1800-talet och nationalismen i Sverige, del 6: Industrialismen

En ny "modern" nationalism blev under 1800-talets senare hälft oerhört stark och tydlig. Det var just under denna tid som också industrialismen satte fart i Europa och i Sverige. Vissa forskare ser ett klart samband mellan just industrialismen och nationalismen.
S

Ett typiskt särdrag för den svenska industrin var att den låg utspridd över hela landet. Nästan alla små orter hade en industri. Svensk industri var dessutom bra på att utnyttja landets naturtillgångar.

Industrialismen och nationalismen

För Sveriges del var järnmalmen den viktigaste industri- och exportvaran. Förädlingen, det vill säga tillverkningen av redskap och andra järnprodukter, skedde länge utanför Sverige. Oftast förädlades malmen i England, som låg före i den tekniska utvecklingen.

Industrialismen innebar en övergång från hantverk till storskalighet och maskinell tillverkning. Tidigare satt skomakaren hemma i sitt kök och gjorde skor till grannar och bekanta i byn eller socknen. Nu börjar man göra skor i fabriker med maskiners hjälp. Nu måste man ha en stor marknad och möjlighet att snabbt få ut varorna över hela landet och till hamnarna för export. Därför är det också viktigt att bygga järnvägar. Man måste tänka nationellt.

ANNONS

ANNONS

Hela folket måste läras att tänka nationellt. Stockholmaren måste känna att han eller hon har något gemensamt med både skåningen och norrlänningen. Människorna måste lära sig att de framför allt är svenskar och bor i Sverige. Om man sedan råkar vara bosatt i Dalarna eller Sörmland kommer i andra hand. Lokalkulturerna får gärna finnas kvar men det viktiga är att de ryms inom en och samma nation. Likadant var det i andra länder i Europa.

Ett flyttlass på väg in till staden. Järnvägsbyggandet och de nya ångbåtarna medförde att transporter gick snabbare och att landsdelar och länder knöts närmare varandra. Städerna blev fler och växte i takt med att folk flyttade från landsbygden in till tätorterna för att arbeta i industrier och inom andra yrken. Målning gjord av Geskel Saloman (1821-1902).

Under 1800-talet genomgår således Sverige och övriga Europa en mycket stor förändring såväl socialt som politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Nu läggs grunden till vårt moderna samhälle. Industrins och teknikens krav på kunnig och flyttbar arbetskraft slår undan för undan ut det gamla jordbrukssamhället. Fler och fler människor flyttar in till städerna. Det är där de nya jobben finns.

England var tidigt ute när det gällde industrier. Redan på 1700-talet uppfanns ångmaskinen, som revolutionerade såväl järnhantering som annan tillverkning. Långt fram på 1800-talet var England den klart ledande industrinationen. Sverige fick vänta till ungefär 1870 på sitt industriella genombrott.

Utvecklingsoptimismen var stor och rapporter om nya tekniska landvinningar förekom ideligen. Samtidens människor såg den ena uppfinningen efter den andra tränga in i sin vardag: ångmaskinen, ångbåten, järnvägen, telegrafen, telefonen, elektriciteten. Ingen gräns fanns längre för den mänskliga förmågan.

Men det fanns också de som var kritiska mot den tekniska utvecklingen. Den förstörde naturen, ansåg man. Den förstörde moralen, traditionerna, ekonomin. Adelsmannen och godsägaren Leonhard Fredrik Rääf var en av de mest rabiata teknikfienderna, åtminstone på sin ålderdom. Författaren August Strindberg var, trots sitt radikala sinne, starkt kritisk mot framförallt järnvägarna.

ANNONS

ANNONS

Industrins utveckling i slutet av 1800-talet

Fabriker i full verksamhet, bolmande skorstenar, gnisslande maskiner - det är under 1800-talet tecknet på nationellt framåtskridande. Tidningarna skildrar med förkärlek den svenska industrins utveckling och dess internationella konkurrenskraft. Speciellt fint är det att få beröm från England, industrins föregångsland. Och det får vi ibland - för våra ångbåtar och ångmaskiner. Optimismen och framtidstron är stor. Industrins och teknologins landvinningar ökar stadigt. Visst är Sverige ännu ett jordbruksland, men det har samtidigt blivit en modern industrination. Våra industrier hävdar sig väl och är kända ute i världen. Till dem hör Motala verkstäder.

Trots alla lovord och all optimism finns det ibland även kritiska röster. Något miljötänkande i modern mening existerar inte under 1800-talet, men nog kan man ibland sörja att vacker natur förstörs av bullriga, dammiga industrier.

Stad och land blir två skilda världar

Visst finns det en kluvenhet inför industrialismen och teknikens utveckling. Och den kluvenheten verkar bli starkare närmare sekelskiftet, när industrialismen på allvar slagit igenom. Man ser visserligen oanade möjligheter, men man börjar också alltmer se de negativa konsekvenserna: inflyttningen till städerna, trångboddheten, stressen, den dåliga arbetsmiljön och sjukdomar som följd av detta. Industrialismen blir ett hot mot det gamla bondesamhället, som alltmer får ge vika. Släkttraditionerna bryts när generationerna skiljs från varandra. Stad och land blir två skilda världar, två helt olika sätt att leva.
 

Arbetsvandringar

Under perioden i fråga förekom ofta arbetsvandringar, tillfälliga flyttningar för att finna utkomstmöjligheter. Med 1800-talets folkökning och undersysselsättning på landsbygden ökade arbetsvandringarna, ibland till stora byggprojekt som Göta kanal och järnvägarna. Så småningom utsträcktes de till Danmark och Tyskland.
 


LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: 1800-talet och nationalismen i Sverige (artikelserie)

LÄS MER: Sveriges industrialisering

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad var sambandet mellan industrialismen och nationalismen i Sverige under 1800-talet?
   
 2. Hur skilde sig den svenska industrins struktur från andra länders under denna tid?
   
 3. På vilket sätt förändrade industrialismen arbetssättet för dåtidens arbetare i Sverige?
   
 4. Beskriv hur livet förändrades för en vanlig person när de flyttade från landsbygden till staden för att arbeta i industrin.
   
 5. Varför var det viktigt att svenska folket började tänka nationellt under den industriella revolutionen?
   
 6. Hur påverkade tekniska uppfinningar som ångmaskinen och järnvägen det svenska samhället under 1800-talet?
   
 7. Vilka positiva och negativa konsekvenser hade industrialismens framväxt i Sverige vid slutet av 1800-talet?

Fundera på:

 1. Hur tror du att övergången från jordbruk till industri påverkade den gemensamma identiteten hos svenskarna?
   
 2. Resonera kring fördelarna och nackdelarna med industrialismen som framkommer i texten. Vilka av dessa aspekter tror du vägde tyngst i människors medvetande under den tiden?

Ta reda på:

 1. Hur påverkade industrialismen män, kvinnor och barn som arbetade i fabrikerna under 1800-talet? Vilka arbetsförhållanden upplevde de och vilka förändringar skedde i lagstiftningen för att förbättra deras situation?
   
Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 27 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Relaterade taggar

Hi
Textilindustri

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Hi
fabriker

Sveriges industrialisering

Sveriges industrialisering påbörjades ganska sent, cirka hundra år efter Storbritannien. Men när...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Lyssna