Araberna, del 1: Islams uppkomst

Första delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här berörs geografiska förutsättningar och det rådande politiska läget på den arabiska halvön under 500-talet innan Muhammeds tid vid makten. Du kan också läsa om Muhammeds tid i Mekka, flykten till Medina och islams framväxt.
S

Muhammed kom att få många uppgifter i livet: profet, lagstadgare, kultledare, högsta domare, fältherre, statsöverhuvud och religionsstiftare.

Geografiska förutsättningar

Den arabiska halvön är Främre Asiens sydligaste del. Detta enorma landområde har en yta som är mer än fem gånger så stor som Sverige. I norr avgränsas halvön av en linje mellan Röda havets och Persiska vikens nordspetsar och genom Sinaihalvön sammanhänger den med Afrika. Större delen, framförallt de inre delarna består av öken och stäpp med mycket liten nederbörd. De bergiga kustområdena vid Röda havet och Indiska oceanen - Hidjaz, Hadramaut och Oman - har större bevattning och är därför mer fruktbara. I Oman finns vattenrika dalar med dadelpalmer och fruktträd. I Jemen, som är ett av de bördigaste områdena på hela halvön, odlas bland annat durra och vete. I det östra kustområdet vid Persiska viken livnärde sig befolkningen till stor del på fiske.

ANNONS

ANNONS

I öknen och på stäpperna dominerade nomader eller beduiner (som de kallades). Vid oaserna var vattentillgången tillräcklig för att ge bete åt kameler, får och getter. (Kamelen var enormt viktig. Den tämjdes någon gång under det andra årtusendet f.Kr.) Där kunde också bofasta odlare sköta en sädesodling.

Bofast befolkning fanns även i kustområdena. Redan under det andra årtusendet f.Kr fanns en högkultur i Jemen, förr kallat "Arabia Felix" (det lyckliga Arabien). I kustområdena uppstod också viktiga handelsplatser som drog nytta av Arabiens geografiska läge i centrum av handeln mellan Indien, Afrika och Mellanöstern. Från kusterna gick handelsvägar genom det inre av Arabien där kamelkaravaner ombesörjde transporterna. Dessa kunde dock ofta bli angripna av öknens beduiner.

Politisk bakgrund

På 500-talet e.Kr fanns i norra delen av detta område två mäktiga imperier - det persiska sasanidiska och det östromerska eller bysantinska riket (det östromerska riket var mer grekiskt än romerskt och med tiden kom det att kallas bysantinskt istället för romerskt). Dessa två stormakter låg under lång tid i krig med varandra.

I områdets södra del fanns två organiserade kungariken - det jemenitiska och det etiopiska.

Mellan de nordliga imperierna och de sydliga kungarikena fanns ingen enad statsbildning. Befolkningen där kan delas in i fyra grupper. Bofasta odlare skötte sin säd och sina palmer vid oaserna, handelsmän och hantverkare levde i små marknadsstäder och i utkanterna av öknarna och stäpperna samt vid oaserna höll nomadiserande beduiner till. Beduinerna var sammanslutna i stammar, ledda av hövdingar. De var beväpnade och trots att de inte var i majoritet kunde de tillsammans med köpmännen i städerna dominera över jordbrukarna och hantverkarna. Beduinstammarna låg dock ständigt i fejd med varandra.
 

Persiska riken
Bild: Thomas Lessman
De arabiska stammarna var under 500-talet inneslutna av det bysantinska imperiet i norr och det persiska imperiet i öst och syd.

Härifrån hade under årtusendenas gång många vågor av semitiska folkvandringar mot norr utgått. Babylonier, kananéer, araméer med flera hade dock oftast beblandats med den lokala civilisationen eller underkuvats av mäktigare stater. Efter Muhammeds död, skulle en ny expansion norrut ske som kom att få betydligt mer långtgående följder än tidigare.

ANNONS

ANNONS

Arabien under Muhammeds tid

Muhammed var från början en enkel affärsman från den viktiga handelsstaden Mekka. Han tillhörde Quraish som var den mest inflytelserika stammen där. Invånarna i Mekka hade sedan länge övergivit nomadlivet och blivit bofasta stadsbor. De hade dock kvar sin primitiva polyteistiska (polyteism = tron på flera gudar) religion som bland annat innehöll dyrkan av märkliga stenar som ansågs ha gudomlig anknytning. Just i Mekka fanns den mest kända av dessa stenar, inmurad i helgedomen Kaba.

Mekka hade vid den här tiden (vid slutet av 500-talet) utvecklats ekonomiskt. Penningekonomin med dess konkurrens och rivalitet kan ha lett till ett ifrågasättande av gamla stamlojaliteter och värderingar. Den gamla moralen och klansolidariteten höll kanske på att uppluckras. Det behövdes kanske en ny ideologi för en ny tid? Till saken hörde också att araberna sedan gammalt varit mer eller mindre bekanta med både judendom och kristendom, två monoteistiska religioner. I Arabien hade stora grupper gått över till judendomen och i norra delen fanns också många kristna. Etiopien var kristet och i Jemen hade både kristendom och judendom vunnit inflytande vid denna tid. Det tycks som om en del araber letade efter nya religionsformer av monoteistiskt slag.

Islams framväxt

Muhammed grubblade mycket på religiösa frågor. Enligt islamisk tradition fick han uppenbarelser från Gud genom en ängel. Som Guds profet blev han grundare av en ny religion, islam.

"Det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet", så lyder islams trosbekännelse. Det var en monoteistisk lära (monoteism = tron på en Gud) som självklart kom i konflikt med den polyteistiska trosuppfattningen som köpmännen i Mekka bekände sig till. Den nya läran orsakade därför en konflikt med köpmännen i Mekka som höll på de gamla gudarna. Konflikten var inte bara var av religiös karaktär. Den heliga stenen i Kaba var ett viktigt vallfärdsmål, som staden och dess köpmän kunde dra nytta av. När nu den gamla polyteistiska religionen ifrågasattes fanns det en risk att stadens betydelse skulle minska. Muhammed tvingades tillsammans med endast ett fåtal anhängare bort från Mekka till den lilla staden Medina en bit längre norrut. Detta kallas "flykten till Medina". Det inträffade år 622 och räknas som år 1 i den islamiska tideräkningen.

I Medina fick Muhammed alltfler anhängare samtidigt som han slöt förbund med flera beduinstammar. Han fick en uppenbarelse som tillät honom att gå ut i krig för att sprida sin lära. Guds fiender var också hans fiender. Han förklarade ett heligt krig (Djihad) mot Mekka för att befria sin hemstad och sitt land från avgudadyrkan.

ANNONS

ANNONS

Muhammed och hans anhängare började plundra karavaner vilket stärkte deras ställning. Den väpnade konflikten slutade med att köpmännen i Mekka gav upp kampen. När Muhammed sedan förklarade att den heliga stenen i Kaba kunde dyrkas, fick han anhängare också bland quraishiterna. De skulle dessutom få en ledande ställning vid hans hov. Övriga stammar som ännu inte antagit hans lära fick fyra månader på sig att göra detta, annars väntade bestraffningar. Alltfler stammar, även långt ifrån Mekka anslöt sig. Vid sin död 632 erkändes Muhammed som profet i praktiskt taget hela Arabien.
 

Djihad - heligt krig

Detta begrepp kan ha olika innebörd. Vid denna tid och senare under de första kaliferna var det dock ingen tvekan om att det innebar en plikt att föra ett heligt krig mot de otrogna tills i princip hela världen anslutit sig till islam. De som gjorde motstånd och besegrades blev slavar medan de som gav sig utan strid kunde få ställning som "värnade" (beskyddade). Muslimer som dog i striden blev martyrer.

Numera tolkas uttrycket ofta som att heligt krig endast kan ske i försvarssyfte. Utbredningen av islam ska enligt denna tolkning ske med fredliga medel. Själva ordet djihad betyder "ansträngning".
 

LÄS MER: Araberna, del 2: De första kaliferna

LÄS MER: Araberna, del 3: Ett världsvälde skapas

LÄS MER: Araberna, del 4: Religiös splittring och maktskifte

LÄS MER: Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

LÄS MER: Araberna, del 6: Det muslimska slaveriet

LÄS MER: Araberna, del 7: Kvinnans roll

LÄS MER: Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

LÄS MER: Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Muhammed - islams profet

LÄS MER: Muhammed - den siste profeten

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Medeltidens muslimska värld

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Islam och den arabiska kulturen

LÄS MER: Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

PODCAST: Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken geografisk roll spelade den arabiska halvön i handeln mellan Indien, Afrika och Mellanöstern?
   
 2. Vilka var de två mäktiga imperierna i norra delen av den arabiska halvön under 500-talet e.Kr?
   
 3. Beskriv Muhammeds bakgrund och hans relation till staden Mekka.
   
 4. Vad var den huvudsakliga orsaken till konflikten mellan Muhammed och köpmännen i Mekka, och vilka ekonomiska intressen låg bakom denna konflikt?
   
 5. Vad innebar begreppet "djihad" under Muhammeds tid och de första kalifernas regeringstid jämfört med hur det tolkas idag?
   

 

Litteratur:
Carole Hillenbrand, The Crusades: Islamic Perspectives, Routledge, 2001
Jonathan Berkey, The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800, Cambridge University Press, 2002
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Fred M. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton University Press, 1981
Dick Harrison, Korstågen, Norstedts, 2006
Dick Harrison, Världens dramatiska historia: Medeltiden, Norstedts, 2010
Religions of the World, Religions of the World, Bedford - St. Martin's, 1993
 

Text: Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia
Webbplats: Lars Hammarén

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 13 maj 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

M

Slaveri i Europa under äldre medeltiden

De flesta av oss idag känner till att slaveriet var utbrett i antikens Grekland och Rom. Men visste...

S

Kejsarinnan Matilda

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa,...

M

Medeltidens tio viktigaste kvinnliga normbrytare

Det har funnits otaliga gränsöverskridande medeltida kvinnor, men vilka av dem som vi känner till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Bahrains historia

Få en helhetsbild av Bahrains historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Hi
Karta

Förenade Arabemiratens historia

Historia om Förenade Arabemiraten. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Jemens historia

Historia om Jemen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi

Omans historia

Historia om Oman. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Qatars historia

Få en helhetsbild av Qatars historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets...

Hi
Karta

Saudiarabiens historia

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Hi

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Relaterade taggar

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Re
Bild saknas

Nomader

Nomader är ett samlingsnamn på ett folk eller en grupp människor som inte är bofast och som i...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Lyssna