M

Svenska Missionskyrkan

Paul Petter Waldenström, mannen bakom Svenska Missionskyrkan (fram till 2003 hette de Svenska Missionsförbundet och idag ingår den i Equmeniakyrkan), ansåg att bara de troende skulle vara med i en kristen församling och fira nattvarden. Så var det i den första kristna församlingen. Den Svenska kyrkan är öppen för alla, även icke-troende, och det tyckte inte Waldenström om.
Bild:

Missionskyrkans lokaler i Söderhamn.

Svenska Missionskyrkans historiska rötter

År 1878 bröt sig tusentals medlemmar ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och bildade under ledning av Waldenström Svenska Missionsförbundet (SMF).

Namnet ”Missionsförbundet” antogs för att uttrycka att man ville vara ett förbund av människor med personlig tro på Jesus. Dessutom ansåg man sig ha en uppgift att sprida budskapet om Jesus (mission).

Personligt engagemang i rörelsen är viktigt

Liv och frihet är mycket viktiga ord inom Svenska Missionskyrkan. Det betyder att det personliga trosengagemanget sätts i första hand. Engagemanget gäller Jesus och bekännelsen till honom, och som enda rättesnöre för denna gäller Bibeln.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för gemenskap. Sång och musik har en viktig plats i Missionskyrkans verksamhet.

Svenska Missionskyrkan blev en frikyrka. I en sådan kyrka är det medlemmarna som bestämmer om allting. Från planerna att bygga en kyrka, till att anställa pastorer. Det är medlemmarna som finansierar hela verksamheten.

Bild:

Paul Petter Waldenström, målning gjord av Carl Larsson (1914).

Det råder en stor frihet i trosfrågor inom Missionskyrkan. Utifrån Bibeln är varje människa fri att själv tolka Guds ord. Det finns inga bestämda regler som varje medlem måste skriva under. Man praktiserar både barn och troendedop (vuxendop).

Svenska Missionskyrkan har ett omfattande samarbete med systerkyrkor i Afrika och Latinamerika.

Svenska Missionskyrkan ingår idag i Equmeniakyrkan

Svenska Missionskyrkan har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan. Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som all verksamhet. De tre bildarsamfunden är under avveckling. Den här artikeln återspeglar därför enbart de förhållanden som gällt under det tidigare samfundsnamnet.

Uppgifter och frågor

1. Hur bildades Missionsförbundet?

2. Varför antog man namnet Missionsförbundet?

3. Nämn några viktiga ord inom kyrkan?

4. Förklara ordet frikyrka?
 


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare
 

Uppdaterad: 17 maj 2017
Publicerad: 22 juni 2014