New Age - i religionens gränsmarker

New Age kan liknas vid ett andligt smörgåsbord där man tar av de rätter som passar. Från slutet av 1960-talet framträdde en rad olika tankar som alternativ till de etablerade livsåskådningarna. New Age-tankarna, som är sinsemellan olika, saknar dogmer, fasta ritualer, fastställda heliga skrifter, centrala ledare och medlemsupptagning. Det finns heller ingen klar organisation och det ställs inga krav på att anhängare ska omfatta hela budskapet. New Age riktar sig till den enskilda individen men är ingen privatreligion utan öppet missionerande med skriftspridning, diskussionsutbyten, kurser, butiksförsäljning och träffar för andliga och mystiska upplevelser. Tankegodset kommer från olika religioner, främst indiska läror, från teosofin, från pyskoanalytikern CG Jung, från vetenskapen och från en rad - nutida och forntida - ockulta och magiska fenomen.
M

Energi - en andlig livskraft

Människor använder ibland ordet "energikris" för att uttrycka deppighet, onormal trötthet eller någon form av sjukdom. Den naturvetenskapliga termen energi är ett centralt begrepp inom olika New Age-riktningar. Istället för "energi" skulle man kunna använda "Guds osynliga kraft". Men ordet Gud brukas sällan. "Energi" används för att det man lär ut om synen på världen och människan ska verka vetenskapligt förankrat.

Utgångspunkten är att det finns en andlig livskraft i tillvaron, energi, som på ett osynligt sätt binder samman människan, naturen och universum till en helhet. När man bryter sönder den helheten till osammanhängande delar, som samhället har gjort, uppstår obalans i tillvaron. Detta gäller både miljön och människans livsharmoni.

ANNONS

ANNONS

Till helhetstänkandet hör också tron på reinkarnation. Människan lever många liv och bär med sig erfarenheter från tidigare liv, såväl onda som goda. Det människan lärt sig ska hjälpa henne att utveckla och förverkliga "den goda människan". Hälsa och helande är centrala begrepp.

Sjukdom, menar New Age-anhängare, är en andlig eller psykisk störning orsakad av obalans i den flödande livsenergin.

En alternativ världsbild

De olika New Age-budskapen vänder sig mot den materialistiska och mekaniska världsbilden. Denna är idag allmänt accepterad och säger att världen och tillvaron består av materia ordnad efter ett lagbundet system. Enligt New Age styrs naturen inte enbart av materia utan främst av samverkan mellan andliga krafter, vilka naturvetenskapen inte kan utforska. En mekanisk världsbild ger inte svar på människans frågor om livets mening, vad man ska göra och hur man ska leva. Den reducerar människan till en kugge i en maskin, eftersom den saknar en andlig närvaro. Det är den andliga närvaron som är tillvarons verkliga innehåll. Känslor, tankar och fantasi gör att människan, enligt New Age, har möjlighet att söka harmoni och självförverkligande i samklang med naturen och universum.

Självförverkligande och spekulativ

Människan bär på en andlig energi och skapar den yttre verkligheten genom att utnyttja sina inre dolda krafter. Viktiga inslag i denna uppfattning är positivt tänkande, självförverkligande och andlig utveckling för att förändra sig själv och den omgivande verkligheten.

Från C G Jungs pyskoanalytiska och spekulativa teorier har ett flertal tankar hämtats. Vi får alla ibland föraningar om någon händelse eller ett möte med någon. Så inträffar detta. "När man talar om trollen, står de i farstun", lyder ett gammalt ordspråk. Jung talar om en mystisk förbindelse mellan det personliga psyket och den materiella världen. Det handlar om olika former av energi. Psyket och materien är två aspekter av samma energi och om allt ses som en sammanhängande helhet kan märkliga sammanträffanden äga rum.

Terapier, tekniker och tankesystem

 • Kristaller och stenar anses ha en positiv påverkan på människan. De kan bäras som amuletter eller användas i terapier som exempelvis i chakrabalansering. Chakra, som betyder hjul, är ett hinduiskt ord som via teosofin kommit att bli ett centralt begrepp inom. New Age. Teorin är att det finns en dold anatomi i människokroppen, där livsenergin strömmar i osynliga banor, som möts på vissa ställen. Dessa knutpunkter kallas för chakra och är sju till antalet. Varje chakra anses ha sin speciella psykiska funktion. Störningar i chakrasystemet skapar psykisk obalans. Denna kan avhjälpas med terapi i form av kristaller och stenar, som placeras på kroppen vid respektive chakra. Även handpåläggning och massage förekommer.
   
 •  Auragdiagnostik är en metod där man menar sig kunna avläsa en människas hälsa, känslor och egenskaper. Den bygger på teorin att människan omges av ett till synes omärkligt skimmer av färgat ljus, en aura. Denna är ett slags energifält och kan tolkas.
   
 • Tarot är en kortlek, där korten läggs upp efter bestämda mönster. I kortuppläggen tolkas karaktär och egenskaper, som har betydelse för den personliga utvecklingen. New Age använder inte tarot för spådomar om framtiden.

ANNONS

ANNONS

 • Schamanismen hör delvis hemma inom New Age. Ordet "schaman" är hämtat från Tungusfolket i Sibirien. En schaman är en man eller kvinna som har förmågan att kontakta och utnyttja en dold verklighet för att där få kraft och förmåga att hjälpa andra människor

  Schamanismen är världens äldsta system för botande av psykosomatiska sjukdomstillstånd. Man använde naturens kraft, djurens och växternas, men också det mänskliga psykets förmåga att handskas med allvarliga problem. Schamanerna byggde på beprövad erfarenhet och uppträdde som uppenbarare av en dold andevärld och hänvisade till resor de gjort till andevärlden. Schamanerna menade att det finns ett sammanhang mellan verkligheten och en dold andevärld som människan kan utforska.

  Det viktigaste i den schamanska ritualen är trumresan. Syftet är att nå den dolda världen genom ett förändrat medvetandetillstånd. Trumresan är en trance-resa i meditativt tillstånd, helst i mörker eller med slutna ögon och med tankarna inriktade på en resa bortom verkligheten. Man tänker sig en tunnel ner till underjorden eller upp till himlen. Taktfasta trumslag används för att fördjupa trancen. Avsikten med trumresan är också att finna sin skyddsande, sitt maktdjur, som kan förstärka livsenergin och motverka skadliga krafter. Andra ritualer är förknippade med sång tillsammans med sitt maktdjur eller användande av kristaller.

  I nyschamanismen finns också mer nutidsanpassade trance-former. Dessa kallas för teknoschamanism och bygger på musik, ljus och rytmer. Många ungdomar i ravekulturen anser sig vara teknoschamanister.
   
 • Häxtro förknippas ofta med medeltiden, då oskyldiga kvinnor anklagades, torterades och avrättades för att de ansågs stå i förbindelse med djävulen, Satan. Häxorna troddes vara orsak till olyckor som inträffade. Idag har många en mer nyanserad bild av dåtidens häxor. De var "kloka" gummor som gav goda råd till människor i svåra situationer.

  Dagens häxtro har skiftat ansikte. Den moderna häxan arbetar oftast individuellt som egen företagare. Syftet är att med hjälp av positiv eller vit magi avslöja och förstärka de undermedvetna krafter som människan bär på och utnyttja dessa för att må bra och för att finna sig själv och sin uppgift. Man måste lära sig, menar häxan, att tänka positivt, att locka fram drömmar om en bättre och kärleksfull värld. På det sättet förändrar man sig själv och världen. Det finns en samlande rörelse för dagens häxor under namnet Wicca. Dess magiska ritualer syftar till att hylla Modergudinnan, månen och naturen samt att främja deltagarnas välgång och harmoniska liv i ett kosmiskt sammanhang.

Astrologi

Astronomi är den vetenskapliga forskningen om himlakropparna. Försöken att tolka sambandet mellan himlakropparnas rörelser och människans öde kallas astrologi. Denna är en ockult vetenskap som studerar dolda, kosmiska krafter. Astrologin är en av de äldsta vetenskaperna. Astrologer fanns i de forntida högkulturerna vid Eufrat och Tigris och i Kina, Indien och Egypten.

ANNONS

ANNONS

Grunden för astrologin är att man tänker sig universum som en organisk helhet som flödar av energi. Samma krafter som verkar i kosmos finns också i människan. Det råder ett sammanband mellan himlakropparnas rörelser och människors öden. Dagens astrologer är dock noga med att påpeka att människans öde inte är blint förutsägbart. Astrologin kan säga något om en människas bestämmelse och om hennes förutsättningar i livet, men hon har sin fria vilja att välja väg i tillvaron.

Astrologin utgår från jorden som centrum och räknar med solen, månen och åtta planeter. Genom att studera dessa himlakroppars rörelser och inbördes läge vid olika tillfällen, anser sig astrologerna kunna förutsäga händelser på jorden och i enskilda människors liv. Detta kallas att göra horoskop. En persons horoskop är en avbild av himlavalvet vid den tidpunkt hon föddes och från den plats där hon föddes.

På himlavalvet finns tolv stjärnbilder som har betydelse för astrologin. Tillsammans bildar de en krets, zodiaken, eller djurkretsen. Solen, månen, planeterna och zodiakens tolv tecken har givits olika karaktärer. De anses representera vissa funktioner eller symbolisera olika egenskaper. Solen är det centrum kring vilket allt kretsar. Den representerar då också vårt eget centrum, jaget. På så sätt manifesteras tanken att det finns en samstämmighet mellan det största, makrokosmos, och det minsta, mikrokosmos. Under ett år går jorden ett varv runt solen. Från jorden ser det ut som om solen går igenom alla tecknen i zodiaken. Det tecken som solen står i vid en persons födelse sägs vara den personens stjärntecken. När man ställer horoskop är detta tecken den viktigaste faktorn.

Astrologen studerar hur olika stjärntecken och andra tecken påverkar planeterna och deras egenskaper. Innan ett komplett horoskop skapas vägs ytterligare förutsättningar in, bl.a. kvalificerade astronomiska observationer och mätningar samt matematiska beräkningar. Till sin hjälp har astrologen uppslagsverk och tabeller som är resultat av århundradens forskning. Moderna astrologer har tagit datorn i sin tjänst och kan härigenom sammanställa alla detaljer till en enskild persons horoskop på några minuter.

LÄS MER: New Age

LÄS MER: Nya religiösa rörelser

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Ockulta inriktningar

LÄS MER: Privatreligiositet

LÄS MER: Schamanism

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menas med att New Age kan liknas vid ett "andligt smörgåsbord"?
   
 2. Hur skiljer sig New Age från traditionella religioner vad gäller organisation och dogmer?
   
 3. Beskriv synen på energi, balans och helhet inom New Age.
   
 4. Vad kritiserar New Age rörelsen när det gäller den allmänt accepterade världsbilden?
   
 5. Beskriv New Age's syn på självförverkligande och hur det relaterar till C G Jungs teorier.
   
 6. Vad är chakrasystemet?
   
 7. Vad används tarotkort till inom New Age?
   
 8. Vad är trumresan inom schamanism och vad syftar den till?
   
 9. Hur skiljer sig den moderna synen på häxor från den historiska bilden av dem under medeltiden?
   
 10. Vad är skillnaden mellan astrologi och astronomi?
   
 11. Hur relaterar astrologins zodiak till människans öde enligt New Age-tänkandet?
   

 

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).
 

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 18 april 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild...

Relaterade taggar

Astrologi

Astrologi (inkl. horoskop) är en lära och en metod - spådomskonst - som går ut på att förutsäga en...

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden,...

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...