De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel: egendomslösa, kvinnor, arbetare, barn, sjuka, etniska minoriteter och många andra hade tidigare varit närmast osynliga. De saknade rättigheter och makt. Ingen förde deras talan.
S
Pridetåg

Folkrörelserna ändrar karaktär allteftersom samhället förändras. T.ex. växte priderörelsen fram under senare delen av 1900-talet.

Kollektiv och individ

Folkrörelsekulturen gjorde att nya intressegrupper kunde höja sina röster med samfälld kraft.

Den demokratiska utvecklingen gav folket formella rättigheter till inflytande. Allmän rösträtt, yttrande- och tryckfrihet, demonstrations- och föreningsfrihet var den nödvändiga grunden.

Därtill kom folkskolan och föreningslivets egna studiecirklar, bibliotek och folkhögskolor. När folket blev läs- och skrivkunnigt och mer politiskt medvetet blev det möjligt att formulera gemensamma upplevelser av orättvisor och missförhållanden. Grupper med gemensamma intressen svetsades samman genom att ha en eller flera tydliga motståndare: det kunde vara staten, kyrkan, spritbolagen, kapitalisterna eller patriarkatet.

ANNONS

ANNONS

Att tillhöra en viss grupp eller förening bidrog till att forma individernas självbild och identitet. Någon var kanske ”nykter socialist och AIK:are” medan en annan såg sig som ”rösträttskvinna, baptist och djurvän”. I samspel med andra byggdes en individuell särart, som kunde ta sig uttryck genom kläder, språkbruk, normer och vanor.

Sex faser av folklig organisering

Genom den nya föreningskulturen kanaliserades och synliggjordes en mångfald av intressen och strömningar som låg i tiden.

Fred, idrott, naturintresse, hembygd och byggandet av egna hem var frågor som genomsyrade folkrörelserna en bit in i efterkrigstiden.

Med tiden skapades alltfler intresse-, hobby- och nöjesföreningar. Vissa hade stora samhällsfrågor på agendan, medan andra var mer inriktade på umgänge, nöje och förströelse. Det bildades särskilda föreningar för etniska, sexuella och könsöverskridande minoriteter, invandrare, särbegåvade, ointroducerad adel, hundägare, bastubadare, cyklister, villaägare, skattebetalare, bilförare, styvbarn, fågelskådare - och så vidare. Trots denna oöverskådliga pluralism kan ändå vissa övergripande mönster, eller faser, urskiljas i den folkliga organiseringens historia:

Förindustriella kollektiv (medeltid-cirka 1870)

De förindustriella korporationerna bestod av gillen (fram till 1544), hantverkarnas skrån och lokalt baserade byalag och allmänningar. Från 1700-talet bildades inom borgerskapet och adeln lärda sällskap och associationer, inriktade på samhällsnyttigt arbete.

Politiska folkrörelser (cirka 1850-1920)

Från mitten av 1800-talet bildades religiösa församlingar med folkligt förankrade idéer. Nu inleddes den första politiska folkrörelsevågen, med arbete för bland annat religionsfrihet, nykterhet, fred, rösträtt och kvinnors rättigheter.

Fysisk och andlig utveckling (cirka 1880-1930)

Parallellt med politiska och ekonomiska rörelser uppstod föreningar som var mer inriktade på frågor som rörde livskvalité, miljö och personlig utveckling. Exempel är studieförbund inom de existerande rörelserna, fritidsföreningar, scoutrörelsen, Svenska Naturskyddsföreningen, Hembygdsrörelsen, Svenska Turistföreningen och, störst av dem alla, idrottsrörelsen.

Ekonomi och välfärd (cirka 1880-1940)

Under denna period bildades många föreningar med siktet inställt på ekonomiska rättigheter och ekonomisk trygghet. Exempel är fackföreningar, egnahemsrörelsen samt olika former av lantbruks- och konsumentkooperativ.

ANNONS

ANNONS

Alternativ opposition (cirka 1950-1990)

Från slutet av 1950-talet började det komma föreningar av mer informell karaktär, som hade en plattare struktur och nya mötesformer. Exempel är politiska studentorganisationer och rörelser inriktade på miljöfrågor, fred, global solidaritet, mänskliga rättigheter och en alternativ livsstil.

Nätverk och globala sociala rörelser (1990-idag)

Under andra halvan av 1990-talet kom internet och det därmed sammanhängande nätverkssamhället. Informationsteknologin, globaliseringen och en ökad individualisering har bidragit till nya former av sociala rörelser, där fysiska gränser och fasta organisationsformer alltmer suddas ut. Rörelser kan snabbt uppstå såväl lokalt som globalt och samordnas med hjälp av sociala medier. Exempel är Occupy, Attac, Refugees Welcome, Missing People och metoo-rörelsen.

Inflation i föreningar

Under 1900-talet när föreningslivet, politiken och staten växte samman alltmer talade vissa om att folkrörelserna hade blivit ”hälften rörelse, hälften stat”.

Under 1900-talets slut fanns det så många föreningar och intresseorganisationer att Sverige beskrevs som ”genomorganiserat” och kanske alltför korporativistiskt. De intressen som lyckades organisera sig kunde vinna inflytande och makt. Möjligheten att ”organisera sig till framgång” gjorde att den politiska spelplanen översvämmades av stora och små föreningar, som alla krävde ”sin del av kakan". Vissa grupper lämnades dock utanför eller släpptes inte in i folkrörelsekulturen, vilket gjorde att de blev utan inflytande och ekonomiska bidrag.

LÄS MER: Folkrörelser

LÄS MER: Den svenska demokratins historia (artikelserie)

LÄS MER: Frikyrkor

LÄS MER: Idrottsrörelsen

LÄS MER: Arbetarrörelsen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Nämn några grupper som trädde fram ur historiens dunkel och fick en röst genom folkrörelserna och demokratiseringen.
     
  2. Ge exempel på hur folkrörelsekulturen bidrog till att ge nya intressegrupper möjlighet att göra sina röster hörda.
     
  3. Ge exempel på hur medlemskap i olika grupper eller föreningar kunde påverka individernas självbild och identitet.

Fundera på:

  1. Hur tror du att den ökade mångfalden av föreningar och intresseorganisationer under 1900-talet påverkade samhällets politiska och sociala strukturer?
     

 

FÖRFATTARE

Text: Riksdagsförvaltningen
Texten har tidigare ingått i materialet Fira demokratin från Riksdagens demokratijubileum under åren 2018-2022, då riksdagen uppmärksammade demokratins genombrott i Sverige.

Senast uppdaterad: 4 maj 2024
Publicerad: 4 maj 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
S
Rösträttsaktivister

Demokratin och välfärdens motor

Under den första hälften av 1900-talet upplevde folkrörelserna sin storhetstid. Demokratins...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

SO-rummet bok
S
Handelsgille

Innan folkrörelserna

Idag är det svårt att föreställa sig Sverige utan de föreningar och folkrörelser som starkt bidrog...

SO-rummet bok
M
Fira demokratin, PR-bild

Demokratin idag och i början av 1900-talet

Vilka ska få vara med och bestämma och vad ska medborgarna styra över? Dessa frågor är lika...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Relaterade taggar

Hi
Demonstration

Folkrörelser

Folkrörelserna var frivilliga och demokratiskt uppbyggda massorganisationer med riksanslutning och...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Skotten i Ådalen 1931

av: Mattias Axelsson
2022-02-24

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om bakgrunden till skotten i Ådalen 1931.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1990-1999

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-25

Mattias, Julia och Kristoffer drar projektet om 1900-talet i land och avslutar med ett avsnitt om 90-talet. Ekonomisk kris, arbetslöshet, internetabonnemang, Robinson, Nile City, reklamradio, fotbolls-VM och en oändlig rad av dokusåpor.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1980-1989

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-18

Mattias, Julia och Kristoffer tar sig an 1980-talet. Löntagarfonder, aktierally, börsyra, högervåg, Razzel, Kryzz, Tv3 och Bruce på Ullevi.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1970-1979

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-10

Mattias, Julia och Kristoffer tar sig an 1970-talet. Oljekris, lotterriksdag, borgerlig regering, kärnkraft, disco samt staten och kapitalet.

+ Lyssna