Internationell säkerhetspolitik och FN:s roll

Världsfred skulle kunna uppnås genom en överordnad internationell myndighet som tog över makt och resurser från staterna, en slags världsregering. I den här artikeln kan du läsa om FN:s roll samt om andra viktiga frågor som berör internationell säkerhetspolitik.
S

Internationell säkerhetspolitik handlar om säkerhetsfrågor mellan världens stater och om deras internationella samspel.

Internationell säkerhet

Förenta nationerna (FN) har sedan starten 1945 varit den viktigaste aktören i det internationella samfundet och en hörnsten i arbetet för internationell säkerhet. Men det är en organisation som fått mycket kritik. Enligt sin stadga ska FN arbeta för internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och social utveckling. Sedan dess tillkomst har det rests stora, och ibland orealistiska, förhoppningar på organisationen som har kritiserats för att den, trots enorma ansträngningar, inte kunnat förhindra krig, svält, fattigdom eller tyranni. Samtidigt är FN inte starkare än viljan hos dess medlemsstater.

ANNONS

ANNONS

Den traditionella uppgiften att övervaka fredsavtal har idag till stor del ersatts av mera aktiva insatser där våld ibland används för att till exempel skydda civilbefolkningen. Utvecklingen har också gått mot så kallade multifunktionella insatser, där fredsskapandet är det första steget som sedan ska följas av långsiktig återuppbyggnad och utveckling.

Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

Invigningen av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i nederländska Haag för några år sedan är för många den största händelsen inom folkrätten sedan FN-stadgan kom till. Förhoppningen är att krigsförbrytare och andra som gjort sig skyldiga till mycket allvarliga brott, inte ska undgå att ställas inför rätta. Men om det verkligen blir så är inte säkert. Flera viktiga länder, till exempel USA och Ryssland, har valt att ställa sig utanför systemet med motiveringen att domstolen kan användas i politiska syften.

Olika aktörer

Internationell politik kan sägas vara detsamma som politiken mellan stater, medan utrikespolitik är en stats politik gentemot en annan. Det innebär att internationell säkerhet kan beskrivas som säkerheten mellan stater. Men riktigt så enkelt är det inte.

Internationell politik och säkerhet består också av många andra aktörer, till exempel intressegrupper, företag och organisationer. De har alla, om än i varierande utsträckning, inflytande över hur situationen i världen utvecklas. Det är dessutom ett inflytande som har förändrats i takt med den ökade globaliseringen.

Det som nu pågår är enligt många den största förändringen på flera hundra år, väl jämförbar med industrialismens genombrott. Det är en förändring som gjort att det idag kan vara svårt skilja på nationell och internationell säkerhet.

Problem med kapprustning

Osäkerhet om huruvida andra stater tänker använda sin militär för anfall eller försvar, orsakar två klassiska problem:

 • Hur ska ett land kunna avgöra vad som är målet med ett annat lands/andra länders militära upprustning?
 • Hur bör det egna landet möta andra länders militära upprustning?

Det är problem som ligger bakom det så kallade makt- och säkerhetsdilemmat - våldsmedel som används för att öka säkerheten för en stat utgör samtidigt ett hot mot andra staters säkerhet. Det betyder att om en stat rustar upp, kan andra stater känna sig tvingade att göra samma sak, vilket i sin tur påverkar andra stater att också öka sina militära utgifter. Resultatet blir ökad kapprustning, men inte nödvändigtvis ökad säkerhet.

ANNONS

ANNONS

Enligt en del säkerhetspolitiska tänkare har de stora krigen mellan nationalstater ersatts av en ny typ av krig, orsakade av staters maktlöshet, erodering eller upplösning.

Inte sällan utnyttjas tomrummet av nationalister, kriminella eller andra antidemokratiska grupper. Ofta används religion och etnicitet i kampen om makten. Krigen i forna Jugoslavien, Somalia och Rwanda är tre exempel på detta.

Krig eller samarbete?

Länder som är oense eller i konflikt med varandra kan lösa sina problem på fredlig väg genom förhandlingar och samarbete. Men de kan också hamna i krig.

Valet mellan samarbete och krig kan tyckas enkelt. Krig är grymt, förödande och kostsamt, medan förhandlingar och samarbete leder framåt. För många, de flesta, är det också så. Samtidigt finns det de som tjänar på krig. Vad som till slut avgör om stater hamnar i väpnade konflikter med varandra eller samarbetar är ingen enkel fråga, utan beror på många olika saker.

Möjlig världsregering

FN, WTO och WHO är exempel på mellanstatliga organisationer där det är valfritt för stater att delta. Besluten tas gemensamt och det finns ingen överordnad makt som kan fatta beslut när inte staterna kommer överens eller inte följer de lagar som man kommit överens om. Regelverket består ofta av rekommendationer.

Så är det till exempel med folkrätten där staterna kommit överens om riktlinjer för till exempel handel, diplomatiska förbindelser och krigföring. Internationella avtal är generellt inte allmänt gällande lagar. Staterna avgör själva om de vill skriva under eller inte.

Världsfred skulle kunna uppnås genom en överordnad internationell myndighet som tog över makt och resurser från staterna, en slags världsregering. Enligt en del är ett sådant här system den enda rimliga lösningen på krigen i världen, medan det för andra är en utopi.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är FN:s roll inom internationell säkerhet och vilken kritik har organisationen fått gällande detta uppdrag?
   
 2. Hur har FN:s arbete förändrats genom åren gällande dess roll inom den  internationella säkerhetspolitiken?
   
 3. Vad är Internationella brottmålsdomstolen och vilka utmaningar står den inför?
   
 4. Nämn några andra aktörer, utöver stater, som påverkar internationell säkerhet och beskriv hur deras inflytande har förändrats med globaliseringen.
   
 5. Vad innebär makt- och säkerhetsdilemmat och hur kan det leda till kapprustning mellan stater?
   
 6. Hur kan länder som är i konflikt välja att lösa sina problem, och vad påverkar deras val?

Diskutera:

 1. Tror du att en världsregering skulle kunna vara en lösning på världens konflikter? Varför eller varför inte?
   
 2. Hur påverkar globaliseringen gränsen mellan nationell och internationell säkerhet.
   

 

Text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

Senast uppdaterad: 5 november 2023
Publicerad: 2 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU och medlemsländerna

I EU är det 27 länder som samarbetar. De använder 24 olika språk, inklusive svenska. EU har ingen...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Hur styrs EU?

Europeiska unionen (förkortat EU) har fyra viktiga grupper som hjälper till att fatta beslut inom...

M
Fake news

Desinformation

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

Internationella organisationer

Allteftersom utvecklingen har gått mot en globaliserad värld har även behovet av internationella...

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

FN-historia och FN-insatser

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget...

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

11 september-attackerna

Den 11 september 2001, klockan 14.48 svensk tid, utsattes USA för den värsta terrorattacken...

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora...

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna