1800-talet och nationalismen i Sverige, del 1: Göticismen, skandinavismen och historieromantiken

1809 var ett avgörande år i Sveriges historia. Ute i Europa rasade napoleonkrigen. Ett krig som Sverige varit engagerat i sedan flera år. Kriget och revolutionerna hade omformat Europas karta ordentligt. Revolutionens ideal och Napoleons krig och ockupationer, samt franska revolutionens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap hade skapat ett klimat av nationalism.
S

Del från en målning gjord av Carl Stephan Bennet (1800-1878).

Sverige 1809

Nationen, folket var nu betydelsefulla begrepp. Även i Sverige kan man klart se detta. Det var inte främmande ockupation som kom att prägla den svenska nationalismen, utan förlusten av Finland 1809. Denna förlust betraktades som en nationell katastrof. Den svenska nationalismen kom därför till att börja med att präglas av skam och vanmakt. Man förespråkade en självrannsakan, ja nästan ett slags botgöring. Förlusten av Finland måste förklaras på något sätt och nationen måste renas och läkas.

ANNONS

ANNONS

En av förklaringarna man fastnade för var tanken att svenskarna levt för lättsinnigt, lagt sig till med utländska vanor, köpt för mycket varor från utlandet och därmed försvagat den svenska "folkstammen". De nyvaknade nationalisterna ville ändra på detta, de inskärpte vikten av att tala svenska, klä sig svenskt och leva enkelt. En enkel livsföring ansåg man vara typiskt svensk. Naturen är karg och klimatet hårt, därför ska svensken också leva ett hårt asketiskt liv.

Nationalisterna blickade nostalgiskt tillbaka till forna storhetstider. Man skriver om den svenska historien med starkt romantiserade inslag. Det är de heroiska hjältarnas historia man tar fasta på. Man lanserar en rad historiska myter, som Karl XII, Engelbrekt och Gustav Vasa.

Även den svenska naturen framställs i romantiska ordalag. Det karga, vindpinade och kala, blir honnörsord.

En rad föreningar och ordenssällskap bildas för att värna det svenska. Där höll man ofta tal om "Sveriges räddning". Läs om nationalism >

Göticismen

Vid början av 1800-talet startade i Sverige den nationella nyväckelse som gått under benämningen "göticism". Skalden Erik Gustaf Geijer var en av förgrundsgestalterna i det 1811 grundade Götiska förbundet. Förbundets syften var inte enbart litterära, utan allmänt fosterländska. Man ville återuppliva göternas "frihetsanda" och "mannamod". Man lyfte fram Nordens gemensamma hjältehistoria, de fornnordiska myterna, vikingabragderna. Esaias Tegnérs stora epos Frithiofs saga blev känt i varje svenskt hem, Geijers "Vikingen" likaså.

Ett annat liknande fosterländskt förbund var Manhemsförbundet. Medlemmarna var delvis desamma som i Götiska förbundet. Båda förbunden förde fram vikten av såväl fysisk, psykisk som moralisk styrka. Bara ett starkt och härdat folk kunde rädda fosterlandet. Undervisning och folkuppfostran utgjorde därför en väsentlig del av verksamheten. Allra mest uttalad var den kanske i Manhemsförbundet.

Gymnastikföreningar i fosterlandets tjänst startades i Tyskland under ledning av Friedrich Ludwig Jahn.

Samma sak skedde i Sverige med Pehr Henrik Ling som drivande kraft. Fysiska övningar och fosterländska sånger skulle fostra den uppväxande generationen till nya vikingar, trodde man.

LÄS MER: Göticismen och det Götiska förbundet

ANNONS

ANNONS

Skandinavismen

Så småningom började en mer politisk nationalism - skandinavismen - florera främst bland studenterna. Skandinavismen bygger på tanken att de nordiska länderna har gemensam historia, gemensam kultur och gemensamt språk och därför utgör en naturlig nationell enhet. Man talade högstämt om de nordiska brödrafolken. Man ordnade nordiska studentmöten. Mellan göticismen och skandinavismen fanns många beröringspunkter. Även skandinavisterna anspelade hänfört på vikingadåd i sina tal och dikter.

Man brukar räkna år 1829 som skandinavismens födelseår. Vid en promotionsceremoni i Lund, satte Esaias Tegnér en lagerkrans på den danske skalden Oehlenschläger huvud med orden: "Söndringens tid är förbi". Med det menade han att motsättningarna mellan Danmark och Sverige var ett avslutat kapitel.

Skandinavism är en pannationell rörelse med ursprung i de kulturella, geografiska och historiska banden mellan de skandinaviska länderna. I mitten av 1800-talet påverkade den starkt Sveriges, Norges och Danmarks politik.

Politiskt blev Schleswig-Holstein den stora frågan för skandinavisterna. När tyska styrkor 1848 tågade in i Jylland anslöt sig några hundra frivilliga svenskar till den danska hären. I samtida dikter kan man läsa om "nordanstormens söner" som kämpade för sitt "brödrafolk". Svenske kungen Oskar I, som också var populär i Danmark, såg ett enat Norden som värn mot framför allt Ryssland.

