÄS MER: Romernas historia

LÄS MER: Sveriges nationella minoriteter
 

Romer och nationella minoriteter

Romer som grupp

Romer är egentligen ett samlingsnamn på fem grupper: resanderomer/resandefolket, svenska romer (kelderash), finska romer (kale), utomnordiska romer och nyanlända romer. Läs mer på Minoritet.se

Nationella minoriteter

Sedan 2000 har Sverige en så kallad lagstiftning som skyddar nationella minoriteter. I Sverige finns det fem nationella minoriteter: judar, samer, romer, tornedalingar och Sverigefinnar. För att räknas som en nationell minoritet ska gruppen uppfylla vissa kriterier: den ska ha historiska eller långvariga band till Sverige, ha en uttalad samhörighet, en religiös, språklig traditionell och/eller kulturell tillhörighet, och en vilja att bevara sin identitet. Lagen ger skydd för gruppens kultur och språk (jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli). (2000:02 och 2009:724 och 2017/18:199)
 

Rösträttsstreck

Ett rösträttsstreck är ett annat namn för en begränsning av rösträtten. Dessa begränsningar kunde gälla om du inte hade betalat kommunalskatt, om du var fattig och tog emot socialbidrag, om du inte hade uppnått rätt ålder, om du inte gjort värnplikt eller om du hade begått brott och dömts till fängelse. Läs mer här

 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilket år blir det oftast sagt att romer fick rösträtt i Sverige, och varför är det fel?
   
 2. Vad är "romer" för något i lagtexterna i Sverige?
   
 3. Beskriv den grupp som kallas "de resande" och deras rätt att rösta.
   
 4. Vad var speciellt med kelderash-romers medborgarstatus fram till 1950-talet?
   
 5. Nämn två förändringar som skedde under 1950-talet som gynnade romernas situation i Sverige.
   
 6. Vad hände från år 1975 som påverkade kale-romers rätt att rösta?
   

 

Text: Jenny Björkman, docent i historia, samordningsdirektör Riksbankens Jubileumsfond och redaktionsmedlem i Demokrati100

Senast uppdaterad: 29 oktober 2023
Publicerad: 8 april 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L

Lätta fakta om samerna

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där...

M

Revolutionen i Stockholm som inte blev av

Våren 1917 var Sverige bara en gnista ifrån en explosion. Eftersom regeringen vägrat att under det...

S

Jämställdhet förr och vägen till ett mer jämställt samhälle

Tittar vi bakåt i historien så ser vi att Sverige inte har varit ett speciellt jämställt samhälle....

SO-rummet bok
M

Judiska riktningar i Sverige

Varför får en religiös jude inte tända lamporna hemma på lördagen? Varför har man två uppsättningar...

L

Atens demokrati

Den atenska demokratin var något unikt för sin tid och byggde på medborgarnas direkta deltagande....

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Romernas historia

Romerna är en folkgrupp som utvandrade från Asien till Europa under medeltiden. Romernas historia är delvis kantad av...

Demokratins historia

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt. Demokrati betyder att det är folket som styr. Den moderna...

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Relaterade taggar

Sveriges demokratisering

Vägen mot Sveriges demokratisering påbörjades under perioden 1870-1914 i samband med att ett...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Tornedalingar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2022-11-02

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om tornedalingar. Avsnittet (del 4 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-04-26

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om samer. Avsnittet (del 2 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Folkomröstningar i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-12

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om folkomröstningar i Sverige.

+ Lyssna