Muhammed - den siste profeten

Muhammed anses inom islamisk tradition vara den siste i en rad av profeter, profeternas insegel. I islamisk teologi har varje folk fått ett sändebud från Gud, som har varnat dem. De var utsända under tidigare historiska epoker.
S

I islamisk historieskrivning betonas att Muhammed försökte eliminera stamfejder och lyfta fram islam som den enande kraften istället för stamtillhörigheten.

Förebild både som profet och statsman

I Koranen (i Muhammad Knut Bernströms översättning) nämns flera andra profeter som verkat innan Muhammed anlände.

"Säg: Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja."  [Koranen 2:136]

I islamisk teologi uppfattas skrifterna som de tidigare profeterna förmedlat som förlorade eller förvanskade. Det är bara Koranen som är en fulländad bok från Gud. Den har förmedlats av profeten Muhammed.

ANNONS

ANNONS

Muhammeds roll kan sammanfattas i två betydelser. Han är den som förmedlat Guds ord till människan i uppenbarelserna och hans uttalanden och handlingar utgör grunden för sunna, "den heliga och normerande seden". Muhammed är alltså ett föredöme för muslimer på alla livets områden. Det sistnämnda är viktigt med tanke på att Muhammed inte enbart hade rollen som Guds sändebud utan att han också styrde den första muslimska samhällsbildningen, som politisk och militär ledare. På grund av dessa roller brukar Muhammed beskrivas som både profet och statsman. Handlingar som han utfört i sitt liv används i många fall som vägledande exempel av bl.a. politiska ledare för att legitimera deras beslut inför befolkningen.

Samtidigt är Muhammed förebild för såväl män som kvinnor på ett personligt plan, när det t.ex. gäller hur andra människor ska bemötas eller hur sjuka ska tas om hand. Frågor som rör människans moral och vardagliga beteende vägleds alltså av Muhammeds exempel. De som stod Muhammed närmast och Muhammeds hustrur kan också vara moraliska förebilder.

Enade de splittrade stammarna under islam

Muhammed föddes ungefär år 570 e.Kr som medlem i den inflytelserika stammen Quraysh i Mecka. Arabien var vid den tiden (och är i viss mån fortfarande) ett utpräglat stamsamhälle. Hur den religion som fanns i Muhammeds samtid tog sig uttryck är något oklart, men i de flesta beskrivningar redogörs för en mängd gudar av olika dignitet. Ka'ba i Mecka anses ha varit en gemensam helgedom, där mängder av gudar var representerade. Föreställningen om en överordnad gudomlighet - Allah - tros ha funnits.

En förklaring till att islam grundades just vid denna tid är att det rådde ekonomiskt, politiskt, socialt och religiöst vakuum när Muhammed framträdde. Han fick kallelsen ungefär år 610. Han ska ha varit cirka 40 år, när ängeln Gabriel kom med den första uppenbarelsen som Gud förmedlade till honom.

I den islamiska historieskrivningen beskrivs hur Meckaborna bemötte Muhammeds förkunnelse med misstro. Motståndet mot honom, bl.a. från flera av hans stamfränder, blev så starkt att han inte längre kunde vara kvar i Mecka. Efter förhandlingar accepterade Muhammed ett förslag från invånarna i staden Yathrib (senare Medina) att vara skiljedomare i konflikter mellan stadens stammar. Muhammed företog sin hijra, "emigration" - från Mecka till Yathrib, som senare kom att kallas bl.a. madinat an-nabi, "profetens stad" - år 622 e.Kr. Det är från denna tidpunkt som den islamiska tideräkningen startar.

Med Medina som utgångspunkt förde Muhammed bl.a. krig mot meckanarna och sin egen släkt där. Genom segrar i olika slag och avtal med olika stammar ökade hans inflytande på hela den Arabiska halvön. Mecka kapitulerade, och Muhammed återvände som erövrare i början av år 630. Ett viktigt instrument för Muhammeds seger var just hans förmåga att knyta olika stammar till sig. I islamisk historieskrivning betonas att Muhammed försökte eliminera stamfejder och lyfta fram islam som den enande kraften istället för stamtillhörigheten.

Islams guldålder

Under århundradena efter Muhammeds död 632 expanderade det arabiska riket mycket snabbt. Dess arméer erövrade i väster Nordafrika och dagens Spanien och Portugal på mindre än 100 år. Även i öster gick expansionen snabbt. Kalifatets huvudstad flyttades till Damaskus vid 600-talets mitt. En förskjutning österut skedde efter år 750 då Bagdad grundades och blev kalifens säte fram till mitten av 1200-talet. Vid denna tid erövrade mongoler större delen av det som idag utgör Mellanöstern.

ANNONS

ANNONS

Det var under kaliferna i Damaskus och Bagdad och under något århundrade ytterligare som islams guldålder inföll. Muslimer var framstående inom områden som litteratur och vetenskap. Akademier i bl.a. Bagdad, Damaskus, Kairo, Cordoba och Sevilla förmedlade det grekiska arvet, men också ny kunskap skapades. Texter inom områden som medicin och naturvetenskap, författade av lärde vid dessa lärosäten, översattes till latin och blev viktiga källor till kunskap i Västeuropa.

Efter mongolernas tid i den arabiska världen uppstod det osmanska kalifatet under 1300-talet. Det var ett kalifat med turkiska förtecken och dess höjdpunkt inföll under 1500- och 1600-talen. Den siste osmanske kalifen i Istanbul avsattes 1923, när den sekulära turkiska staten etablerades under ledning av Kemal Atatürk.

LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Muhammed - islams profet

LÄS MER: Profeten och hans ställföreträdare

LÄS MER: Araberna, del 1: Islams uppkomst

LÄS MER: Islams historia

PODCAST: Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några andra profeter som förekommit i historien innan Muhammed.
   
 2. Inom islamisk tradition anses Muhammed vara den siste profeten. Varför?
   
 3. Muhammed var inte bara profet, utan utgör också ett föredöme för alla muslimer. Motivera.
   
 4. Beskriv kortfattat hur Muhammed lyckades ta makten över den arabiska halvön.
   
 5. Vad innebar islams guldålder?

Ta reda på:

 1. Vilken händelse gjorde slut på islams guldålder.
   


Litteratur:
Leif Stenberg och Jonas Otterbeck (red.), Islamologi : studiet av en religion. Carlsson, 2012
Birgit Schaebler och Leif Stenberg (red.), Globalization and the Muslim world : culture, religion, and modernity. Syracuse University Press, 2004
Jan Hjärpe, Tusen och en natt & den 11 september, tankar om islam. Stockholm, 2003
Koranen, i översättning av Muhammad Knut Bernström. Stockholm, 1998
Koranen, översatt av K.V. Zetterstén. 2:a uppl. Stockholm, 1979
Mikael Nordberg, Profetens folk. Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år. Stockholm, 2001


Text: Leif Stenberg, professor i islamologi, Institute for the Study of Muslim Civilisations, Aga Khan University
Webbplats: Dr Leif Stenberg, Institute for the St​udy of Muslim Civilisations
Wikipedia: Leif Stenberg

Senast uppdaterad: 27 januari 2024
Publicerad: 17 augusti 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

Nionde och sista delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Det arabiska imperium...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

Åttonde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 7: Kvinnans roll

Sjunde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om kvinnornas...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 6: Det muslimska slaveriet

Sjätte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om slaveriet i...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

Femte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Artikelserien behandlar historien...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Hi
Karta

Saudiarabiens historia

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Relaterade taggar

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Lyssna