Globalisering - orsaker och följder

Globaliseringen har ”krympt” världen och ändrat många människors sätt att leva. Globaliseringens främsta kännetecken är gränslöshet. Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan. Vi blir en allt mer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk. Och allt mer beroende av varandra, vilket bl.a. vår tids finansiella kriser är exempel på. De får snabbt återverkningar över hela världen.
S

Globaliseringen har också förändrat säkerhetspolitiken och gjort det allt svårare att skilja på nationell och internationell säkerhet.

Det har alltid funnits handel mellan länder och samhällen, men aldrig som idag. Och globaliseringen har inte bara ekonomiska effekter - alla delar av samhället påverkas, från kultur och politik till kriminalitet. Det som nu pågår är enligt många den största förändringen på flera hundra år, väl jämförbar med industrialismens genombrott för några sekel sedan.

Samverkande drivkrafter

Begreppet globalisering rymmer många olika fenomen, till exempel utbredning av ny informationsteknologi, gränsöverskridande kultur, transnationella företag och ökad handel och rörlighet över gränserna. Det är förändringar som inte inträffat av sig själva, utan som har både politiska, teknologiska och ekonomiska orsaker, till exempel:

ANNONS

ANNONS

 • Ny teknik som i grunden förändrat förutsättningarna för resor och kommunikation på global nivå, även för fattiga människor.

De olika krafterna som driver globaliseringen är i allra högsta grad sammankopplade. Handel mellan länder skapar exempelvis politiska relationer. På samma sätt skapas relationer på flera nivåer när det finns ett kulturellt utbyte mellan länder.

Nationalstatens roll

Vilka effekter, direkta och indirekta, som globaliseringen leder till är föremål för en hetsig debatt mellan tänkare inom ämnet internationella relationer. Mycket av debatten har handlat om nationalstatens roll i globaliseringens tidevarv.

En del liberala förespråkare av globaliseringen hävdar att statens betydelse kommer att vittra bort när den globala politiken och ekonomin blir allt mer gränslös. Företag och andra privata aktörer, även enskilda individer och sociala rörelser, kommer att få ökad makt, eftersom de inte behöver förhålla sig till de strikta gränser som karaktäriserar nationalstaten.

Globaliseringsanhängare menar även att vi människor blir mindre och mindre benägna att identifiera oss med den stat vi är födda i. Detta har att göra med den teknologiska revolutionen som bland annat har gjort det möjligt att ta del av filmer, musik, media etc. från olika delar av världen. Med intryck från jordens alla hörn, och dessutom med ökade möjligheter att röra oss över gränserna, blir vi ”världsmedborgare” istället för ”svenskar”.

Andra tänkare, särskilt från den realistiska tankeskolan, menar att staten kommer förbli den viktigaste enheten i det internationella systemet. Det är fortfarande stater som formar den politik som påverkar oss, både nationellt och internationellt genom mellanstatliga samarbeten, och det är nationella intressen som är den viktigaste drivkraften för hur stater agerar internationellt.

Globalisering och säkerhet

En allt mer sammankopplad och integrerad värld har betydelse för hur vi ser på säkerhet. En konflikt, översvämning eller ekonomisk kris i en del av världen kan snabbt skapa oro på andra håll.

Begreppet säkerhet har under de senaste decennierna fått en bredare betydelse, mycket som en effekt av globaliseringen. En stats och dess medborgares säkerhet beror inte längre bara på försvaret av det egna territoriet, utan påverkas även av internationella händelser. Detta kan gå mycket snabbt och sätter höga krav på en flexibel krishanteringsförmåga.

Dagens internationella insatser som genomförs av organisationer som FN, EU och Nato återspeglar detta. Från att tidigare ha handlat om att skapa fred genom militära medel, ligger fokus idag mer på långsiktiga åtgärder som ska främja stabilitet och väl fungerande samhällsinstitutioner. Många insatser sker därför i civil-militär samverkan.

Globaliseringen syns även i dagens konflikter. Få krig utkämpas numera mellan stater och deras konventionella arméer. Detta har att göra med vårt ömsesidiga beroende - det är helt enkelt inte troligt att länder som har ekonomiska relationer går i krig med varandra.

Istället är det inomstatliga väpnade konflikter som idag är vanligast. Det är i högre utsträckning privata aktörer, ofta kriminella organisationer som rebell- eller terroristgrupper, som utgör de största antagonistiska hoten för stater och deras medborgare.

ANNONS

ANNONS

Dessa grupper utnyttjar globaliseringens effekter till sin fördel och kan tack vare internet och öppna gränser vara välorganiserade och effektiva, samtidigt som de är utspridda i många olika länder. Terroristnätverken Al-Qaida och IS med förgreningar och celler på flera kontinenter, är kanske de främsta exemplen på ett antagonistiskt hot i globaliseringens tidevarv.

Ekonomisk tillväxt

Att globaliseringen driver på ekonomisk utveckling råder det ingen tvekan om. Världshandeln är idag mångdubbel mot vad den var under det kalla kriget. Utvecklingsländer står för mer än hälften av den globala ekonomiska tillväxten, en siffra som dessutom ökar.

Åtskilliga miljoner människor i framför allt Kina, Sydostasien och Indien har under de senaste decennierna fått en väsentligt förbättrad ekonomisk standard på rekordkort tid.

De som är kritiska till utvecklingen menar å andra sidan att globaliseringen leder till en ohållbar exploatering av naturresurser, ökade miljöproblem, växande klyftor mellan fattiga och rika och att konsumenterna i den rikare delen av världen visserligen får billigare varor, men att det sker till priset av att arbetstillfällen flyttar till länder med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Förespråkare menar också att ekonomisk globalisering leder till att värden som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter sprids över världen vilket gynnar alla, särskilt de fattigaste och mest utsatta människorna i världen.

Tvärtom, svarar kritikerna. Globaliseringen är i själva verket ett hot mot säkerheten eftersom den leder till ökade klyftor, avreglering och miljöförstöring vilket i sin tur orsaker internationell och nationell instabilitet.

LÄS MER: Globalisering

LÄS MER: Ekonomi och handel

LÄS MER: Ekonomins globalisering

LÄS MER: Kritik mot globaliseringen och de transnationella företagen

LÄS MER: Vår tids globala handelsmönster

LÄS MER: Internationella relationer

LÄS MER: Världens befolkning

LÄS MER: Fattigdom och ohälsa i världen

LÄS MER: Miljö och hållbarhetsfrågor

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menas med att globaliseringen har "krympt" världen och hur påverkar det människors dagliga liv?
   
 2. Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna bakom globaliseringen?
   
 3. Hur påverkar globaliseringen relationerna mellan länder och kulturer?
   
 4. Hur har globaliseringen förändrat synen på nationalstatens roll?
   
 5. På vilka sätt har globaliseringen påverkat vår syn på säkerhet, och vilka typer av hot är mest framträdande i den globaliserade världen?
   
 6. Hur påverkar globaliseringen ekonomisk tillväxt, särskilt i utvecklingsländer?
   
 7. Nämn några argument för globalisering.
   
 8. Nämn mot argument för globalisering.
   


Text: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått på webbplatsen Säkerhetspolitik.se. Webbplatsen drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lades ned i december 2021. Redaktionen för Säkerhetspolitik.se bestod av en informationssamordnare från MSB som tog hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Texten som publicerats på SO-rummet är redigerad och uppdaterad av Robert de Vries, webbredaktör på SO-rummet.

Läs mer om samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar på MSB:s webbplats.
Webbplats:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023
Publicerad: 23 juni 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU och medlemsländerna

I EU är det 27 länder som samarbetar. De använder 24 olika språk, inklusive svenska. EU har ingen...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Hur styrs EU?

Europeiska unionen (förkortat EU) har fyra viktiga grupper som hjälper till att fatta beslut inom...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Sh

Internationell ekonomi och handel

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en...

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Sh
Glob

Internationella organisationer

Allteftersom utvecklingen har gått mot en globaliserad värld har även behovet av internationella...

Sh
slum

Utvecklingsländer

Utvecklingsländer (engelska Developing Countries, i kontrast till Developed Countries, d.v.s....

Sh
Skyskrapor

Industriländer

Industriländer, som på engelska även brukar benämnas som ”utvecklade länder” (developed countries...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna