Tagg om privatreligiositet
Bild:
Privatreligiositet används ibland som benämning på individers andliga sökande, oberoende av religiösa institutioner och traditionella trosläror.

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade till nattvardsgång, det vill säga gå på söndagsgudstjänsterna. Avskaffandet av kyrkogångsplikten skulle kunna ses som början till den religionsfrihet som vi har i dagens Sverige.

Under 1800-talet skedde en mängd förändringar som påverkade och försvagade religionens ställning i samhället, som till exempel de politiska ideologiernas genombrott, industriella revolutionens intåg och uppkomsten av fackföreningar och folkrörelser. Allt detta kom på olika sätt att påverka svenskarnas inställning till kristendomen.

Under 1900-talet demokratiserades Sverige, och i Europa rasade två världskrig som följdes av en alltmer tilltagande globalisering. Lite senare under århundradet var Sverige inte längre ett land i Europas periferi (utkant). Istället började svenskarna bli beresta och mer och mer vana vid att möta människor från andra kulturer och religioner.

Hand i hand med denna utveckling har Sverige sekulariserats, vilket innebär att den traditionella religionen (i vårt fall kristendomen) har förlorat i betydelse. Detta kan jämföras med länder som exempelvis Ryssland eller de baltiska staterna, där istället kristendomens inflytande och betydelse har ökat sedan kommunismens fall i början av 1990-talet.

Att kristendomen har blivit mindre betydelsefull för svenskarna och många andra människor runt om i världen, är inte samma sak som att religionen har försvunnit. Istället kan man tala om att en ny form av religion, en slags privatreligiositet, har blivit allt vanligare.

Privatreligiositet är inte religion som kan beskrivas utifrån ett traditionellt religiöst synsätt. Istället handlar det om många olika dimensioner som av individen binds samman till en slags religiös tankevärld.

Till skillnad mot traditionell religion är privatreligiositet inte knuten till det offentliga rummet, den bedrivs alltså inte i en församling, utan är istället kopplad till den enskilde personen. Inom privatreligiositet finns därför inte fastslagna ritualer eller någon övergripande teologi.

Privatreligiositet skulle kunna beskrivas som en blandning av olika religiösa föreställningar. Det är till exempel inte ovanligt att många människor tror på ödet, det vill säga att det finns en förutbestämd framtid som vi inte har möjlighet att påverka. Ödestron bryter mot en viktig tanke inom kristendomen, nämligen tanken om den fria viljan. En annan föreställning som ofta förekommer inom privatreligiositet är att vi människor återföds, vilket är en central tankegång inom hinduismen och buddhismen. Samtidigt är många svenskar fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan. Kristna värderingar och tankar kombineras därför ofta med trosuppfattningar hämtade från andra religioner och livsåskådningar, men också med vetenskapliga argument.

Privatreligiositet är ingen ovanlig företeelse. Många människor i Sverige och runt om i världen kombinerar andliga, religiösa och vetenskapliga tankar och idéer utan att för den skull kategorisera sig själva som religiösa.

Trots att Sverige idag är sekulariserat och privatreligiositeten har vunnit mark på bekostnad av den officiella institutionella kristendomen, så kan man inte bortse från att många människor fortfarande vill gifta sig, döpa och konfirmera sina barn och hålla begravningsgudstjänst i kyrkan. Detta handlar framförallt om att kyrkan som byggnad fortfarande är en viktig bärare av symboler och värden som finns i vårt samhälle och kultur. Samtidigt har mycket av den religiösa innebörd som förr i tiden förknippades med kyrkan som byggnad försvunnit eller övergått i olika former av privatreligiositet.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material med anknytning till privatreligiositet.

Publicerad: 
04 februari 2018

Annons

Artiklar om Privatreligiositet

M
Hanna Hägerland
2017-01-05
Inom religionsvetenskapen, det vill säga den vetenskapliga disciplin som studerar religion vetenskapligt, finns en mängd olika religionsdefinitioner. Det betyder att det finns många sätt att...

Länkar om Privatreligiositet

Sortera efter:
          

Artikel på sajten Forskning.se där du kan läsa om privatreligion i Sverige. En majoritet av svenskarna anser att det finns en annan verklighet, befolkad av andeväsen. – Vi har gått från en dogmatisk kristendom till en tro på de egna upplevelserna, där man själv är den högsta auktoriteten, säger Sara Duppils som forskar om föreställningar om andar. Och i en upplevelsebaserad trosföreställning kan till exempel Harry Potter ta plats som andlig vägvisare...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Genomgång (15:42 min) av läraren Tobias Kjellström som gör en jämförelse mellan religion och fotboll. Det är inte så originellt eller ovanligt att jämföra religion med just fotboll, men det är tacksamt! Mina elever har som regel en relation till ett herrfotbollslag, mer sällan är de aktiva i något religiöst sammanhang.

Spara som favorit
          

Artikel i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om det heliga och det religiösa i det sekulariserade postmoderna samhället. Författaren gör här en jämförelse mellan fotbollens väsen och religion. Den som betraktar fotboll rätt och slätt som en idrottsgren, som underhållning eller som en affärsverksamhet förbiser dock dess sociala och i viss mån religiösa karaktär...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Fokus där Linda Eriksson resonerar kring vårt tids sekularisering och religionens återkomst. Sekulariseringen av det svenska samhället verkar ha avstannat. I det postmoderna samhällets krav på identitetsskapande har religionen snarare blivit ett hjälpmedel att uttrycka sin identitet med, än självklart förknippat med något som man måste göra uppror mot...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Forskning och Framsteg där världens mest religionskritiska länder finns listade. I västeuropeiska länder, med Sverige i topp, är kritiken mot religionens roll i samhället som starkast...

Spara som favorit
          

På Owe Wikströms hemsida hittar du massor av intressanta essäer och texter ur religionspsykologiska och religionssociologiska perspektiv. Här kan du läsa om samhällets sekularisering, New Age, det heliga, tystnaden och mycket annat. Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där det reflekteras kring hur sekulariserade vi egentligen är i Sverige. Om man ser till kyrkligt medlemskap och deltagande i livsriter är Sverige inte avkristnat…

Kategorier:
Spara som favorit