Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp. Industrialisering och urbanisering förde med sig nya sociala och ekonomiska levnadsmönster. Ökad läskunnighet, en växande dagspress, järnvägar och telegrafer medförde revolutionerande möjligheter att nå ut till folkmassorna.
S
Demonstrationståg

Demonstrationståg, nykterhetsrörelsen i Nykvarn.

Tidiga rörelser

När det gamla samhällets strukturer försvagades under 1800-talet uppstod en stor osäkerhet. Många insåg att det gamla bondesamhällets dagar var räknade. Men vad skulle komma i dess ställe?

Det uppstod ett tomrum mellan den gamla och den nya samhällsordningen. I detta tomrum frodades en komplex väv av idérörelser, sammanslutningar och föreningar. Några av dem utvecklades med tiden till verkliga folkrörelser. De främsta var väckelse-, nykterhets- och arbetarrörelsen, men det fanns också andra idéburna rörelser med många anhängare. Några exempel är:

ANNONS

ANNONS

De tidigaste väckelse- och nykterhetsföreningarna startade under 1830-talet som statligt och kyrkligt understödda associationer. Föreningarna bildades och styrdes genom medelklassen och överklassen - den så kallade borgerligheten - som inte hade något intresse av radikala samhällsförändringar. Tvärtom kan de första väckelse- och nykterhetsföreningarna snarare betraktas som borgerlighetens försök att bevara samhällets ordning, genom att lära folket nykterhet, skötsamhet, flit och kristna dygder.

Från slutet av 1850-talet bildades också arbetarföreningar i de större städerna. Föreningarna byggde främst på liberala värderingar, upplysningens idéer och den utopiska socialismen. Dit hörde tankar om allmän rösträtt, religionsfrihet och kvinnorätt samt att ”den tjänande klassen” skulle organisera sig i kooperativ och arbetsrättsliga associationer (fackföreningar) för att främja gruppens intressen.

Den tidiga väckelsen

Väckelsen tog form inom svenska kyrkan redan under 1700-talet.

Herrnhutismen och pietismen var två trosinriktningar som båda hade uppstått i Tyskland, för att sedan utvecklas i bland annat England och USA. Rörelsernas anhängare strävade efter en mer känslosam och personlig tro, som inte styrdes så mycket av biskoparnas och prästernas bibeltolkningar. Det var idéer som låg i linje med reformationen och den lutherska lära som sedan 1500-talets slut var allenarådande i Sverige. Herrnhutismen och pietismens utbredning skapade ändå oro inom svenska kyrkan. En särskild lag, konventikelplakatet, stiftades därför 1726 som förbjöd privata religiösa sammankomster.

Därefter fortsatte väckelsen under former som kunde accepteras av svenska kyrkans ledning. Genom bibelsällskap och resande missionärer spreds evangeliet över landet. Kolportörer sålde kristna skrifter genom hembesök och kunde samtidigt sprida rörelsens budskap. Med tiden blev dessa så kallade nyevangelister alltmer självständiga. De kringresande kolportörerna blev predikanter och missionsföreningarna framstod som egna trossamfund.

ANNONS

ANNONS

Sveriges första kända frikyrkoförsamling, Sveriges baptistförsamling, grundades 1848. Församlingsledaren F.O. Nilsson dömdes till landsförvisning och tvingades emigrera till Amerika. Baptisterna och många andra tidiga väckelseförsamlingar tillämpade allmän och lika rösträtt i församlingsfrågor. Alla vuxna medlemmar räknades som jämlikar: egendomslösa och rika, kvinnor och män. År 1858 upphävdes konventikelplakatet och frikyrkornas verksamhet blev laglig.

Kungen och kyrkan för nykterheten

Nykterhetsrörelsen tog fart under 1830-talet, i nära samverkan med väckelsen.

Nykterhetsvännerna ville avskaffa den statligt sanktionerade husbehovsbränningen men krävde inte absolut avhållsamhet från alkohol. Rörelsens idéer var sedan tidigare starka i Nordamerika. År 1836 lät kung Karl XIV Johan bekosta en skrift om nykterhet som översattes från engelska och därefter skickades ut till Sveriges alla kyrkoherdar.

Nykterhetsföreningar bildades i många av landets församlingar. Redan 1837 bildades en rikstäckande centralorganisation, Svenska nykterhetssällskapet, som samlade ungefär 100 000 personer över hela landet. Rörelsen drevs framför allt av medel- och överklassen, som accepterade öl och vin i måttliga mängder men sa nej till spriten. När det blev förbjudet att bränna sprit hemma 1855 var den tidiga nykterhetsrörelsens syfte uppnått och verksamheten lades ned i så gott som alla föreningar. Engagemanget bland rörelsens medlemmar gick inte särskilt djupt. Många övertalades av prästen att skriva på ett nykterhetslöfte men utförde annars inget arbete inom rörelsen.

Folkrörelserna formeras

Under senare delen av 1800-talet stärktes och moderniserades folkrörelserna.

Nu bildades flera stora riksorganisationer som samordnade lokala avdelningar, loger och församlingar. Svenska Baptistsamfundet (1857), Svenska Missionsförbundet (1878), Frälsningsarmén (1882), Metodistkyrkan (1876) och Pingströrelsen (1913) fick fler församlingsmedlemmar.

Nykterhetsrörelsen fick ny kraft genom impulser från USA. Många krävde nu ett totalförbud mot alla former av alkoholhaltiga drycker. Godtemplarorden (1879), Blåbandsrörelsen (1886), Templarorden (1884) och kvinnoorganisationen Vita Bandet (1900) är exempel på några föreningar som uppstod under nykterhetsrörelsens andra våg.

När skräddaren August Palm återkom till Sverige 1881 efter vistelser i Danmark och Tyskland så bar han med sig socialismens värderingar. I bagaget fanns också en stark vilja att mobilisera arbetarklassen för att nå ideologins mål: ett klasslöst, demokratiskt samhälle. Palm höll tal över hela landet och startade tidningar som förde ut den växande arbetarrörelsens budskap. Sveriges första rikstäckande politiska parti, Sveriges socialdemokratiska arbetarepartiet, bildades 1889 och några år senare, 1898, grundades också Landsorganisationen (LO) som knöt samman fackföreningsrörelsens intressen.

ANNONS

ANNONS

Många medlemmar

Runt år 1900 hade nykterhetsrörelsen cirka 230 000 medlemmar, frikyrkorna inom väckelserörelsen runt 150 000, medan arbetarna i det unga LO uppgick till cirka 44 000.

Tidigare hade makt och lojaliteter i samhället gått i vertikala led: överheten bestämde över folket ”därnere”. Arbetsgivare styrde över arbetstagare, husbonden över sin familj och prästerna över församlingen. Nu började istället folket prata och samarbeta ”på bredden”, som jämlika medborgare.

Under det tidiga 1800-talet hade folkliga rörelser betraktats som något hotfullt och destruktivt. När rörelserna nämndes i svenska tidningar handlade det vanligen om upplopp, anarkism och inbördeskrig i andra länder. I slutet av 1800-talet lät det helt annorlunda, åtminstone i tidningar med liberala och socialdemokratiska värderingar. Folkrörelserna började förknippas med framåtanda och nytänkande. En annan värld var möjlig, om folket bara tog saken i egna händer. Folkmassans positiva kraft återspeglades också i nya populära begrepp som folkbeväpning, folkriksdag, folknykterhet, folkbildning och, inte minst, folkstyre.

LÄS MER: Folkrörelser

LÄS MER: Den svenska demokratins historia (artikelserie)

LÄS MER: Frikyrkor

LÄS MER: Idrottsrörelsen

LÄS MER: Arbetarrörelsen
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några faktorer som bidrog till framväxten av folkrörelserna.
   
 2. Vilka var de tidiga folkrörelserna som nämns i texten?
   
 3. Vad var kännetecknande för den tidiga nykterhetsrörelsen och vilka samhällsgrupper drev den?
   
 4. Hur tog väckelsen form i Sverige?
   
 5. Vad var konventikelplakatet och varför avskaffades det?
   
 6. Redogör kortfattat för folkrörelsernas framväxt under senare delen av 1800-talet.
   
 7. Vilka förändringar skedde i samhället när folket började samarbeta "på bredden", enligt texten?

Ta reda på:

 1. Jämför några av de tidiga folkrörelserna som nämns i texten (t.ex., väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen). Hur skilde de sig åt och vilka var deras huvudsakliga mål?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Riksdagsförvaltningen
Texten har tidigare ingått i materialet Fira demokratin från Riksdagens demokratijubileum under åren 2018-2022, då riksdagen uppmärksammade demokratins genombrott i Sverige.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024
Publicerad: 3 maj 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Handelsgille

Innan folkrörelserna

Idag är det svårt att föreställa sig Sverige utan de föreningar och folkrörelser som starkt bidrog...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S
Vy över New York

Den svenska emigrationen till USA

Under perioden 1840-1930 emigrerade en miljon människor från Sverige till USA. Utvandringen...

M
Hårt bröd

Historia om några svenska matvanor

Svenska restauranger beskylldes förr för att vara stela och tråkiga. Tvånget för män att bära slips...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Hi

Historia om tobak och alkohol

Tobaksrökningens och alkoholens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tobak har odlats i Amerika i över 5 000...

Re
Predikan

Andra kyrkor och samfund

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Relaterade taggar

Hi
Demonstration

Folkrörelser

Folkrörelserna var frivilliga och demokratiskt uppbyggda massorganisationer med riksanslutning och...

Hi
Agitator i talarstolen

Arbetarrörelsen

Arbetarrörelsen med sin politiska och fackliga gren har betytt mest av folkrörelserna. Även den har...

Hi
Logga

Landsorganisationen (LO)

Landsorganisationen (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige.LO:s...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Lyssna