Historie- och hjälteromantiken

Nationalismen i Sverige blev alltmer "svensk-nationell" mot senare delen av 1800-talet. Den växte i styrka i takt med industrialismens utveckling. För att skapa en nationell samling hämtade man exempel ur historien. Nu var det hjältar som Engelbrekt, Gustav Vasa och Karl XII som hyllades. Oftast var det just kampen och offret för nationen som man ville mana fram på nytt. Ju närmare sekelskiftet man kom desto större och mer reellt blev hotet från Ryssland. Finland blev ju allt mer "förryskat". Tidigt började man också ana det förestående världskriget. Ungdomen måste fostras med de historiska hjältarna som förebilder, ansåg man. Sveriges nationella oberoende måste försvaras.

Men det var inte enbart historiska hjältar som lyftes fram. Även "hjältar" från industrins och vetenskapens område ärades för sina nationella gärningar. Skalden Carl Snoilsky var en av dem som ofta författade hyllningsdikter till framstående svenskar.

ANNONS

ANNONS

Det är här mot slutet av 1800-talet man också klart börjar kunna urskilja två nationella inriktningar: en kulturnationalism och en aggressiv nationalism. Den ena besjunger en svunnen idyll eller en fredlig industriell och vetenskaplig utveckling. Den andra hyllar kampen på slagfältet, det heroiska i att offra sig för fäderneslandet. Den uppmanar till nya "hjältedåd" likt dem på Karl XII:s tid.

Men det finns också röster som kritiserar denna historiska hjältedyrkan. August Strindberg och Gustaf Fröding har båda ironiserat över detta.

August Strindberg tillhör dem som på 1880-talet raljerade över den i hans tycke överdrivna dyrkan av historiska hjältar. Här en scen från Riddarhuset:

"Så mycket smörja här pratades, så mycken förfalskad svensk historia, så mycken chauvinism, sabelskrammel, uppgrävningar, trumvirvlar. Leipzig och Lützen, till och med Poltava, Hannibal och Karl XII, Gustav II Adolf och […] Sturar och Vasar […] Somliga svepte sig i svenska riksbanéret och föllo framstupa med 25 dolkstygn framför lantmarskalken, andra kastade sig på knä och gjorde bön vid Carl XII:s stövlar, men de aldra mest patriotiska framröto sin passionerade kärlek till fosterlandet som älgar i brunsttiden."

Ur: Strindberg, August, Det nya riket. I Samlade skrifter, 10, Stockholm: Bonnier, 1913, s. 12-14

Gustaf Fröding skriver 1893 i Karlstads-Tidningen:

"Första kammaren talar för det mesta icke mycket, det är nog sant. Dess tal är oftast bara nej, nej - vad därutöver är, det är av ondo, tycker kammaren. Men kommer det ett historiskt ögonblick, då framtiden blickar tillbaka på dem och kommande släkten lyssna efter vackra och stora ord, som kunna ta sig bra ut på 'hävdens blad', då fyllas herrarna i Första kammaren av dityrambiska känslor och då stiga vältalighetens grannaste såpbubblor mot kammarens tak. De storslagna oratorspositionerna intagas, den patetiska tonen spelas upp och den högtidliga långrandigheten känner icke mera några gränser för sin långrandighet."

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Nationalismens historia

LÄS MER: 1800-talet och nationalismen i Sverige (artikelserie)

LÄS MER: Svensk identitet och nationalism i ett historiskt perspektiv

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Teorier om nationalism - dess ursprung och funktion

PODCAST: Stater och nationer

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför blev förlusten av Finland år 1809 en så viktig händelse för nationalismens framväxt i Sverige?
   
 2. På vilka sätt försökte svenskarna bygga en stark nationell identitet efter 1809?
   
 3. Vad var syftet med Götiska förbundet som startades i början av 1800-talet?
   
 4. Hur skilde sig skandinavismen från göticismen, och vad var dess huvudsakliga mål?
   
 5. Vilka svenska historiska hjältar blev förebilder för nationalismen under 1800-talet och varför?
   
 6. Beskriv skillnaden mellan kulturnationalism och den aggressiva nationalism som framträdde mot slutet av 1800-talet.

Fundera på:

 1. Finns det liknande tendenser idag där historiska hjältar används för att bygga nationell identitet?
    

Ta reda på:

 1. Nämn ett annat land som har förlorat stora territorier i krig. Undersök sedan hur det landet verkar ha hanterat denna förlust av territorier, och jämför det med Sveriges erfarenhet av att förlora Finland.
   
Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 26 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S
Vy över New York

Den svenska emigrationen till USA

Under perioden 1840-1930 emigrerade en miljon människor från Sverige till USA. Utvandringen...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Nationalismens historia

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Från och med 1800-...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Hi
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Hi
Skandinavism

Skandinavismen

Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena...

Hi
Porträtt

Erik Gustaf Geijer

Erik Gustaf Geijer (1783-1847) var en svensk historiker, skald, tonsättare och ledande...

Hi
Olof Rudbeck

Göticism

Göticism var en kulturell rörelse med utgångspunkt i Sveriges förmenta (uppdiktade) forntida...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna