S
Tagg
Declaration of Independence
Franklin, Jefferson och Adams skriver självständighetsförklaringen i Philadelphia 1776.

Amerikanska revolutionens orsaker

Amerikanska revolutionen 1776 är en av de mest banbrytande händelserna i världshistorien och det finns ett antal viktiga orsaker till varför revolutionen ägde rum.

Det var akuta ekonomiska problem som utlöste den amerikanska revolutionen, men de djupare orsakerna handlade om att samhället hade förändrats i grunden. Både den gamla borgarklassen och den nya medelklassen hade fått en allt större ekonomisk betydelse, men dessa grupper saknade politiskt inflytande. I Amerika fick kolonisterna visserligen till stor del sköta sig själva, men de var inte representerade i det brittiska parlamentet.

ANNONS

ANNONS

Orsaker till revolutionen

  • Ekonomiska: Britternas merkantilistiska handelspolitik i Amerika och deras försök att ta ut mer skatt och tull.
     
  • Politiska: Upplysningsidéer, bland annat John Lockes idé om att det var rätt att göra uppror mot en förtryckande regent. Kolonisterna saknade dessutom representation i det brittiska parlamentet. Detta inspirerade kolonisterna att kräva full självständighet.
     
  • Kulturella: Kolonisterna hade länge levt ganska oberoende av England och var vana vid självstyre. En känsla av amerikansk identitet hade uppstått.

Merkantilism hindrade kolonisternas handel

Sjuårskriget hade utkämpats av bland annat de båda ärkefienderna Frankrike och Storbritannien under åren 1756-1763. De flesta av striderna hade ägt rum i Europa, men eftersom båda länderna ägde kolonier i Nordamerika så krigade de även där. Den långa konflikten hade tvingat Storbritannien att dra på sig stora skulder. När lånen skulle betalas tillbaka blev de styrande tvingade att ta ut mer skatt av befolkningen. En del av dessa inkomster skulle hämtas från de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika.

En stor källa till missnöje blev det merkantilistiska system som tvingades på kolonisterna av Storbritannien. Särskilt de norra kolonierna hindrades från att utveckla det näringsliv de hade förutsättningar för. De hade stora möjligheter att utveckla handel, hantverk och industri, men dessa näringar skulle enligt merkantilismen bara utvecklas i moderlandet (som i det här fallet var Storbritannien). Kolonierna skulle stå för råvaror och vara en marknad för brittiska färdigvaror. Det fanns t.ex. bestämmelser som begränsade hur mycket järn som fick tillverkas i kolonierna, och det fick inte byggas smedjor där. Det mest negativa för kolonisterna var att all handel med Europa måste gå via England. En amerikansk plantageägare kunde t.ex. inte sälja sin tobaksskörd i Frankrike där han kanske kunde få bättre betalt än i England. Import till kolonierna som måste gå omvägen via England fördyrades genom tullar.

Saknade representation i det brittiska parlamentet

Det var den ökande brittiska statsskulden som på allvar satte igång oron i kolonierna.

Kolonisterna hade ingen representation i det brittiska parlamentet. Och i Storbritannien ansåg man att kolonisterna borde hjälpa till att betala för de brittiska truppernas uppehälle i Nordamerika. Motivet var att den brittiska militära närvaron behövdes för koloniernas försvar.

För att täcka de ökade utgifterna försökte britterna ta ut höga tullar på kolonisternas import av socker och te. Stor ilska väcktes när en skatt dessutom lades på allt papper med tryck som gavs ut i kolonierna. Det bestämdes att alla tidningar och böcker skulle ha en stämpel som man måste betala en avgift för, en s.k.stämpelskatt.

ANNONS

ANNONS

Högljudda protester kom från den amerikanska borgarklassen som krävde medbestämmande. Köpmän och advokater tog ledningen för proteströrelsen som stöddes även av bönder och arbetare. Kolonisterna menade att eftersom de inte var representerade i det brittiska parlamentet, kunde de inte påläggas skatter därifrån. Slagordet blev "Ingen beskattning utan representation".

I den högtidliga självständighetsförklaringen, 4 juli 1776, stödde man sig på John Lockes princip om folkets rätt att göra uppror mot en despotisk och förtryckande regent (d.v.s. den engelske kungen).

En stark amerikansk identitet

Kolonisterna i Nordamerika fick i stor utsträckning sköta sig själva och var vana vid självstyre. Var och en av kolonierna styrdes visserligen av en brittisk guvernör, men de lagstiftande församlingarna valdes av kolonisterna själva. De hade en politisk frihet som var långt större än i Europas länder. I vissa av kolonierna hade 95 procent av männen rösträtt. I Amerika fanns heller ingen adel med särskilda privilegier och man hade större religionsfrihet än i Europa.

En känsla av amerikansk identitet hade uppstått bland befolkningen i de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika. Den amerikanska identiteten förstärktes i takt med att handeln mellan kolonierna ökade och kommunikationerna utvecklades. En annan faktor som påverkade den amerikanska identiteten var de många amerikanska böcker och tidningar som började ges ut under 1700-talet och som lästes i alla kolonier. Befolkningen i de 13 kolonierna bands på så vis samman och kom alltmer att känna sig som amerikaner.
 

Utlösande orsak till den amerikanska revolutionen

När oron tilltog och brittiska soldater angreps avbröts i stort sett försöken med extra skatter och tullar. Men britterna höll fast vid en särskild tull på te för att visa vem som bestämde. Det blev som en symbol för den brittiska övermakten och den utlösande faktorn för revolutionen. I hamnstaden Boston kastade kolonisterna, utklädda till urfolk från mohikastammen, i december 1773 en brittisk last med te i sjön ("Boston Tea Party").

Spänningen steg och krig utbröt i april 1775. Den 4 juli 1776 förklarade sig de tretton ursprungliga kolonierna självständiga.

Den engelske kungen George III och de flesta av parlamentsledamöterna var beslutna att slå ned det amerikanska upproret.

Försöket att slå ner upproret misslyckades. Efter ett åtta år långt krig där kolonisterna fick hjälp av Frankrike måste Storbritannien till slut ge upp. I fredsfördraget fick kolonisterna allt land fram till floden Mississippi. Kanada blev dock kvar i brittisk ägo.
 

ANNONS

ANNONS

Inledning till den moderna historien

Den amerikanska revolutionen var - i likhet med den franska revolutionen - en borgerlig revolution, och det låg både djupgående ekonomiska och politiska orsaker bakom.

De revolterande fann också stöd i upplysningens nya frihetsidéer. Filosofer som Locke, Montesquieu och Rousseau m.fl. kom att spela stor roll. Den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen brukar därför ses som inledningen till den moderna historien i Europa och Nordamerika.

I Amerika ledde protesterna till uppror och krig mot Storbritannien för att kasta av sig det koloniala beroendet. Den nya staten USA blev en republik.

I Frankrike drev tredje ståndet igenom en total omvandling av samhället. Enväldet och det feodala ståndssamhället med dess privilegier sopades bort.
 

LÄS MER: Amerikanska revolutionen 1776-1783

LÄS MER: Amerikanska frihetskriget

LÄS MER: Amerikanska frihetskriget - gnistan som tände den franska revolutionen

LÄS MER: USA:s självständighetsförklaring skapade en ny världsordning

LÄS MER: Brittisk stämpelskatt i de amerikanska kolonierna bäddade för revolutionen

LÄS MER: Amerikanska revolutionens följder

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Kåre Tønnesson, Bra Böckers världshistoria, del 10 – Två revolutioner 1750-1815, Bokförlaget Bra Böcker, 1986
Stephen Conway, The War of American Independence 1775-83, Edward Arnold, 1995


FÖRFATTARE

Text: Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia; och Robert de Vries (red.)
Webbplats: Lars Hammarén

 

Här nedan hittar du material som handlar om amerikanska revolutionens orsaker.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Amerikanska revolutionens orsaker

M

Brittisk stämpelskatt i de amerikanska kolonierna bäddade för revolutionen

av: Daniel Rydén
2021-09-19

Under våren 1765 antog det brittiska parlamentet en ny skattelag - The Stamp Act (en slags stämpelskatt) - som skulle införas i de tretton kolonierna i Nordamerika. Anledningen var att den brittiska staten behövde pengar för att finansiera kvarhållandet av en stor brittisk armé i Nordamerika. Detta trots att sjuårskriget (1756-1763) nu var avslutat och fransmännen inte längre utgjorde något hot på andra sidan Atlanten. Men trupperna skulle ändå hållas kvar, och det var de amerikanska kolonisterna som skulle få betala hela kalaset. De hade ingen talan i det brittiska parlamentet och fick därför inte vara delaktiga i beslutet. Det skulle dock snart visa sig vara ett ödesdigert misstag som fick långtgående historiska konsekvenser...

+ Läs mer

L

Benjamin Franklin

av: Carsten Ryytty
2018-08-29

Benjamin Franklin (1706-1790) var boktryckare, filosof, statsman, naturvetare och uppfinnare. Han betraktas som en av den amerikanska nationens fäder och var en av kolonisternas viktigaste ledare under den amerikanska revolutionen då de 13 kolonierna gjorde sig självständiga från Storbritannien...

+ Läs mer

Samarbete
M

Det amerikanska frihetskriget

av: Natur & Kultur
2018-01-26

Den 1 juli 1776 samlades en grupp män i staden Philadelphia i Pennsylvania. De kom från alla de tretton brittiska kolonierna i Nordamerika. Den här morgonen väntade deras viktigaste uppdrag – de skulle besluta om de amerikanska kolonierna skulle förklara sig självständiga. Det innebar i så fall att de inte längre skulle låta sig styras av den brittiske kungen och parlamentet i London...

+ Läs mer

M

USA:s självständighetsförklaring skapade en ny världsordning

av: Magnus Västerbro
2018-01-06

Den amerikanska självständighetsförklaringen utropades den 4 juli 1776. I den förklarades de 13 nordamerikanska kolonierna fristående från Storbritannien. Ingen kunde kanske ana det då, men händelsen kom att skapa ett politiskt eko över hela världen och senare ligga som grund för 1800-talets världspolitiska utveckling...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Amerikanska frihetskriget - gnistan som tände den franska revolutionen

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-03-04

Franska revolutionen lade grunden till en ny historisk epok och mycket i de framtida nationella rörelserna hade sin rot i den. Men det var den amerikanska självständighetskampen som tände den franska revolutionen...

+ Läs mer

Länkar om Amerikanska revolutionens orsaker

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS