Sveriges enande som ett rike var en långdragen process

När enades Sverige som ett rike och vem var Sveriges första regent? Frågeställningen känns säkert igen, men finns det egentligen något konkret svar? Historieprofessor Gunnar Åselius reder ut frågan.
M

Detalj från Carta Marina, den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden och Baltikum.

Endast ett fåtal skriftliga källor finns bevarade

Hur och när det svenska riket uppstod vet vi inte. Först under 1100-talet börjar skriftliga dokument produceras i Sverige i någon större omfattning, och jämfört med i många andra länder i Västeuropa är det få som har bevarats: totalt ungefär 20 000 (det äldsta har utfärdats av ärkebiskopen Stefan någon gång omkring 1164 och rör äganderätten till Viby by utanför Sigtuna i Uppland). Bristen på källor innebär att vi har svårigheter med att fastställa en säker regentlängd ens för det tidiga 1200-talet. När samhällets toppskikt lämnat så magra skriftliga spår efter sig är det självfallet ännu svårare att veta särskilt mycket om andra gruppers liv och öden.

Olof Skötkonung - Sveriges första regent?

Redan under första århundradet efter Kristi födelse talade romerska författare om stammarna svear och götar, som bodde i det nuvarande Sverige. Länge trodde man att svearna senare underkuvade götarna genom krig, varigenom ett enat rike bildades. Genom en speciell tolkning av den s.k. Beowulfsagan, som emellertid var mycket osäker, ägde erövringen rum på 500-talet. Från 800-talet finns upplysningar om att sveakungen härskade även över Öland, Blekinge och Gotland.

ANNONS

ANNONS

Den förste kung som bevisligen härskade över både Svealand och det inre av Götaland var dock Olof Skötkonung (död ca 1022). Historikerna har därför flyttat fram enandet till 1000-talet. När vikingatågen österut vid denna tid avtog, menar somliga att svearna i stället vände sin territoriella expansion "inåt".

Även denna tolkning har emellertid ifrågasatts. Kanske utgick enandet i stället från Götaland? Eller från Danmark? Danmark hade enats redan i mitten av 900-talet, och däri ingick de södra och västra delarna av det nuvarande Sverige. Under 1000-talet verkar de danska kungarna tidvis ha utsträckt sitt inflytande ända upp till Mälardalen, och det kan ha påskyndat en centralisering av den politiska makten i området.

Oklart vilken makt och funktion kungen hade

Vi vet dock inte om ens Olof Skötkonung härskade i Svealand och Götaland samtidigt. Stora skogar skilde de två riksdelarna från varandra (de betecknades länge som Ovanskog och Nedanskog), vilket måste ha gjort det svårt att hålla ihop ett rike någon längre tid. Vi vet inte heller vilka befogenheter de första kungarna hade. En av Olof Skötkonungs efterträdare, Inge d.ä., fördrevs i slutet av 1000-talet från Mälardalen sedan han vägrat förrätta offer till de gamla asagudarna, och detta antyder att kungen åtminstone i dessa delar av riket mest hade rollen av överstepräst.

Också oklart vad som menas med ett "rike"

Det är slutligen inte heller självklart vad man menar med ett rike. De ständiga tronstrider som utbröt efter varje kungs död ger inte bilden av någon självklar politisk enhet, inte heller den omständigheten att kungen valdes av de olika landskapen var för sig, som i en federation. Om vi med ett rike menar ett territorium där sådana samhällsfunktioner som lagstiftning och beskattning centraliserats, är det tydligt att Sverige blev ett rike först under Folkungaätten (1250-1364).

Mot den här bakgrunden blir det tydligt att Sveriges "enande" inte kan anges till någon särskild tidpunkt eller som resultatet av någon särskild händelse, utan måste beskrivas som en långdragen process, som fortsatte under hela medeltiden.

LÄS MER: Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

LÄS MER: Kungen och hans män - den svenska centralmaktens uppkomst

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

LÄS MER: Sveriges medeltid

PODCAST: Introduktion till Sveriges medeltid

Kungliga rättigheter

Regalrätt var en från den kanoniska (kyrkliga) rätten härstammande uppfattning om kungens dispositionsrätt över allmänna nyttigheter som vägar, vattendrag, villebråd och naturtillgångar, liksom hans rätt att disponera kronans gods, ta upp skatt, slå mynt och få del av böter från domstolarna.

Regalrättsliga föreställningar fanns i Sverige redan under 1100-talet då kungen hade rätt till en tredjedel av häradsallmänningarna i Småland och Östergötland. Det verkliga genombrottet kom dock under Folkungadynastin, då upprorsmän avrättades för majestätsbrott (under Magnus ladulås) och privilegier utfärdades för gruvbrytning (under Magnus Eriksson).

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Varför är det omöjligt att ge ett konkret svar på frågan när Sverige blev ett enat rike? Nämn minst två aspekter gör att frågan är så svår att svara på.
     
  2. Hur lång tid anser artikelns författare att riksbildningen av Sverige tog?

 

Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021
Publicerad: 8 januari 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

S

Armén och flottan under Vasatiden

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska...

S

Mynt under medeltiden och Vasatiden

Under de första århundradena efter Kristi födelse importerades mynt till Sverige från romarriket,...

ANNONS

Ämneskategorier

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Olof Skötkonung

Olof Skötkonung (död omkring år 1022) var en svensk kung av Ynglingaätten. Olof Skötkonung är den...

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...