Naturreligion - ett samspel med naturen

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter kommer till uttryck i växlingen mellan mörker och ljus, sommar och vinter, ebb och flod, regn och torka, och bestämmer förutsättningarna för mänskligt liv. Norrsken, åskväder, vulkanutbrott och andra naturfenomen markerar närvaro. I dessa kraftfält lever människan inte som en analyserande åskådare, utan som delaktig i en allomfattande organisk helhet. Hon delar tillvaron med djuren, växterna och de "döda" tingen. Det går inte någon skarp gräns mellan levande och döda. Allt ingår i helheten.
S

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen och himlakropparna är i fokus för gudomlig dyrkan.

Forskare har haft svårt att bestämma vilken term de ska använda när de beskriver gamla inhemska religioner till skillnad från "importerade" religioner. Förr talade man om primitiv religion eller stamreligion. Skriftlös religion används ibland. Animism är ett ord som mer för tankarna till andedyrkan. Här använder vi termen naturreligion.

Åter till rötterna

Tiden efter andra världskriget har inneburit stora förändringar för många av jordens folk. Länder som varit kolonier har blivit självständiga stater. En stark nationell känsla har gjort sig gällande och drivit på frigörelseprocessen. Denna utveckling har varit särskilt tydlig i Afrika. I de unga staterna finns en medveten stolthet över det ursprungliga, det äkta afrikanska.

ANNONS

ANNONS

Också på andra håll i världen kan vi finna en liknande stolthet bland folkgrupper som räknar sig som urfolk. Deras förfäder har trängts undan av starkare grupper, deras naturliga försörjningsmöjligheter har beskurits av inkräktarna och deras kultur har kommit i skymundan och riskerat att utplånas. Urfolken i Nordamerika, samerna i Norden och inkafolkets ättlingar i Sydamerika är några exempel på sådana minoriteter. Bland dessa grupper finns ofta en nyväckt känsla för de egna "rötterna" och för värdet av den egna ursprungliga kulturen. Där finns ofta ett hantverk med egna mönster och symboler - en nyttokonst som nu åter kommer till heders. Hit hör också en ursprunglig musik på nästan bortglömda instrument och berättelser om jordens uppkomst, de första människorna, gudar, andar, det onda och döden.

Skriftlös religion

När europeiska handelsmän och missionärer en gång trängde fram i för dem okända trakter, hade de stora svårigheter att förstå de kulturyttringar de mötte. En orsak var att många av de traditionella kulturerna saknade ett skriftspråk. Man har istället en mycket rik muntlig tradition. Stammens historia och deras religiösa föreställningar har bevarats muntligt från generation till generation. Först på senare tid har man nedtecknat denna rika skatt av sånger, sagor, myter, ordspråk och poesi.

Kristendom och islam

De afrikanska kustländerna vid Medelhavet påverkades tidigt av kristendomen. Många av fornkyrkans mer framträdande gestalter var afrikaner. Kyrkofadern Augustinus (354-430) är kanske den mest kände. Den kristna (koptiska) kyrkan i Egypten hör till kristenhetens äldsta delar. Medan kustländerna på 700-talet övergick till islam, levde kristendomen kvar i Etiopien i den etiopisk-ortodoxa kyrkan, som fortfarande har en bred folklig förankring.

Islam spred sig till Nordafrika under år 650-1000 och därefter via Sudan till Västafrika. Idag är islam den dominerande religionen ned till 100 nordlig bredd. Även söder därom utbreder muslimerna sin lära i konkurrens med naturreligion och kristendom. Övergången till islam har ofta skett kollektivt i samband med erövring, politisk dominans eller handelsförbindelser. Individuella krav på omvändelse har inte krävts i den muslimska missionen.

LÄS MER: Naturreligion i afrikanska samhällen

LÄS MER: Samerna - från trumman till korset

LÄS MER: Naturreligion

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Amulett är ett "kraftladdat" föremål som man bär t.ex. till skydd mot olycka och sjukdom.

Andar: Enligt afrikansk tradition anses den som dör fortfarande tillhöra familjen. I form av andar är de döda närvarande och deltar i familjens angelägenheter.

Animism är tron på att allt i naturen har en själ.

Besvärjelse är rituella ord eller handlingar som syftar till att påverka makterna, att få kontroll över dem.

Exorcism betyder utdrivning av onda andar.

Fetisch är ett föremål som anses vara magiskt laddat. Det kan ge sin innehavare kraft att stå emot angrepp från onda andar. En fetisch kan t.ex. vara en sten, en djurtand eller något annat föremål som man hittat i en viss situation.

Höggud är det högsta väsendet i många naturreligioner. Ofta är guden identisk med himlen och anses vara den som skapat jorden och människorna. Därefter har hen dragit sig tillbaka och dyrkas inte längre.

Klan är beteckning på en grupp familjer inom en stam. Ofta har de ett gemensamt totem som förenar dem, d.v.s. de räknar sig ha samma ursprungliga släktskap med något djur eller annat naturfenomen.

Livskraft: Människan anses bestå av kropp och livskraft. Hon lever i ett kollektivt kraftfält. Kraften förvaltas av stammen. Det är medlemmarnas uppgift att se till att kraften hålls i jämvikt. Genom att bryta mot stammens traditioner kan man minska livskraften. Den kan ökas genom offer och andra kulthandlingar. Människan får del av livskraften när hon får sitt namn. Så länge man minns detta namn finns kraften kvar även om man dött fysiskt sett. Yttre tecken på att livskraften flödar är t.ex. att ha många barn, ha friska kreatur, ha jaktlycka eller ha framgång i affärer.

Magi är grekiska och betyder "trolldom". Det är ett begrepp inom naturreligionerna. Man tror att man med hjälp av magi, d.v.s. olika rituella handlingar, kan få kontroll över makterna. Man talar om vit magi, kontakt med goda andar, och om svart magi som innebär hjälp av onda makter för att ställa till skada. Det finns olika principer för hur magin fungerar, t.ex. att lika framkallar lika. För att få regn kan man låta småstenar falla på hyddans tak. Det smattrar som regn och ska påminna makterna om vad människan behöver. Ett annat exempel är att det som gäller delen också gäller det hela. Om man förföljer en fiende och han tappar något föremål, kan föremålet ge en viss makt över fienden.

Medicinman är en person som finns inom naturreligion. Han anses ha en särskild förmåga att komma i kontakt med "makterna" och att kunna påverka dem. Medicinmannen kan uppträda som exempelvis spåman, läkare, präst eller regnmakare.

Myt är detsamma som berättelse, gudasaga.

Namngivning: Först när individen får ett eget namn får den del av livskraften och räknas som en fullvärdig människa.

Tabu betyder "farligt, förbjudet". Det är något som inte får beröras eller nämnas vid namn.

Talisman är ett föremål som anses vara magiskt laddat. Det kan ge sin bärare kraft att stå emot det onda.

Voodoo kommer av ordet Vodun, ett afrikanskt gudanamn. Med afrikanska slavar fördes denna religion från till Västindien, främst Haiti. Kulten består av mystiska offerceremonier, svart magi och en vild ormdans. Innan prästerna invigs för sitt ämbete, måste de utstå svåra prov. Man tror att de då får övernaturliga krafter som gör att de kan få kontakt med andevärlden. Voodoos anhängare tror på en allsmäktig gud men offrar också till en personlig skyddsande i form av en fetisch.
 

Uppgifter och frågor

Diskutera:

  1. Termen "skriftlös religion" används i denna bok för att beteckna bl.a. Afrikas inhemska religioner. En rad andra termer nämns också. Vilka värderingar kan anas i några av dessa termer?
     

 

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare), Börje Andersson (läromedelsförfattare) och Åke Magnusson (läromedelsförfattare) 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

 

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 14 oktober 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Vikingaskepp

Vem upptäckte Amerika?

Egentligen är det dumt att ställa frågan vem som upptäckte Amerika. Det har bott människor i...

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har...

SO-rummet bok
L
Majs

Majsens historia

De första spåren av majsodling har forskarna funnit i Mexiko, och där har de också hittat 60 000-...

L

Lätta fakta om samerna

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där...

SO-rummet bok
S

Naturreligion i afrikanska samhällen

En grundtanke i afrikansk livssyn är att människans liv bildar en helhet. Afrikaner tycker att...

SO-rummet bok
S

Samerna - från trumman till korset

Vår kunskap om samisk religion grundar sig på en levande folktradition, berättelser från 1600- och...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att...

Hi

Aboriginernas historia

De australiska urinvånarna kallas för aboriginer. Här hittar du fakta om aboriginernas historia.

Hi

Nordamerikas urbefolkning

Nordamerikas urbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Urfolken har med tiden...

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Relaterade taggar

Re
Trumma

Naturreligion

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen...

Re
Schaman

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-04-26

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om samer. Avsnittet (del 2 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna