Charles Darwin - evolutionslärans fader

Under 1830-talet deltog den brittiske biologen Charles Darwin i en fem år lång expedition till bland annat Galápagosöarna. Darwin publicerade senare sina upptäckter från resan och hans teorier om livets utveckling på jorden lade grunden till evolutionsläran, en hörnsten inom den moderna utvecklingsläran.
S

Darwin formulerade sin djärva teori privat 1837-1839 efter att ha återvänt från sin jorden-runt-resa ombord på HMS Beagle. Men det var inte förrän två decennier senare som han äntligen gav den fullt offentligt uttryck i On the Origin of Species (1859), en bok som betytt enormt mycket för det moderna västerländska samhället och tänkandet.

Upplysningstiden - med rötterna i 1600-talet, men som blomstrade i Europa först under 1700-talet - banade väg för nya vetenskapliga teorier, tankar och rön som tidigare varit omöjliga att ventilera på grund av kyrkans stränga kontroll. Utan upplysningstidens bildningsideal och genomslag hade den brittiske biologen och forskaren Charles Darwin (1809-1882) aldrig kunnat publicera och presentera sin teori om arternas uppkomst och det naturliga urvalet - teorierna som lade grunden till den moderna utvecklingsläran.

Växte upp i en förmögen familj

Det var dock inte endast upplysningstiden som möjliggjorde att Charles Darwins teorier fördes fram. Darwin tillhörde nämligen genom familjens förmögenhet en mycket liten minoritet av dåtidens britter som inte behövde fundera över hur pengarna skulle räcka till mat och tak över huvudet. Istället kunde Darwin fritt ägna sin tid åt forskning och teoretiserande, vilket alltså var otänkbart för merparten av 1800-talets människor.

ANNONS

ANNONS

Charles Darwin föddes 1809 i staden Shrewsbury, nära gränsen till Wales. Hans far, Robert Darwin (1766-1848), var förmögen läkare och affärsman samt son till den berömde läkaren och botanisten Erasmus Darwin (1731-1802). Modern, Susannah Darwin, född Wedgwood (1765-1817) var dotter till Josiah Wedgwood (1730-1795), grundaren av Storbritanniens kanske främsta porslinsfabrik Wedgwood and Sons. Porslinsfabriken levererade nämligen porslin till bland annat det brittiska kungahuset och grundaren, Charles Darwins morfar, blev mycket förmögen.

Efter faderns död 1795 ärvde dottern Susannah, då gift med Darwins far (Robert), 25 000 brittiska pund, vilket i dagens penningvärde motsvarar över 30 miljoner svenska kronor. Denna förmögenhet förvaltade Darwins far väl genom att köpa fastigheter och stora jordegendomar samt låta uppföra det mycket praktfulla hus i Shrewsbury, kallat The Mount, som blev Charles Darwins barndomshem.

Den unge Darwin

Charles Darwin växte alltså upp i en rik och för tiden vidsynt miljö. Hans föräldrar, liksom flera andra i släkten på båda sidor, var kristna unitarianer Denna riktning inom kristendomen, som fortfarande praktiseras men numera är mycket ovanlig, utvecklades i samklang med upplysningstiden och anhängarna menar att treenighetsläran är felaktig. Jesus uppfattas inte som gudomlig utan som guds profet, en övertygelse som riktningen delar med islam.

Vad som är mer intressant i Darwins fall är att unitarianerna inte ser kopplingen mellan religion och vetenskap som något problematiskt. Denna öppenhet gentemot förnuft, rationalitet och vetenskap i kombination med att hans farfar, läkaren och botanikern Erasmus Darwin redan under slutet av 1700-talet presenterade en teori om att livet på jorden uppstått ur enklare organismer långt tillbaka i tiden, fungerade med största sannolikhet som en stor inspirationskälla för den unge Charles Darwin.

Vad gäller Darwins personliga tro så avfärdade han aldrig tanken på Guds existens. Senare i livet tydliggjorde Darwin dock att han såg sig själv som agnostiker, det vill säga att Guds existens varken kan bevisas eller avfärdas. Det var för övrigt inte långt ifrån att den unge Charles Darwin blivit präst i den anglikanska kyrkan. Ett yrkesval som vi idag skulle ha svårt att förknippa med Charles Darwin.

Vid åtta års ålder, ett år efter att hans mor avlidit, skrevs Charles Darwin in på King Edward VI Grammar School i Shrewsbury. Denna skola, vilken räknas som en av Storbritanniens mest ansedda privatskolor, hade en stark kristen prägel.

ANNONS

ANNONS

Faderns högsta önska var att Charles följde i hans fotspår och utbildade sig till läkare, men så skulle det inte bli. Visserligen påbörjade Charles Darwin läkarutbildningen på universitetet i Edinburgh under andra halvan av 1820-talet, men han fullföljde aldrig utbildningen då han tyckte att studierna var för blodiga och obehagliga. Ett annat skäl var hans nyvunna intresse för naturvetenskap och sjölevande djur.

På faderns bestämda inrådan avslutade Charles Darwin studierna i Edinburgh och började istället studera vid Christ's College i Cambridge. Utbildningen i Cambridge var ett första steg mot att bli präst.

Jorden runt med HMS Beagle

Trots att Charles Darwin genomgick den grundläggande utbildningen för att bli präst så skulle han aldrig avsluta sina studier. Under sin studietid i Cambridge återupptog han sitt brinnande intresse för naturvetenskapliga studier och han spenderade mycket av sin tid på att fånga in skalbaggar och katalogisera dessa. Förutom att studera biologi och geologi på egen hand genomförde Darwin även geologiska fältstudier i Wales under ledning av geologen Adam Sedgwick (1785-1873).

Beagle
Bild: Wikimedia Commons
Foto på HMS Beagle.

Även botanik intresserade Charles Darwin och han var ofta på utflykter i naturen kring Cambridge för att samla växter till sitt herbarium. Faktum är att Darwins amatörkunskaper i botanik väckte uppmärksamhet i Cambridge, och på så vis blev han nära vän med John Stevens Henslow (1796-1861), professor i botanik. Charles Darwin och Henslow spenderade mycket tid tillsammans i naturen och denna ”undervisning” gav Darwin ovärderliga kunskaper om blommor och växter.

I början av 1830-talet blev John Stevens Henslow - i egenskap av botanist och naturvetare - erbjuden att följa med på en världsomsegling med skeppet HMS Beagle (en sexkanoners bark, sjösatt 1820). Expeditionens uppdrag var att samla in växter, djur, bergarter samt kartlägga de områden som skeppet passerade. Befälhavare ombord på HMS Beagle var sjöofficeren Robert FitzRoy (1805-1865). Han var inte enbart sjömilitär utan också en av dåtiden främsta meteorologer. (FitzRoy blev senare i livet utsedd till viceamiral inom den brittiska flottan och utnämnd till guvernör på Nya Zeeland men efter att ha drabbats av en långvarig depression begick han självmord 1865.)

ANNONS

ANNONS

John Stevens Henslows hustru var dock inte vidare förtjust i att maken skulle ge sig ut på en expedition runt jorden, i synnerhet då det skulle dröja flera år innan han kom hem till familjen. Därför tackade Henslow till slut nej till att delta, och som ersättare föreslog han Charles Darwin, en ung man utan fru och barn att tänka på och som dessutom hade stora kunskaper i biologi och botanik. Den 27 december 1831 avseglade HMS Beagle med Charles Darwin ombord från hamnen i Plymouth. Det skulle dröja nästan fem år innan Darwin återvände till Storbritannien...

På Galápagosöarna

Från Plymouth seglade HMS Beagle först till Kanarieöarna och sedan vidare till Kap Verde. Där gick Darwin iland på ön Santiago för att närmare undersöka de vulkaniska bergen. Därefter korsade skeppet södra Atlanten med kurs mot Brasilien.

Charles Darwin var en flitig samlare under resan och på alla platser som HMS Beagle besökte utökades urvalet av stenar, växter och djur som var avsedda att visas upp vid hemkomsten.
 

karta
Bild: Sémhur
Resan med Beagle.

Efter Brasilien gjorde fartyget ett längre uppehåll i Argentina. Där passade Charles Darwin på att tillsammans med lokala boskapsskötare (så kallade gauchos) rida runt på landsbygden och besöka byar och därigenom studera hur befolkningen levde.

Därefter anlöpte HMS Beagle ögruppen Eldslandet, som geografiskt utgör Sydamerika sydspets, för att sedan fortsätta mot Chile och Peru. Nästa destination var Galápagosöarna känt för sitt rika djurliv.

Charles Darwin hade under expeditionen fått en ung assistent vid namn Syms Covington (1816-1861) som mönstrat på HMS Beagle som skeppsgosse. Syms Covington samlade in fossiler åt Darwin och han var även behjälplig i att skjuta fåglar, vilka genomgick skinnläggning (konservering av fåglar). Darwin hade nämligen upptäckt att det fanns fåglar (senare kallade Darwinfinkar eller Galápagosfinkar) på de olika öarna i Galápagosarkipelagen som påminde om fåglar han sett på det Sydamerikanska fastlandet, men att de inte helt överensstämde med varandra.

ANNONS

ANNONS

HMS Beagle korsade därefter södra Stilla havet där expeditionen gjorde ett uppehåll på Tahiti, för att sedan ta sikte mot Nya Zeeland och Australien.

Under resans gång lät Darwin sända hem anteckningar och olika konserverade djur med brittiska fartyg som de mötte. På så vis var Darwin redan en berömd person inom de vetenskapliga kretsarna i Storbritannien när han senare återvände.

Darwins evolutionsteori växer fram

Resan fortsatte dock inte direkt mot Storbritannien efter att man lämnat Australien. Expeditionen skulle nämligen fortsätta till Mauritius, vidare förbi Kapstaden (i Sydafrika), angöra den brittiska ön St. Helena i södra Atlanten och därefter ön Ascension (som ligger 130 mil nordväst om St. Helena) och ytterligare en gång sätta kurs över Atlanten mot Brasilien.

Charles Darwin (vid 33 års ålder) och hans äldsta son William Erasmus Darwin. Foto från 1842.

Sommaren 1836 såg Charles Darwin Sydamerikas kust för sista gången och i oktober samma år var Charles Darwin och expeditionen hemma i Storbritannien.

Först träffade Charles Darwin sin far och sina syskon och sedan begav han sig till Cambridge för att redogöra för sina upplevelser från resan. Det visade sig att flera av hans fynd av fossiler var av revolutionerande karaktär. Nästa anhalt var zoologiska sällskapet i London där Darwin bland annat visade upp fåglarna som skjutits på Galápagosöarna.

Efter noggranna studier av fåglarna kunde ornitologen John Gould (1804-1881) presentera att fåglarna från öarna i själva verket representerade 12 olika finkarter. Det var på så vis Darwin började fundera över om skillnaderna i utseende, bland annat näbbarnas utseende och storlek, hade att göra med tillgången till föda och de skilda livsbetingelserna på de olika öarna i Galápagosarkipelagen. Att finkarna helt enkelt utvecklats på skilda sätt utifrån de förutsättningar som fanns - en process som tagit mycket lång tid, kanske miljoner år (en grundläggande tanke inom evolutionsläran och teorin om det naturliga urvalet - dvs att de individer som bäst anpassar sig efter de rådande livsbetingelserna överlever och överför dessa egenskaper till kommande generationer).

ANNONS

ANNONS

Begravd bredvid storheter

Under de kommande åren arbetade Darwin på sin evolutionsteori samtidigt som han renskrev sina dagboksanteckningar från resan samt publicerade vetenskapliga artiklar som byggde på dessa. Det dröjde till år 1859 innan han gav ut sitt första stora verk Om arternas uppkomst (On the Origin of Species). Samtidigt höll en annan brittisk naturforskare, Alfred Russel Wallace (1823-1913) på att publicera en liknande teori, men han skulle aldrig komma att bli lika berömd som Darwin.

En bidragande orsak till varför Darwin dröjde så länge med att publicera sina teorier om arternas uppkomst och det naturliga urvalet var att han sedan 1830-talet periodvis varit utslagen av återkommande sjukdomsperioder med svåra smärtor i magen, feber och även blödningar. Det finns forskare som idag spekulerar om han smittats av någon tropisk sjukdom under resan runt jorden, exempelvis Chagas sjukdom som är vanlig i Sydamerika, och som ger liknande symptom. Samtidigt som han skrev och utvecklade sina teorier levde han också ett normalt familjeliv med hustrun, och tillika kusinen Emma Darwin (född Wedgwood 1808-1896). Tillsammans fick paret tio barn men det var endast sju som uppnådde vuxen ålder.
 

begravning
Bild: Wikimedia Commons
Charles Darwins begravning som den illustrerades i tidningen The Graphic (6 maj 1882).

Charles Darwin blev redan under sin livstid en stor berömdhet runt om i världen, men han fick också utstå kritik för sina teorier. Det förekom elaka karikatyrer i pressen där han framställdes som hälften apa och hälften människa. Dessa karikatyrer publicerades efter utgivningen av hans andra stora verk Människans härledning och könsurvalet (The descent of man, and selection in relation to sex) från 1871. I denna bok valde nämligen Darwin att närmare gå in på människans ursprung, vilket han tidigare valt att inte närmare gå in på för att inte väcka alltför stort rabalder.

ANNONS

ANNONS

Darwin presenterade att människan och apan härstammar från samma stamform, inte att människan härstammar från apan, vilket är en vanlig missuppfattning av Darwins lära.

I april 1882 avled Charles Darwin vid 73 års ålder. Han fick en storslagen begravningsceremoni i den praktfulla kyrkan Westminster Abbey i London. Där vilar han jämte flertalet brittiska kungligheter och andra berömda britter såsom naturvetaren Isac Newton (1642-1727) och författaren Charles Dickens (1812-1870).

Förnekar evolutionsläran

Fortfarande förnekas Darwins evolutionslära av religiösa fundamentalister runt om i världen, så även här i Norden. Detta trots att den moderna utvecklingsläran (som bygger på Darwins teorier) idag anses som den mest vetenskapligt förankrade och accepterade förklaringen till hur allt liv på jorden har utvecklats. De främsta kritikerna mot evolutionsläran är så kallade kreationister, vilket innebär att man anser att jorden och allt levande tillkommit som det presenteras i Bibeln.

På senare tid har även tanken om intelligent design fått många anhängare, inte enbart i USA utan också runt om i världen. Enligt detta synsätt är människor och djur inte skapade av slumpen. Det finns en intelligent skapare bakom allt levande, men det behöver inte nödvändigtvis vara Gud.

Katolska kyrkan var länge en av de främsta motståndarna mot Darwins evolutionsteori, men sedan mitten av 1900-talet har kyrkan svängt i frågan och 2018 uttalade sig påve Franciskus att både Big Bang (teorin om universums uppkomst) och evolutionsläran inte strider mot de kristna evangelierna utan kan förenas med kristen tro.

Även islam är tudelat vad gäller synen på livets uppkomst och evolutionsläran. En undersökning gjord bland muslimer i USA visar att ungefär hälften tror på att livet utvecklats genom evolution, medan resterande del föredrar den religiösa förklaring som ges i Koranen, vilken till stora dela överensstämmer med Bibeln. Det finns dock mycket lite forskning gjord kring hur muslimer på andra platser i världen ställer sig i denna fråga. De undersökningar som har utförts pekar mot att en övervägande del föredrar den religiösa förklaringen framför evolutionsläran.

LÄS MER: Charles Darwin

LÄS MER: Charles Darwin och evolutionsläran

LÄS MER: Charles Darwin - om arternas uppkomst och människans härstamning

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Kreationismen och "aprättegången"

PODCAST: Religion och vetenskap

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad lade Charles Darwin grunden till genom sina teorier om livets utveckling?
   
 2. Hur påverkade Charles Darwins familjebakgrund hans möjligheter att ägna sig åt forskning?
   
 3. I vilken religiös miljö växte Charles Darwin upp, och hur såg man på förhållandet mellan religion och vetenskap?
   
 4. Vilken yrkesbana hade Charles Darwins far ursprungligen önskat för honom och vilken utbildning påbörjade Darwin först?
   
 5. Vad var det huvudsakliga syftet med HMS Beagles världsomsegling, och varför följde Charles Darwin med på resan?
   
 6. Vilka iakttagelser gjorde Darwin på Galápagosöarna som senare bidrog till hans teorier om evolution?
   
 7. Hur länge dröjde det från det att Darwin återvände från sin resa med HMS Beagle till att han publicerade Om arternas uppkomst?
   
 8. Ge exempel på hur religiösa samfund och institutioner, som t.ex. den katolska kyrkan och anhängare av islam, har reagerat på Darwins evolutionsteori över tid?

Ta reda på:

 1. Nämn några andra viktiga historiska personer som var verksamma under samma tid som Darwin och beskriv kortfattat deras inverkan på Europas eller övriga världens historia vid den tiden.
   
   

 

Källor:
Charles Darwin, Resan med Beagle, Fri tanke, 2022
Charles Darwin, Autobiography of Charles Darwin, W.W.Norton, 1993
E Janet Browne, Charles Darwin, Princeton University Press, 1996
Michael Peterson, Science, Evolution, OUP, 2016
Philip Johnson, Fallet Darwin, Apologia AB, 2011
 

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli
 

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 19 december 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kipling

Rudyard Kipling och Djungelboken

Rudyard Kipling föddes 1865 i Indien och skickades som sexåring till England för att gå i skola....

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

M
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären - ett av historiens mest kända justitiemord

År 1894 blev den franska officeren Alfred Dreyfus oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus, som var...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Kända personer 1776-1914

Historia om några av det långa 1800-talets mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
vetenskapspersoner

Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Se dig omkring ett ögonblick! Allt du ser omkring dig är resultatet av uppfinningar och...

Hi
Darwin

Charles Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna