Kvinnofrågan - kampen för ökad jämställdhet under 1800-talet

Kvinnofrågan är en benämning på den kamp för ökad jämställdhet som tog fart under 1800-talet. I Sverige kvarstod mannens privilegierade rättigheter längre än på många andra håll i Europa. Detta berodde främst på den sena industrialiseringen. Det var ju jordägarna (adel och bönder) som hårdast försvarade den ojämlika arvsrätten och giftorätten. Bondesamhällets härskare var husbonden med sitt lagstadgade ansvar för kvinna, barn och tjänstefolk. I ansvaret ingick också länge rätten att aga. Idealet om den undergivna kvinnan hämtade stöd från religiösa skrifter som Gamla testamentet, Paulus förkunnelse och Luthers hierarkiska hustavla, där målsmansrätten slogs fast. Kvinnans roll var makans och moderns, något som också understöddes av flera av dåtidens vetenskapliga teorier som ville bevisa hennes brister i fysiskt, intellektuellt och moraliskt avseende.
S

Kvinnan kunde i det gamla bondesamhället ha en stark ställning med sitt ansvar för mat, kläder, delar av djurskötseln och barnens uppfostran. Men kvinnans "sysslor" värderades ändå inte lika högt som mannens "arbete"

Kvinnans "sysslor" värderades lägre än mannens "arbete"

I bondesamhället värderades inte kvinnans "sysslor" lika högt som mannens "arbete". Kvinnan förutsattes vara ständigt sysselsatt. Om en kvinna sov på soffan ansågs det närmast stötande, medan mannens självklara rätt till middagslur inte ifrågasattes. Det förhindrade inte att kvinnan i bondehushållets arbetsgemenskap kunde ha en stark ställning med sitt ansvar för mat, kläder, delar av djurskötseln och barnens uppfostran.

I många fall var bondhustruns position starkare än i den borgerliga familj som under senare delen av 1800-talet växte fram i städerna. Där var familjen i mindre grad en arbetsgemenskap. Mannen skötte arbetet utanför hemmet och kvinnan hänvisades till hushåll och barn, utan att få den mycket breda "yrkesutbildning" som bondelivet krävde.

ANNONS

ANNONS

Kvinnlig arvsrätt

I bondesamhället var kvinnan traditionellt underordnad och ärvde bara hälften mot mannen. Syftet var att gården skulle kunna gå från far till son. Vid 1800-talets mitt genomfördes flera liberala reformer inom det som nu började kallas "kvinnofrågan", bl.a. lika arvsrätt på landet (1845), något som funnits i städerna sedan medeltiden.

Liberala reformer under andra delen av 1800-talet

De liberala reformatorerna vid 1800-talets mitt hade främst medelklasskvinnornas behov för ögonen. Visserligen infördes den lika arvsrätten 1845 (tidigare hade en syster ärvt hälften av vad brodern fick), men den var främst riktad mot adeln och ökade medelklassens möjligheter att köpa frälsejord. Som en adelsman utropade: "Ska jag ta från min son för att ge till svärsonen?" Kvinnans reella ägande kom i bakgrunden.

Med hjälp av en rad publicister och politiker genomfördes ändå en rad reformer.

Med skråväsendets avskaffande 1846 och den fulla näringsfriheten 1864 öppnades den privata arbetsmarknaden för kvinnorna. År 1858 kunde ogifta kvinnor bli myndiga (vid 25 års ålder, senare sänkt till 21), men gifta kvinnor fick vänta till 1920. Kommunalreformen 1862 gav i princip kommunal rösträtt till kvinnan (dock ej valbarhet). Det fordrades dock egen skattsedel vilket bara en minoritet hade.

Från 1860-talet började statliga tjänster att öppnas för kvinnor, t.ex. vid posten och telegrafen 1863. Flickskolor inrättades, och från 1870 gavs kvinnor rätt till studentexamen; därmed öppnades så småningom porten till universiteten.

Förutom bekräftelsen på det fulla politiska medborgarskapet, rösträtten i riksdagsval, hade ändå avgörande reformer genomförts.

Kvinnors arbetsmarknad

I och med näringsfriheten 1864 öppnades i princip den privata arbetsmarknaden för kvinnorna, och den offentliga öppnades sedan stegvis. Arbetsmarknaden blev dock starkt segregerad. Kvinnornas arbetsuppgifter var i allmänhet mindre avancerade och sämre betalda, även när de utförde samma arbete som männen.

Så småningom skulle också konflikter mellan manliga och kvinnliga yrkesutövare bryta ut, t.ex. mellan kvinnliga och manliga mejerister, och bland folkskollärarna. Och det var denna segregering som i nästa period utgjorde bakgrunden till den organiserade kvinnorörelse som kom till stånd, främst genom Fredrika Bremer-förbundet 1884. Redan tidigare fanns dock kvinnotidskrifter som drev kraven på utbildning och arbete. Viktigast var Sophie Adlersparres Tidskrift for hemmet, som utkom 1859-1882 (se nedan).

Under 1800-talets senare del fanns ett stort kvinnoöverskott eftersom männen i större utsträckning emigrerade.

ANNONS

ANNONS

Åren 1850-1880 blev folkskoleseminarier, Konstakademien och slutligen också universiteten tillgängliga för kvinnor. Lägre undervisning var länge segregerad med särskilda privata flickskolor. Först 1927 könsintegrerades de högre allmänna läroverken.

Rätten till offentliga tjänster var ett viktigt krav, främst för medelklassens kvinnor. Läkaryrket (1903) och adjunkttjänster (1905, fullständigt 1918) föregick (kom före i tiden) behörighetslagen 1923, som gav kvinnor tillträde till alla tjänster. Ofta fick kvinnorna lägre tjänster inom postverket, telegrafstyrelsen och sjukhusen, och systemet med kvinnolöner levde kvar. Ibland uppstod dock konkurrens när kvinnorna trängde in på de manliga reviren.

Några av de kvinnor som kämpade för kvinnofrågan under 1800-talet

Sophie Adlersparre (1823-1895) var författare och en frontgestalt i den tidiga kvinnorörelsen. Tillsammans med Rosalie Roos grundade hon Tidskrift för hemmet (1859-1885), en bred kulturtidskrift för både kvinnor och män, som hävdade kvinnans rätt till utbildning och arbete. Hon verkade också för lånebibliotek och aftonskolor för kvinnor samt deltog i grundandet av Handarbetets vänner (1874) och Fredrika Bremer-förbundet (1884). Under signaturen S. L-d eller Esselde (bildad ur flicknamnet Sophie Leijonhufvud) blev hon en av kvinnorörelsens mest kända skribenter.

Fredrika Bremer växte upp i ett borgerligt hem och upplevde tidigt kontrasten mellan mannens möjligheter och kvinnans instängdhet. För att finansiera sin sociala hjälpverksamhet gav hon ut berättelser, och därmed inleddes hennes framgångsrika karriär. Hon skrev också många reportage. Efter en Amerikaresa utgav hon Hemmen i den nya världen (1-3, 1853-1854). Romanen Hertha (1856) kan ha påverkat beslutet 1858 om kvinnans myndighet vid 25 års ålder, och Bremers arbete för kvinnans jämställdhet ledde till bildandet av Fredrika Bremer-förbundet, som utger tidskriften Hertha.

Anna Whitlock (1852-1930) var pedagog och förkämpe för bl.a. kvinnlig rösträtt. Efter lärarinneutbildning 1875 vistades hon utomlands några år, bl.a. som Aftonbladets korrespondent i Paris. År 1878 grundade hon i Stockholm en privat flickskola som 1905 bytte namn till Whitlockska samskolan. Här prövades pedagogiska nyheter som elevinflytande, föräldramedverkan och växling mellan studier och praktiskt arbete. Whitlock var också aktiv i kvinnofrågor och drev på 1890-talet en konsumentförening för kvinnor i Stockholm, Svenska Hem.

LÄS MER: Kvinnor och män i arbetslivet

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

LÄS MER: Kvinnan som huvudperson

LÄS MER: Tre kvinnliga pionjärer som förändrat historien

LÄS MER: Elizabeth Blackwell - den första utbildade kvinnliga läkaren

LÄS MER: Fredrika Bremer

LÄS MER: Jämställdhet förr och vägen till ett mer jämställt samhälle

LÄS MER: Jämställdhet i Sverige - hur ser det ut idag?

ANNONS

ANNONS

Skilsmässor

Skilsmässa tilläts före 1860 bara om någon begick äktenskapsbrott, övergav den andre, fick livstids fängelse, försökte ta livet av maken/makan eller drabbades av galenskap. Kyrkan och staten slog vakt om det av Gud instiftade äktenskapet kring vilket livet i bondesamhället kretsade: arbete, arv, uppfostran och vård.

Att begära skilsmässa var också krångligt och medförde förnedrande undersökningar och stränga förhör. Allt detta höll nere antalet skilsmässor till 15 000 under hela 1800-talet, vilket motsvarar antalet per år idag. Successivt ökade dock skilsmässorna, främst i städerna. År 1860 öppnades också möjligheten att vid svårartad oenighet få dispens.
 

Utomäktenskapliga barn

År 1800 föddes ett barn av tjugo på landsbygden utanför äktenskapet, 1900 ett av tio. Särskilt stor var andelen i Skåne, Blekinge och Mälardalen samt från slutet av 1800-talet i Norrland. De flesta mödrar kom från underklassen. Talen är dock missvisande. I många fall gifte sig paren varvid barnet blev legitimt. Den folkliga trolovningsseden medgav sexuellt umgänge även om den formella vigseln ibland av praktiska skäl fick vänta.

I städerna var de oäkta barnen fler. En gravid kvinna kunde söka sig till stadens anonymitet; ibland drevs hon till farliga (och kostsamma) aborter eller barnamord. I huvudstaden var också "Stockholmsäktenskap" vanliga, dåtidens samboförhållanden, vilket gör att andelen utomäktenskapliga barn vid seklets mitt (41 procent) ger en skev bild av verkligheten. Man och kvinna levde tillsammans, men särskilt bland de fattiga avstod kvinnan ofta från äktenskapet, vars villkor gynnade mannen.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menas med "kvinnofrågan" och varför var den särskilt relevant i Sverige under 1800-talet?
   
 2. Varför värderades i regel kvinnans "sysslor" lägre än mannens "arbete"?
   
 3. Nämn några stora förändringar i kvinnans juridiska ställning som ägde rum i Sverige under senare delen av 1800-talet.
   
 4. Hur förändrades kvinnans position på arbetsmarknaden under 1800-talet?
   
 5. Hur förändrades synen på och reglerna kring skilsmässa i Sverige under 1800-talet?
   
 6. Hur skiljde sig situationen för utomäktenskapliga barn i städer jämfört med på landsbygden under 1800-talet?
   
 7. Hur påverkades kvinnors rättigheter och möjligheter av den industriella revolutionen och de liberala reformerna som genomfördes under 1800-talet?
   

 

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Publicerad: 24 november 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Relaterade taggar

Hi
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Hi
mekanisk verkstad

Arbetsliv

Arbetet har alltid varit centralt för många människor, både som vardagsverksamhet och som livsstil...

Hi
Katekes

Hustavlan

Hustavlan var det avsnitt i Luthers lilla katekes som innehöll treståndsläran, grundideologin för...

Hi
Skolklass

Flickskolor

Flickskolor var på privat initiativ grundade skolor utanför det allmänna undervisningsväsendet....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna